گوشت پخته در خواب نشانه چیست | خوردن گوشت پخته در خواب

×

فصل سرمایه گذاری فرا رسیده…

اقدام کنید

گاهی در عالم رویا خود و یا اطرافیانتان را در حال خوردن گوشت می بینید و بامدادن در این تفکرید که تعبیر دیدن گوشت در خواب چگونه است؟ دیدن گوشت در عالم خواب هم بصورت مثبت و هم بصورت منفی بیان شده است.اینکه تعبیر نهایی خواب دیدن گوشت چه باشد بستگی به زمان رویت خواب و سایر ویژگی های آن دارد. با ما در معلومات تعبیر خواب همراه باشید تا با تعبیر دیدن گوشت در خواب بیشتر آشنا گردید.

تعبیر دیدن گوشت از دیدگاه امام صادق(ع)

از دیدگاه امام صادق (ع):

تعبیر خوردن گوشت حیوانات در خواب بر چهار وجه است.

نوشته های مشابه
 1. مال
 2. میراث
 3. ثروتمندی
 4. مصیبت
 • دیدن گوشت حیوان حلال گوشت دلیل بر مال حلال و حرام گوشت بر مال حرام است.

 

تعبیر دیدن گوشت خام در خواب

از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی:

 • اگر در خواب گوشت خام ببینید ، تعبیر گوشت خام مالی است که به زحمت تحصیل می شود و با رنج و مشقت به دست می آید و خوردن و دندان زدن گوشت خام نیز بد است و تعدی و تجاوز و ستمگری است.

 

از دیدگاه  آنلی بیتون:

 • اگر زنی گوشت خام در خواب ببیند، علامت آن است که برای رسیدن به اهداف خود با دلسردی روبرو خواهد شد.

 

دیدن گوشت پخته در خواب

از دیدگاه ابن سیرین به طور کلی دیدن گوشت خام در خواب تعبیر بد دارد، و تعبیر گوشت پخته بهتر می باشد. چه این گوشت مال حیوان حرام گوشت باشد یا خلال گوشت.

 تعبیر-خوردن-گوشت-در-خواب-چیست؟


 

 گوشت پخته در خواب چه تعبیری دارد

از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی:

 •  اگر در خواب ببینید گوشت پخته دارید یا مشغول خوردن آن هستید آن چه می خورید و دارید غذا به حساب می آید  و خوب است زیرا نعمت و برکت خداوندی است.

 

از دیدگاه محمد ابن سیرین:

 • دیدن گوشت پخته درخواب بهتر ازخام است یا کباب. اگر بیند گوشت گوسفند پخته می خورد، دلیل که به قدر آن مال یابد به زحمت. اگر بیند کبابی از گوشت گاو می خورد یا از اسب، دلیل منفعت است از پادشاه. دیدن گوشت ها به خواب هر چند که پخته تر بیند، دلیل است که مال آسان تر بدست آید.

از دیدگاه  آنلی بیتون:

 • اگر در خواب گوشت پخته ببیند، علامت آن است که دیگران به آنچه او دوست می‌دارد، دست خواهند یافت.

گوشت-قرمز-در-خواب.


[irp posts=”6090″ name=”تعبیر خواب تخم مرغ | دیدن تخم مرغ در خواب چه تعبیری دارد؟”]


تعبیر خواب خوردن گوشت پخته

از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی:

 • خوردن و دیدن گوشت گوسفند غنیمت و نعمت است.
 • و چنان چه در خواب ببینید گوشت شتر دارید یا گوشت شتر را می خواهید بخورید میراثی به شما می رسد که انتظارش را ندارید.
 • گوشت گاو نعمت و فراخی معیشت است.
 • گوشت خرگوش را نیز میراث از یک زن تعبیر کرده اند.
 • اگر در خواب ببینید که گوشت بز لاغری را می خورید یا دارید و نمی خورید مال فقیر و یتیمی را به دنائت و پستی به چنگ می آورید و بهره می برید.
 • اگر در خواب ببینید گوشتی که دارید می خورید خروس است از مردی شجاع و نام آور متمتع می شوید و از او نعمت می یابید.

