کد خبر:17394
پ

تعبیر خواب کاه گل / تعبیر خواب لگد کردن کاه گل

اگر در خواب کاه ببینید ، به این تعبیر است که شما در زندگی کارهای بیهوده انجام داده اید و به طور کلی کاه گل در خواب معنی خوبی ندارد. تعبیر خواب لگد کردن کاه گل در خواب از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی اگر خواب دیدید شخصی کاه گل برای شما لگد می کند و […]

اگر در خواب کاه ببینید ، به این تعبیر است که شما در زندگی کارهای بیهوده انجام داده اید و به طور کلی کاه گل در خواب معنی خوبی ندارد.

تعبیر خواب لگد کردن کاه گل در خواب از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

 • اگر خواب دیدید شخصی کاه گل برای شما لگد می کند و آماده می سازد ، تعبیر بر این دارد که  غمی برای شما می رسد , که منتظر آن بوده اید و فکر می کردید دامن شما را بگیرد.
 • اگر در خواب ببینید که در کاه گل افتاده اید ، تعبیر به این دارد که شما را به بلا مبتلا می کنند .

تعبیر-خواب-کاه-گل

تعبیر خواب کاه گل از دیدگاه ابن سیرین

 • اگر در خواب گلهای سبز و سرخ و سفید بیند ، تعبیر بر لهو و لعب و طرب است و گل سیاه غم و اندوه است.
 • اگر بیند درمیان گل غرق شد ، تعبیر بر این دارد که به بلائی و مصبتی گرفتار می شود.

 

تعبیر خواب خوردن گل از دیدگاه ابن سیرین

 • اگر کسی ببیند که گل می خورد ، تعبیر بر این دارد که مال برای عیال هزینه کند.

 

تعبیر خواب دیوار کاهگلی از دیدگاه ابن سیرین

 • اگر شخصی در خواب ببیند که خانه اش را یا دیوار خانه اش را با گل تعمیر می کرد ، تعبیر بر غم و اندوه برای آن شخص می باشد.ا

 

تعبیر خواب کاه گل از دیدگاه حضرت امام جعفر صادق (ع)

 • اگر در خواب ببینید که از میان غرقاب (آب عمیق) گل برآمد و خود را بشست ،  تعبیر به این دارد که از غم برهد.
 • اگر از گل بیرون بیایی و خود را بشویید و لباس دیگری بپوشید که اثر گل , در خواب از بین برود رفع بلا و نگرانی می شود.

 

 


بیشتر بدانید: تعبیر خواب سیلاب | تعبیر خواب فرار از سیل


تعبیر خواب کاه گل از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

 •  دیدن کاه گل در خواب خوب نیست به خصوص اگر دست و پایتان به آن آلوده باشد . اندودن بام خانه با کاه گل نشان فرار رسیده غم و اندوهی است که دامن خانواده را هم می گیرد و به شخص بیننده خواب منحصر نمی شود .
 • اگر در خواب ببینید که در حال درست کردن کاه گل هستید ، تعبیر به ایجاد ابتلا و بدبختی است به دست خویشتن .

 

 

تعبیر خواب  گل و لای از دیدگاه لوک اویتنهاو

 1. دیدن گل و لای : یک بیماری طولانی
 2. افتادن در گل و لای : زیان

 

 

 

تعبیر خواب کاه گل از دیدگاه آنلی بیتون

 1. دیدن گل در خواب ، نشانه ناتوانی در پرداخت وامها و دور شدن از آرزوهاست .
 2. اگر خواب ببینید ساحلی گلی را حفر می کنید ، دلالت بر آن دارد که تسلیم خواسته های دشمنان خود خواهید شد .
 3. اگر خواب ببینید در حین حفر زمینی خاکی به گل می رسید ، علامت آن است که حوادث غیرمنتظره شما را از پیشرفت در شغل جدید ، باز می دارد .
 4. اگر زنان در خواب گل ببینند ، دلالت بر آن دارد که در امور عشقی ، اجتماعی و کار با سردر گمی روبرو خواهند شد.

 

 

تعبیر خواب خانه خشت و گلی از دیدگاه جابر مغربی

 •  اگر در خواب ببینی که دیوار راهرو خانه از خشت و گِل می‌باشد ، تعبیر به این دارد که خدمتکاران خانه درستکار و امانت‌دار می‌باشند.

 

 

 

کلیدواژه : تعبیر خواب
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

اخبار فوری