کد خبر:17593
پ
مجموعه روایاتی منسوب از یوسف پیامبر-امام جعفر صادق-ابن سیرین-دانیال نبی و معبران ایرانی

تعبیر خواب گوشی شکسته/ تعبیر خواب دیدن تلفن

 تعبیر خواب گوشی نشانه ارتباط با دوستان و آشنایان می باشد اگر در خواب ببینید که گوشی شما شکسته است تعبیر بر قطع ارتباط و یا خراب شدن ارتباط با نزدیکان شما دارد.     تعبیر خواب افتادن گوشی در آب تعبیر خواب گم شدن گوشی موبایل از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی اگر در خواب ببینید که گوشی موبایل شما شکسته […]

 تعبیر خواب گوشی نشانه ارتباط با دوستان و آشنایان می باشد اگر در خواب ببینید که گوشی شما شکسته است تعبیر بر قطع ارتباط و یا خراب شدن ارتباط با نزدیکان شما دارد.
 تعبیر-خواب-گوشی-شکسته
  تعبیر خواب افتادن گوشی در آب

تعبیر خواب گم شدن گوشی موبایل از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

 • اگر در خواب ببینید که گوشی موبایل شما شکسته شده ، تعبیر بر شکست عاطفی شما دارد.
 • اگر در خواب ببینید که موبایل شکستی دارید که صدایی از آن نمی شنوید ، تعبیر بر این دارد که بین شما و کسی که مورد توجه شماست جدایی می‌افتد یا کدورت حاصل می‌شود.

تعبیر خواب دیدن تلفن از دیدگاه لیلا برایت

 • دیدن تلفن در خواب ، تعبیر به آشنا شدن با افراد تازه و جدید دارد.
 • اگر در خواب ببینید که به شخصی تلفن می کنید ، تعبیر به این دارد که در انجام کاری احتیاج به کمک دارید.
 • اگر در خواب ببینید که شخصی به شما تلفن می کند ، تعبیر به این دارد که شما می خواهید کاری را انجام دهید ولی افرادی هستند که با شما مخالفت می کنند.

 تعبیر خواب گوشی موبایل شکسته از دیدگاه شخی طوسی

 •  اگر در خواب ببینید که گوشی موبایل شما توسط افرای شکسته می شود ، تعبیر به این دارد که دیگران با شما  رفتار و کردار زشتی خواهند شد که باعث بوجود آمدن کدورت و دلخوری می شود.
 • اگر در خواب ببینید کهگوشی موبایل به وسیله ای خود شما شکسته می شود و از روی عمد می باشد و نه سهوا ، تعبیر به این دارد که شما به همسر خود یا معشوقه خود ظلمی می کنید و برای دلجویی پیش قدم هم نمی شوید.

 


 بیشتر بدانید: تعبیر خواب سوزن

تعبیر خواب صدای زنگ تلفن از دیدگاه  آنلی بیتون

 • دیدن تلفن در خواب ، نشانه آن است که با بیگانگانی آشنا می‌شوید که موجب سرگردانی شما خواهند شد.
 • اگر در خواب صدای زنگ تلفن را شنیدید ، تعبیر به این دارد که شما به زودی دچار بیماری می شوید و نشانه های بیماری است و زیانی بیش از اندازه شما را نگران خواهد ساخت و همچنین تعبیر خواب زخم بدون خون ریزی است.
 • اگر یک زن در خواب ببیند که با تلفن صحبت می‌کند ، تعبیر به این دارد که رقبای حسود فراوانی دارد ، اما بر همه ی آنها تمام پیروز خواهد شد.
 • اگر زنی در خواب ببیند که هنگام صحبت کردن با تلفن صدای کسی را که آن سوی خط است به درستی نمی‌شود ، تعبیر به این دارد که با بدگویی‌های شرورانه دیگران احتمال دارد خواستگار خود را از دست بدهد.

 

تعبیر خواب گوشی سامسونگ کتاب سرزمین رویاها

 • اگر در خواب موبایل ببینید ، تعبیر به این دارد که در موردی موضوعی که کنجکاوی می کنید به نتیجه می رسید.
 • اگر در خواب ببینید که در حال حرف زدن با موبایل هستید ، تعبیر به این دارد که در کار خود به موفقیت دست پیدا می کنید.
 • اگر در خواب ببینید که به شما زنگ زدند ، تعبیر به این دارد که شما به زودی یک قرار ملاقات می روید.

 

تعبیر خواب فروختن گوشی

 • معنی فروختن در خواب این است که چیزی را از دست می دهیم ، اگر در خواب ببینید که گوشی موبایل خود را می فروشی ، تعبیر به این دارد که شما ارتباط و رایطتان با نزدیکان را از دست می دهید و ارتباط شما با آنها  قطع می شود.
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید