آروق-زدن-در-خواب

تعبیر خواب آروغ | تعبیر خواب آروغ از دیدگاه ابن سیرین

تعبیر خواب آروغ از دیدگاه ابن سیرین اگر دید که آروغ ترش و ناخوش برآورد ، دلیل کند که سخنی گوید که از آن مضرت و خطر بیند. اگر دید که ...
تعبیر-خواب-نبش-قبر-کردن

تعبیر خواب نبش قبر کردن

تعبیر خواب نبش قبر از دیدگاه امام صادق دیدن گورستان بر سه وجه است. غم زندان محنت تعبیر خواب نبش قبر و زنده شدن مرده محمدابن سیرین  اگر خواب دیدی مرده ای ...
تعبیر-خواب-خون-دماغ-شدن

تعبیر خواب خون دماغ شدن | تعبیر خواب خون دماغ شدن از نظر حضرت یوسف

اگر در خواب خون دماغ شده باشیم معنی خواب این است که گرفتاری اجتماعی برای ما ایجاد می شود و شخصیت و آبرویمان در خطر است. تعبیر خواب خون دماغ ...
تعبیر-خواب-کره-گرفتن-از-دوغ

تعبیر خواب کره | تعبیر خواب کره طلایی

تعبیر خواب کلی کره ، شادی و رضایت از زندگی است. تعبیر خواب کره از دیدگاه لوک اویتنهاو  تعبیر خواب تولید کره ، نگرانی است. تعبیر خواب کره خوردن ، ...
تعبیر-خواب-فرار-کردن

تعبیر خواب فرار کردن

تعبیر خواب فرار از دیدگاه امام صادق (ع) گریختن در خواب اگر بدون فریاد و زاری باشد ، دلیل شادی و سرور است» اما اگر چنین خوابی «با زاری همراه ...
دیدن-دوست-قدیمی-در-خواب

تعبیر خواب دیدن دوست قدیمی

 تعبیر خواب دیدن یک همکلاسی قدیمی اگر دوست و یا همکلاسی قدیمی را در خواب ببینید ، چنین خوابی ممکن است به ملاقات مجدد بعد از مدت‌ها با بعضی از دوستان قدیم ...
تعبیر-خواب-ترازو

تعبیر خواب ترازو |  تعبیر خواب ترازو از دیدگاه یوسف نبی (ع)

به طور کلی تعبیر خواب وزن کردن یا ترازو  به معنی سرنوشت و قضا و قدر است و حوادثی را خبر می دهد که وقوع آن ها در اختیارما نیست. ...
تعبیر-خواب-دامن

تعبیر خواب دامن | تعبیر خواب دامن از دیدگاه امام صادق

به طور  کلی ، اگر کسی خواب ببیند که دامن بلند و زیبایی بر تن دارد، عزت و فخرش زیاد خواهد شد. اگر ببیند که روی دامن کس دیگری نشسته، ...
تعبیر-خواب-بامیه

تعبیر خواب بامیه | تعبیر خواب خوردن بامیه سبز

تعبیر خواب خورشت بامیه محمدبن سیرین  دیدن گیاه تازه به خواب ، دلیل بر دین است و روزی فراخ. اگر بیند در میان گیاه زار مقیم شد ، دلیل است در ...
1 2 3 4 5 10
اخبار فوری