کد خبر:21082
پ

تعبیر خواب پنیر کپک زده

  تعبیر خواب پنیر از دیدگاه منوچهر مطیعی اگر پنیر تر و تازه و قالبی سفید در خواب دیدید که از دکانی خریداری کردید یا کسی به شما داد پول زیادی نصیب شما می‌شود یا سودی از دهنده پنیر و یا شخص دیگری می‌برید. دیدن پنیر در خواب برای دختران و پسران جوان خوب است و […]

 

تعبیر خواب پنیر از دیدگاه منوچهر مطیعی

 • اگر پنیر تر و تازه و قالبی سفید در خواب دیدید که از دکانی خریداری کردید یا کسی به شما داد پول زیادی نصیب شما می‌شود یا سودی از دهنده پنیر و یا شخص دیگری می‌برید.
 • دیدن پنیر در خواب برای دختران و پسران جوان خوب است و بیشتر جنبه عاطفی و معنوی دارد تامالی.
 • پنیر له شده و خرده پنیر دست مالی شده پولی است اندک و مختصر و مشکوک که معبران سنتی نوشته‌اند ازطریق غیر مشروع به دست شما می‌رسد که بعدها یا بد نامی می ورد یا موجب عذاب وجدان می‌گردد.
 • چنانچه در خواب ببینید که پنیر به دیگری می‌دهید از جانب شما کاری خیر انجام می‌گیرد که سودش به اشخاص می‌رسد.اگر در خواب دیدید که پنیر شما کرم گذاشته به شما خیانت می‌شود که در نتیجه زیان می‌بینید.
 • اگر پنیرشما را گربه خورد و گریخت زنی حیله گر شما را فریب می‌دهد و زیان مالی وارد می‌آورد
 • اگر تکه ای پنیر به گربه دادید مراقب باشید که زنی در صدد اغوای شما بر آمده است

 تعبیر خواب پنیر از دیدگاه ابن سیرین

 • تعبیر پنیر خشک این است که مقداری مال و اموال اندک از مسافرت به دست می‌آوری.
 • تعبیر پنیر تر این است که مال و اموال فراوانی را به دست می‌آوری

تعبیر دیدن پنیر از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

 • دیدن پنیر در خواب نشانه ی از دستاورد و سود است.

 بیشتر بدانید: تعبیر خواب عسل | تعبیر خواب عسل از دیدگاه یوسف


تعبیر خواب لقمه نان و پنیر

جابر مغربی:

 • تعبیر پنیر تر مال و نعمت است که به آسانی بیابد و پنیر خشک سفری است با اندک منفعت.
 • اگر کسی به خواب ببیند نان با پنیر می خورد ، تعبیر به این دارد که در سفری او را مالی اندک با غم و اندوه حاصل شود.

تعبیر خواب پنیر کپک زده

منوچهر مطیعی:

 • اگر در خواب دیدید که پنیر شما کرم گذاشته و کپک زده ، تعبیر این است که به شما خیانت می‌شود که در نتیجه زیان می‌بینید.

تعبیر خواب پنیر از دیدگاه آنلی بیتون

 •  دیدن پنیر در خواب ، نشانه بدست آوردن ثروتی قابل توجه است. و لذت بردن از سرگرمی‌های سالم.
 •  خوردن پنیر در خواب نشانه ناامید شدن و تحمل سختی‌های زندگی است.
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

اخبار فوری