فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب مسواک | تعبیر خواب دادن مسواک به دیگران

تعبیر خواب مسواک زدن از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی مسواک همیشه با دندان است و چنان چه در خواب تنها دیده شود باز هم دندان‌ها را به خاطر می‌آورد. اگر ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب اشک | تعبیر خواب اشک از دیدگاه حضرت امام جعفر صادق 

تعبیر خواب اشک ریختن خودم ابراهیم کرمانی  اگر در خواب ببینی اشک می‌ریزی ، تعبیرش این است که غمگین و دردمند می‌شوی اگر ببینی اشک سرد می‌ریزی ، شاد و خوشحال ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب خمیر | تعبیر خواب خمیر حضرت یوسف

تعبیر خواب چانه خمیر نان منوچهر مطیعی تهرانی در خواب آرد و خمیر اهمیت فراوان دارد اما کم ارزش است. دیدن خمیر نان در خواب میمون و مبارک است و گویای پول ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب رقص کردن | تعبیر خواب رقصیدن از دیدگاه حضرت یوسف

تعبیر خواب رقصیدن از دیدگاه حضرت یوسف دیدن رقص کردن وشنیدن آواز چنک و طبور و مانند آن‌ها تندرستی و ایمنی باشد. تعبیر خواب لباس نو پوشیدن و رقصیدن  آنلی بیتون اگر ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب صحبت کردن | تعبیر خواب حرف زدن با مرده

 تعبیر خواب حرف زدن با پسر جوان اگر درخواب دید که صحبت با مردی پارسا داشت ، دلیل است که زندگانی او به صلاح بود. اگر با مفسد صحبت داشت ، ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب حیض | تعبیر خواب خون حیض از دیدگاه امام صادق

 تعبیر حیض از دیدگاه ابن سیرین پریود شدن برای مردان ماندگاری در گناه و برای زنان بدست آوردن مال زیاد است. میزان ماندگاری مردان در گناه و بدست آوردن مال ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب کلاغ | تعبیر خواب کلاغ در خانه

تعبیر خواب کلاغ حضرت یوسف اگر در خواب زاغ و کلاغ ببینید به تعبیر مرد دروغگویی است که به شما اظهار دوستی می کند. تعبیر خواب کلاغ سیاه در حال نوک زدن ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب رتیل | تعبیر خواب رتیل سیاه ابن سیرین

 تعبیر خواب رتیل حضرت یوسف اگر  در خواب ببینید که رتیل شما را نیش زد ، معنی خواب شما این است که دشمن به شما آسیب می زند. اگر در خواب ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب یخ | تعبیر خواب یخ حضرت یوسف

 تعبیر خواب یخ حضرت یوسف دیدن برف و یخ در خواب به تعبیر عذاب و فتنه است ، البته احتمالا منظور از برف دیدن خواب بارش سنگین برف است. تعبیر خواب ...
1 2 3 22