کد خبر:21189
پ

تعبیر خواب کلاغ | تعبیر خواب کلاغ در خانه

تعبیر خواب کلاغ حضرت یوسف اگر در خواب زاغ و کلاغ ببینید به تعبیر مرد دروغگویی است که به شما اظهار دوستی می کند. تعبیر خواب کلاغ سیاه در حال نوک زدن منوچهر مطیعی تهرانی زاغ در خواب انسانی است بد که خلاف می‌کند ، دروغ می‌گوید و کار زشت انجام می‌دهد و این اعمال را دوست […]

تعبیر خواب کلاغ حضرت یوسف

 • اگر در خواب زاغ و کلاغ ببینید به تعبیر مرد دروغگویی است که به شما اظهار دوستی می کند.

تعبیر خواب کلاغ سیاه در حال نوک زدن

منوچهر مطیعی تهرانی

 • زاغ در خواب انسانی است بد که خلاف می‌کند ، دروغ می‌گوید و کار زشت انجام می‌دهد و این اعمال را دوست می‌دارد و بر مبنای طینت و فطرت خویش بدی می‌کند و نه روی محاسبه و دوراندیشی و در نظر گرفتن سود و زیان کارهایی که انجام می‌دهد.
 • اگر در خواب دیدید که زاغی چیزی به نوک یا منقار داشت و هنگام پرواز در خانه شما افکند مال دزدی می‌خرید
 • به هر حال زاغ در خواب انسانی است فاسد و دروغ گو و خلاف کار و سیاه روی و بد دهن.

محمد مغربی

 • اگر خواب ببینی کلاغی با منقار از خانۀ تو چیزی برداشته است، یـعـنـی شخصی هندو یا فاسق, از خانه تو چیزی میدزدد.

تعبیر خواب کلاغ در حال پرواز

 •  اگر در خواب دیدید که کلاغی در حال پرواز بود ، چنین خوابی نشان دهنده فرصت‌ها و تغییرات بزرگ در زندگی است که در آینده نزدیک آنها را تجربه می کنید.

 


بیشتر بدانید: تعبیر خواب خفاش یونگ


 تعبیر خواب زاغ از دیدگاه ابراهیم کرمانی

 • اگر بیند که زاغی را پوست برکند ، دلیل است که با زن غریب زنا کند.
 • اگر بیند زاغی را بکشت ، دلیل است اهل بیت او را مصیبت رسد.

تعبیر خواب کلاغ سیاه وحشی

 محمد ابن سیرین

 •  دیدن کلاغ ، دلیل بر مردی فاسق بود.
 • اگر در خواب بیند که کلاغی داشت ، دلیل که او را با چنین مردی صحبت کند.
 • زاغ درخواب ، دیدن مردی فاسق بددین و دروغگوی است در کارها.
 • اگر بیند زاغی فرا گرفت یا کسی بدو داد ، دلیل است که با کسی بدین صفت به کار باطل فریفته گردد
 • اگر در خواب دیدید که کلاغ به شما حمله کرد تعبیرش این است از یک دوست ضربه سختی خواهید خورد.

تعبیر خواب کلاغ سخنگو

 • اگر در خواب فقط صدای زاغ یا کلاغ را بشنوید و خودش را نبینید نشان آن است که مردم بدخواه پشت سر شما حرف می‌زنند.
 • اگر در خواب دسته ای از کلاغ‌ها را ببینید که دور از شما روی قلوه سنگ‌های بیابان نشسته‌اند شاهد اجتماع مردمی بد کار می‌شوید بی آن که با آن‌ها بیامیزید ، ولی اگر آن زاغ‌ها گرد شما حلقه زدند یا شما به آن‌ها نزدیک شدید با چنان مردمی آشنا می‌شوید که به سودتان نیست.

تعبیر خواب کلاغ در خانه چیست

منوچهر مطیعی تهرانی

 • اگر دیدید که زاغ یا کلاغی بر بام خانه شما نشسته خبری بد به شما می‌رسد.
 • تعبیر خواب چرخیدن کلاغ دور خانه نشانه بدی برای آن خانواده است و مرگ یکی از اعضای آن خانواده را پیش بینی می کند.
کلیدواژه : تعبیر خواب
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

اخبار فوری