تعبیر خواب گربه | تعبیر خواب گربه از حضرت یوسف

×

فصل سرمایه گذاری فرا رسیده…

اقدام کنید

تعبیر خواب گربه از دیدگاه ابن سیرین

 • تعبیراگر در خواب گربه ببینید ، به تعبیرمردی مفسد و دزد است.

تعبیر خواب گربه از حضرت یوسف

 • اگر در خواب ببینید که یک گربه را کشتید ، به این تعبیر است که شما درویش می شوید.

تعبیر خواب گربه از دیدگاه ابراهیم کرمانی

 •  اگر بعد از صبح در خواب خود گربه ببینی ، تعبیرش این است که شش روز بیمار می‌شوی.

تعبیر خواب گربه از دیدگاه امام صادق (ع)

تعبیرهای گربه عبارت‌اند از:

 1. دزد
 2. غماز و طعنه زننده و عیب‌جو
 3. بیماری
 4. زنی مهربان و دلسوز
 5. جنگ و دشمنی


تعبیر خواب گربه از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر در خواب گربه ای لاغر و کثیف ببینید ، تعبیر این است که خبرهایی بد خواهید شنید ، و دوستی در آستانه مرگ قرار می‌گیرد،
 • اگر خواب ببینید گربه لاغر و کثیف را از خود می رانید ، تعبیر این است که بعد از بیماری طولانی دوست شما معالجه می‌شود.
 • اگر خواب ببینید گربه ای را نمی‌توانید از خود دور کنید، نشانه بدبختی است.
 • اگر خواب ببینید گربه ای به شما حمله ورمی شود، دلالت بر آن دارد که دشمنان می‌کوشند به اعتبار شما خدشه وارد کنند و ثروت شما را از چنگتان دربیاورند.
 • اگر خواب ببینید گربه ای را از خود می رانید، دلالت بر آن دارد که بر موانع بزرگی غلبه خواهید کرد و ثروتمند و مشهور می‌شوید.
 • اگر خواب ببینید گربه ای به شما چنگ می زند، دلالت بر آن دارد که دشمن، ثروتی که شما روزها برای بدست آرودنش وقت صرف کرده‌اید، از چنگ شما بیرون می‌آورد.

 

 تعبیر خواب گربه از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

 • چنانچه در خواب گربه ای قشنگ و براق ببینید که به شما تعلق دارد یا در خانه شماست چنین زنی در مسیر زندگی شما پیدا می‌شود یا سر راهتان قرار می‌گیرد.
 • نوشته‌اند گربه زنی است که دزدی را دوست دارد و این کار برای او عادت شده است.
 • اگر در خواب بینید گربه ای دارید، زنی که دستش کج است در زندگی شما نقش می‌گیرد.
 • اگر ببینید چندین گربه جایی جمع هستند چند زن درباره شما حرف می‌زنند و تصمیم می‌گیرند و غیبت می‌کنند.
 • اگر ببینید گربه از خانه شما چیزی ربوده و برده به مال و دارایی شما تعدی و تجاوز می‌شود و انسان متعدی و متجاوز یک زن است.
 • اگر در خواب بینید گربه ای را در بغل گرفته‌اید و به سینه خود می‌فشارید زنی و فریبکار شما را می‌فریبد و گولتان میزند
 • اگر گربه را به دوش گرفته باشید زنی محیل بر شما مسلط می‌شود.
 • اگر در خواب بینید که به گربه غذا می‌دهید پول خود را برای یک زن دروغگو فریبکار خرج می‌کنید.
 • اگر ببینید به دنبال یک گربه می‌دوید که او را بگیرید زنی شما را به استیصال وا می‌دارد و سر گردان می‌کند.
 • اگر ببینید گربه ای در خانه شما موش گرفته زنی برای شما حسن خدمت انجام می‌دهد اما نباید فراموش کنید که خودش نسبت به شما صداقت ندارد.

 

نوشته های مشابه

تعبیر خواب گربه ی سیاه و سفید

 • دیدن گربه سیاه در خواب ارتباط مستقیمی با یک تهدید قریب الوقوع دارد. مردم در گذشته اعتقاد داشتند که دیدن گربه سیاه در خواب پیام آور مرگ و مصیبت است.

لوک اویتنهاو:

 • دیدن گربه سیاه در خواب را نشانه بدبدختی می‌داند.

تونی کریسپ:

 • مشاهده گربه سیاه در خواب را نشان دهنده ترس از شنیدن خبرهای بد و یا به‌طور کلی وجود ترس در بیننده خواب عنوان کرده است.
تونی کریسپ:
 •  دیدن گربه سفید در خواب را به بعد معنوی انسان تعبیر کرده است. دیدن گربه سفید از نظر روانشناسی می‌تواند به سختی‌هایی اشاره داشته باشد که در آخر با شادی‌های تازه پوشانده می‌شوند و نتایج خوبی را به دنبال خواهند داشت.

تعبیر خواب کشتن گربه

ابن سیرین:        
 • اگر در خواب ببینی گربه را کشته‌ای ، تعبیرش این است که دزدها را کشته و یا مغلوب می‌سازی.
ابراهیم کرمانی:
 •  اگر ببینی گربه را کشته و پوستش را کنده‌ای، به این معنی است که مال دزدی را می‌گیری.

به تعبیر معبرین غربی:

 • کشتن گربه در خواب نشان دهنده آن است که مشکلی جدی در زندگی شما برطرف شده و شما در حال حاضر فرصت آن را دارید که مشکلات دیگری که مدتی است در زندگی تان جا خوش کرده را حل کنید.
 • کشتن گربه سیاه (تیره) در خواب بیانگر پیروزی شما بر رقبای واقعی تان در زندگی و تجربه ای است که از این رقابت و پیروزی در سایر مراحل زندگی تان پیدا خواهید کرد.

 تعبیر خواب بیرون آمدن گربه از آلت تناسلی

ابن سیرین:
 •  اگر در خواب ببینی از آلت تناسلی مردانه تو گربه‌ای بیرون آمده است، تعبیرش این است که صاحب فرزندی دزد و راهزن می‌شوی.
 
جابر مغربی:
 •  اگر ببینی از آلت تناسلی زنانه تو گربه‌ای بیرون آمده است، صاحب فرزندی دزد می‌شوی.

تعبیر خواب گوشت و پوست گربه

ابراهیم کرمانی :
 • اگر در خواب ببینی گوشت گربه می‌خوری ، تعبیرش این است که از طریق مسافرت دوری، مال و اموال به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی لباسی از پوست گربه پوشیده‌ای ، یعنی با زنی زیبا ولی دزد و ناامانتدار ازدواج می‌کنی.
لوک اویتنهاو:
 •  پوست گربه: پیدا کردن یک شیء گم شده

 بیشتر بدانید: تعبیر خواب مار سیاه


تعبیر خواب دیدن گربه در خانه

ابن سیرین می‌گوید:
 • اگر در خواب ببینی گربه‌ای وارد خانه تو شده است ، تعبیرش این است که دزدی وارد آنجا می‌شود.
 • اگر ببینی گربه از خان تو چیزی خورده است ، یعنی شخص دزدی از خانه تو چیزی به سرقت می‌برد.

تعبیر خواب گربه پوست کنده

ابراهیم کرمانی:

 •  اگر ببینی گربه را کشته و پوستش را کنده‌ای ، به این معنی است که مال دزدی را می‌گیری.

تعبیر خواب گربه مرده دیدن

 • دیدن گربه مرده در خواب نشان دهنده این موضوع است که یک رابطه از بین رفته در گذشته داشته اید ، این خواب نشان می دهد که شاید از رابطه بد خارج شده اید و یا ممکن است که تجربه تلخ طلاق را پشت سر گذاشته باشید.

 


تعبیر خواب بچه گربه

آنلی بیتون:

 • اگر دختری خواب ببیند بچه گربه ای بغل کرده است ، نشانه آن است که دیگران به او خیانت می‌کنند.

 

تعبیر خواب گربه زرد

 • معبران خارجی این خواب را به معنی رسیدن مال و ثروت زیادی به شما می دانند.
 • معبران اسلامی و ایرانی دیدن گربه زرد در خواب را به معنای دشمن و دزد بیمار می دانند.

انتشار یافته: 4
 1. ناشناس
   
   
  2022/06/29 - 6:28

  سلام من درخواب دیدم یک گربه زرد رنگ بزرگ به سمت من دوید اومد مچ دستم را گرفت دهنش گاز نگرفت ولی مج دستم دهنش بود انگار می مکید یا بوس میکرد

 2. وحید
   
   
  2022/06/22 - 5:20

  من در خواب دیدن برای دیدن همسرم ب خانه ای که او زندگی میکرد رفتم وقتی او بیرون آمد گربه ی ب او حمله کرد ولی همسرم مقاومتی در برابر او نمیکرد و من هم سعی داشتم کمکش کن ولی نمیتوانستم لطفا بگید تعبیرش چی میشه

 3. ناشناس
   
   
  2022/05/23 - 10:06

  سلام من خواب دوتاگربه ی چاق رودیدم که یکیشون کلاسیاه ودومی کلاسفیدبودگربه ی سیاه کاری به من نداشت ولی گربه ی سفیدمیخواست به من حمله کنه که من فرارکردم تعبیرش چی میشه

 4. MZ
   
   
  2022/04/12 - 12:08

  سلام من خواب دیدم در خانه‌ی قیلی که زندگی می‌کردیم یک گریه سفید کوچولو هست
  کنارش ۳گربه به رنگ حنایی خواب هستن من اول یکیشون ودیدم
  صدا کردم پیشت اولی فرار کرد باز گفتم پیشت دومی زیر اولی بود اونم فرار کرد
  باز گفتم پیشت سومی هم فرار کرد
  بعد یکی از این گربه ها سریع برگشت اون گربه ی سفید ویه دندون گرفت برد
  بعد کمی خون وآب هم بود فکر میکردم گریه اونجا زایمان کرده
  تعبیرش چی میشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفاً پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:
 • فارسی بنویسید، از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
 • از ارسال لینک‌ و اطلاعات شخصی از قبیل تلفن، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی خودداری کنید.
 • از بکار بردن کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز و قومیتی دارند خودداری کنید.
 • اين سايت تابع قوانين و مقرراتجمهوري اسلامي ايران است
دکمه بازگشت به بالا