کد خبر:20897
پ

تعبیر خواب چاه | تعبیر خواب چاه امام صادق

تعبیر خواب چاه مدفوع ابن سیرین:  اگر کسی ببیند در چاه توالت خودش افتاده باشد ، و در مدفوع آلوده شده است تعبیرش این است که مال و اموال کسی را با غصب می‌گیرد. اگر کسی ببیند که در توالت یا چاه توالت افتاده است ، و در مدفوع آلوده شده است تعبیرش این است که […]

تعبیر خواب چاه مدفوع

ابن سیرین:

 •  اگر کسی ببیند در چاه توالت خودش افتاده باشد ، و در مدفوع آلوده شده است تعبیرش این است که مال و اموال کسی را با غصب می‌گیرد.
 • اگر کسی ببیند که در توالت یا چاه توالت افتاده است ، و در مدفوع آلوده شده است تعبیرش این است که که غرق در جمع کردن مال و اموال می‌شود.

تعبیر خواب در چاه افتادن

 • در چاه افتادن خوب نیست و نشانه مکر و فریب است و بیرون آمدن از چاه نشانه خوبی است و به معنای شکست دادن مکر است و موفقیت در زندگی.

تعبیر خواب چاه پر از طلا

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن چاه در خواب ، بر شش وجه است.
 1. زن
 2. کنیزک
 3. عالم
 4. توانگری وثروت
 5. مکر
 6. مکر و حیله
 تعبیر خواب چاه

تعبیر خواب چاه از دیدگاه ابن سیرین

 • تعبیر چاه ، زن می‌باشد ، و تعبیر آب چاه ، مال و اموال زن است.
 • اگر ببینی در جایی چاه حفر می‌کنی ، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی
 • اگر ببینی چاه کندی ولی به آب نرسیدی ، یـعـنـی با زن فقیری ازدواج می‌کنی.
 • اگر ببینی در کندن چاه کسی تو را کمک می‌کند ، یـعـنـی کسی واسطه ازدواج بین تو و زنی می‌شود و سعی می‌کند با حیله و حقه او را به تو بدهد.
 • اگر ببینی در حال کندن زمین به شکل چاه یا سردابه هستی ، یـعـنـی مال و اموال دنیوی را با مکر و حیله بدست می‌آوری.
 • اگر ببینی از چاهی آب می‌خوری ، یـعـنـی از مال و اموال زن مصرف می‌کنی.
 • اگر ببینی از آب بدمزۀ چاهی می‌خوری ، یـعـنـی مال و اموال زن را با کراهت می‌گیری.
 • اگر ببینی از آب گرم چاه می‌خوری ، یـعـنـی به خاطر مال و اموال زن ، مورد ظلم و جفا قرار می‌گیری

 

 

تعبیر خواب چاه توالت

 • اگر کسی ببیند که در چاه توالت افتاده است ، یـعـنـی غرق در جمع کردن مال و اموال می‌شود.
 • اگر در خواب ببیند که در چاه توالت خودش افتاده باشد ، تعبیرش این است که مال و اموال کسی را با غصب می‌گیرد ، و اگر افتاد و دست و پایش هم شکست ، یـعـنـی دچار گرفتاری و بلای سختی می‌شود

تعبیر خواب خوردن آب چاه

ابراهیم کرمانی:

 •  اگر ببینی آب خنک و گوارای چاه را می‌خوری ، یـعـنـی از زن به تو خیر و منفعت می‌رسد.

 

تعبیر خواب چاه از دیدگاه ابراهیم کرمانی

 • اگر ببینی چاهی حفر کرده‌ای و خیلی سریع به آب رسیدی ، یـعـنـی زن بیمار شده و اموال خود را در روزهای بیماری مصرف می‌کند.
 • گر ببینی دلو را به داخل چاه انداخته تا آب برداری ، ولی طناب آن پاره شد و دلو به داخل چاه افتاد ، یـعـنـی صاحب فرزند معلول و ناقص می‌شوی
 • اگر ببینی از چاه ، آب سیاه یا تیره بیرون آمده است ، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی ، ولی اگر سفید بود ، یـعـنـی به تو ارث و میراث می‌رسد.
 • اگر ببینی آب چاه زیاد می‌باشد یـعـنـی زن ، جوانمرد و بخشنده است.
 • اگر ببینی آب چاه کم می‌باشد یـعـنـی زن ، پست و فرومایه است.
 • اگر ببینی آب چاه در زمین فرو رفت و هیچ آبی در آن نمانده است ، یـعـنـی زن هلاک شده و مال و اموالش از بین می‌رود ، و اگر خود چاه در زمین فرو رفت ، باز هم تعبیرش این است که زن هلاک می‌شود.
 • اگر ببینی در چاهی ادرار کرده‌ای ، یـعـنـی از کسی مال و اموال حلال به دست می‌آوری.

 


بیشتر بدانید: تعبیر خواب ماست| تعبیر خواب ماست خواستن مرده


تعبیر خواب چاه از دیدگاه حضرت دانیال

 • اگر ببینی برای کس دیگری چاه حفر می‌کنی ، یـعـنـی واسطه بین دو نفر برای ازدواج کردن می‌شوی.
 • اگر ببینی در جای آشنایی چاه حفر می‌کنی ، یـعـنـی بر نزدیکان و آشنایان مکر و حیله ترتیب می‌دهی.

 

 

تعبیرخواب چاه از دیدگاه جابر مغربی

 • اگر ببینی آب از چاه بیرون می‌کشی، یـعـنـی با مکر و حیله مال و اموال جمع می‌کنی، مخصوصاً اگر چاه را خودت کنده باشی.
 • اگر ببینی با «دلو» آب می‌کشی و در کوزه می‌ریزی ، یـعـنـی از مال خودت به خوبی نگهداری می‌کنی.
 • اگر ببینی آن آب را به روی زمین ریختی ، یـعـنـی اموال خود را در راه خیر خرج می‌کنی.
 • اگر ببینی در چاه افتاده‌ای ، یـعـنـی گرفتار مکر و حیله می‌شوی.
 •  اگر ببینی آب از سر چاه بیرون آمد و روی زمین روان شد ، یـعـنـی با زن ثروتمندی ازدواج می‌کنی و از او مال و نعمت به دست می‌آوری.

تعبیر خواب چاه از دیدگاه لوک اویتنهاو

 • چاه : آینده ای نامشخص
 • آب از چاه کشیدن : انجام کارهای سودآور
 • نوشیدن از چاه : سلامتی و نیرو
 • چاه کندن : کار پر در آمد
 • چاه خشکیده : غم و غص

تعبیر خواب چاه از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر خواب ببینید در چاه نفتی مشغول کار هستید ، علامت آن است که در اثر استفاده نابجاه از انرژی خود تسلیم بدبختی خواهید شد .
 • اگر خواب ببینید در چاهی افتاده اید ، علامت آن است که نومیدی شما را در بر خواهد گرفت .
 •  اگر خواب ببینید دهانه چاهی را مسدود می سازید ، علامت آن است که نقشه های دشمنان ، نقشه های شما را نافرجام می گذارد .
 • دیدن چاهی خشک در خواب ، علامت آن است که بیگانگان با جلب اعتماد شما ثروت و دارایی شما را غارت می کنند .
 • دیدن چاهی که پمپی بر دهانه آن نصب شده است ، علامت آن است که برای رسیدن به خواسته های خود از فرصتهایی مناسب سود خواهید بود .
 • اگر خواب ببینید از چاهی آب بیرون می کشید ، علامت آن است که استعدادهای شما شکوفا خواهد شد .
کلیدواژه : تعبیر خواب
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

اخبار فوری