 

از دیدگاه کرمانی:

 • اگر بیند که گوشت اشتر میخورد، دلیل که مال یتیمی خورد به رنجوری.
 • اگر بیند که گوشت پرستو می خورد، دلیل بر مال اندک است.
 • اگر بیند که گوشت بز می خورد، دلیل بر بیماری است و مصیبت.
 • اگر بیند که گوشت بط می خورد، دلیل مال است.
 • اگر بیند که گوشت پلنگ می خورد، دلیل که درحرب نام آور شود.
 • اگر دید که گوشت گنجشک می خورد، دلیل که مال فرزند خورد.
 • اگر بیند که گوشت بوزینه می خورد، رنجور شود.
 • اگر دید که گوشت فیل می خورد، دلیل که از قبل پادشاه مال یابد.
 • اگر بیند که گوشت چکاوک میخورد، دلیل است که مال دزدیده خورد.
 • اگر بیند که گوشت چکاوک می خورد، دلیل که مال بسیار یابد.
 • اگر بیند که گوشت خرگوش می خورد، دلیل که از زنان میراث یابد.
 • اگر دید که گوشت خرچنگ می خورد دلیل که از زنان مال حاصل کند.
 • اگر بیند که گوشت دراج می خورد، دلیل که مال زنی بستاند.
 • اگر بیند که گوشت راسو می خورد، دلیل است مال دزدیده خورد.
 • اگر گوشت روباه می خورد، دلیل بیماری و ترس است.
 • اگر بیند که گوشت زاغ می خورد، دلیل که مال مردی فاسق خورد.
 • اگر بیند که گوشت سوسمار می خورد، دلیل که زحمت یابد.
 • اگر گوشت سار می خورد، دلیل که از مسافری راحت یابد.
 • اگر بیندکه گوشت سگ می خورد، دلیل که بردشمن ظفریابد.
 • اگر دید گوشت سیمرغ می خورد، دلیل که از بزرگی راحت یابد.
 • اگر بیند که گوشت شاهن می خورد، دلیل است از ستمکاری راحت یابد.
 • اگر بیند گوشت بره می خورد، دلیل که با گمراهی پیوندد.
 • اگر دید گوشت شیر میخورد، دلیل است از سلطانی منفعت یابد.
 • اگر بیند گوشت طاووس می خورد، دلیل که مال تمام یابد.
 • اگر بیند گوشت طوطی می خورد، دلیل است علم آموزد اما او را سود ندارد.
 • اگر بیند گوشت قمری میخورد، دلیل که از زنی خوبروی راحت بیند.
 • اگر گوشت گاو یا گاومیش می خورد، دلیل منفعت است.
 • اگر گوشت گاو کوهی میخورد، دلیل است مال زن یا کنیزک بستاند و گوشت کبوتر همین دلیل است.
 • اگر گوشت گربه می خورد، دلیل است از سفر دور مال حاصل کند.
 • اگر بیند گوشت لاک پشت می خورد، دلیل که از عالمی علم آموزد.
 • اگر گوشت کفتار میخورد، دلیل که پیرزنی به او جادو کند.
 • اگر بیند گوشت ماهی می خورد دلیل که مال فراوان بدست آورد.
 • اگر بیند گوشت ماکیان می خورد، دلیل است مال کنیزک و خادم خورد.
 • اگر بیند گوشت مرغ آبی می خورد، دلیل که بزرگی و ولایت یابد.
 • اگر گوشت نهنگ می خورد، دلیل که بلائی به وی رسد.
 • اگر بیند گوشت هدهد می خورد، دلیل که مال زیرک خورد.
 • اگر گوشت همای می خورد، دلیل که از پادشاه راحت یابد.

گوشت-در-خواب-چه-تعبیری-دارد

تعبیر خرید و فروش گوشت در خواب

از دیدگاه مغربی:

 • اگر ببینی گوشت خریدی و به خانه بردی، تعبیرش هلاکت می‌باشد.گر ببینی گوشت ران خودت را می‌خوری، به اندازه آن از اموال خودت مصرف می‌کنی.اگر ببینی پرنده‌ای تکه‌ای از گوشت بدن تو را کنده و ربوده است، قسمتی از مال و اموال تو را به زور می‌گیرند.

 

از دیدگاه محمد ابن سیرین:

 •  اگر در خواب ، خود را مشغول خریدن و فروختن گوشت دیدید، تعبیر بسیار بدی دارد.

 

از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی:

 • خرید و فروش گوشت در خواب خوب نیست بخصوص اگر در خواب ببینید که از قصاب گوشت خریده اید و به خانه خویش می برید. خریدن و فروختن گوشت نیز غم و اندوه و بلا و فتنه تعبیر شده و چه حیوان حلال گوشت باشد و چه مکروه یا حرام.

 

دیدگاهی ثبت نشده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفاً پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:
 • فارسی بنویسید، از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
 • از ارسال لینک‌ و اطلاعات شخصی از قبیل تلفن، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی خودداری کنید.
 • از بکار بردن کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز و قومیتی دارند خودداری کنید.
 • اين سايت تابع قوانين و مقرراتجمهوري اسلامي ايران است
دکمه بازگشت به بالا