کد خبر:17755
پ
مجموعه روایاتی منسوب از یوسف پیامبر-امام جعفر صادق-ابن سیرین-دانیال نبی و معبران ایرانی

تعبیر خواب پستان | تعبیر خواب سینه

معنای کلی پستان در خواب به دختر تعبیر شده است و هر کمی و زیادی یا بدی و خوبی پستان به دختر باز می گردد. تعبیر خواب پستان از دیدگاه امام صادق (ع) تعبیرهای پستان عبارتند از: فرزندان دختران خدمتکاران دوستان برادران علم وحکمت سخاوت ایمان کفر حکمت  مرگ  بُخل تعبیر خواب بستان از دیذگاه […]

معنای کلی پستان در خواب به دختر تعبیر شده است و هر کمی و زیادی یا بدی و خوبی پستان به دختر باز می گردد.

تعبیر خواب پستان از دیدگاه امام صادق (ع)

تعبیرهای پستان عبارتند از:

 1. فرزندان
 2. دختران
 3. خدمتکاران
 4. دوستان
 5. برادران
 6. علم وحکمت
 7. سخاوت
 8. ایمان
 9. کفر
 10. حکمت
 11.  مرگ
 12.  بُخل

تعبیر-خواب-پستان

تعبیر خواب بستان از دیذگاه آنلی بیتون

 • دیدن پستان حیوانات شیرده در خواب ، تعبیر به آن دارد که شما دچار ضرر و زیان مالی می‌شوید.

 

تعبیر خواب پستان از دیدگاه ابن سیرین

 • اگر در خواب بیند که از پستانش شیر خارج می شود ، تعبیر به این دارد که به دختر وی نعمت و روزی زیادی می رسد و مال حلال است.
 • اگر در خواب بیند که بجای شیر از پستانش خون خارج می شود ، به این تعبیر است که مال حرام می یابد.
 • اگر مردی در خواب بیند که در پستان او شیر جمع شده بود ، تعبیر به این دارد که  اگر زن ندارد ، زن خواهد گرفت و فرزنددار می شود و اگر زن دارد ثروتمند می شود.
 • اگر مردی در خواب بیند که پستان مردی دیگر را می مکد ، به این تعبیر است که مرد خواب بیننده بیمار شود. و اگر زنش آبستن بود ، تعبیر به پسردار شدن دارد.
 • اگر زنی در خواب  بیند که از پستان میخورد ، تعبیر به این دارد که کار دنیا بر وی بسته شود.
 • اگر در خواب ببینید که پستان شما بیش از حد پایین افتاده ، تعبیر به این دارد که شما صاحب دختر می شوید.
 • تعبیر خواب فراخ شدن پستان ، درست شدن کارها است
 • تعبیر خواب کوچک شدن پستان ، خلل در دین است
 • تعبیر خواب خطی سبز بر پستان ، کرامت خدا است
 • تعبیر خواب خطی سیاه بر پستان ، مرگ بی شهامت است.

 

 تعبیر خواب پستان بزرگ از دیدگاه جابر مغربی

 • اگر زنی در خواب ببیند که پستان هایش بزرگ شده طوری که همۀ بدن او را فرا گرفته ، به این تعبیر است که خانواده و فرزندان او زیادتر می‌شوند.
 • اگر زنی که این خواب را می بیند فرزند نداشته باشد ، تعبیر این می شود که یـعـنـی مال و اموال او زیادتر خواهد شد ، ولی مردم او را سرزنش می‌کنند.
 • اگر زنی در خواب ببیند زیر پستانش ، پستانی دیگر درآمده است ، به این تعبیر است که فرزند دختر به دنیا می‌آورد.
 • اگر زنی در خواب ببیند که هر دو پستانش بزرگ شده است ، به این تعبیر است که حال و روز فرزندانش خوب و نیکو می‌شود.
 • اگر زنی در خواب ببیند که پستان او بیش از اندازه آویزان شده است ، به این تعبیر است که صاحب فرزندی دختر می‌شود.

 


بیشتر بدانید: تعبیر خواب باسن/ تعبیر خواب کفل


تعبیر خواب غده در سینه

 • دیدن پستان زن در خواب ، به این تعبیر است که دیدن فرزند دختر اوست  و هر آسیبی به نوک پستان مربوط به شکم دختر اوست.

 

 

 

تعبیر خواب دست زدن مرد به سینه زنان از دیدگاه مغربی

 • اگر پسری و یا مردی مجرد و یا طلاق گرفته خواب ببینید که بدن زن نامحرمی را لمس می کند ،  تعبیر این است که او به زودی ازدواج می کند و همسرش حامله می شود  و فرزند آورد.
 • اگر مرد متاهلی این خواب را ببیند تعبیر به این دارد که بر خیر و صلاح دین و دنیایش است اگر جلوی این کار را گرفت تعبیر بر این است که از او کاری زشت سر می زند

 

تعبیر خواب قفسه سینه از دیدگاه ابن سیرین

 •  اگر در خواب ببینی که سینۀ تو فراخ و باز شده است ، تعبیر به این دارد  که کارها و امور تو ساخته و پرداخته می‌شود .

 

تعبیر خواب سینه زخم شده از دیدگاه ابراهیم کرمانی

 • اگر در خواب ببینید که بر تن شما یا سینه شما زخم هست و از آن زخم خون خارج می شود ،  تعبیر به این دارد که به قدر آن خون که از زخم خارج شده به شما ضرر و زیان می رسد.

 

 

تعبیر خواب سینه بند  از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

 • اگر یک زن خواب ببیند که پستان بند دارد ، داشتن پستان بند برای زنان امری است عادی که بر زیبایی و تناسب آن‌ها می‌افزاید ولی برای مردان غیر طبیعی است و زشت. در خواب نیز همین معنی را می‌رساند و تعبیر خوبی برای مرد ندارد.

 

 

تعبیر خواب پستانک بچه

 • اگر در خواب پستانک بچه ببینید ، این تعبیر را دارد که نعمت و ورزی و مال به شما می رسد و هر چه پستانک بزرگتر باشد رزق و مال بیشتری به شما می رسد.

 

تعبیر خواب موی سینه از دیدگاه  ابراهیم کرمانی

 •  اگر در خواب ببینی روی سینۀ شما مو درآمده است ،  تعبیر به بدهکاری شما دارد می‌شوی.

 

تعبیر خواب موی سینه از دیدگاه جابر مغربی نیز

 • اگر در خواب ببینید که روی سینۀ شما موی بسیاری هست در حالی که در واقیعیت این طور نیست ، تعبیر به بدهکاری زیاد شما دارد.

 

 

تعبیر خواب شیر یا مکیدن پستان از دیدگاه جابر مغربی

 •  اگر زنی در خواب ببیند از هر دو پستان خودش شیر می‌خورد ، به این تعبیر است که دچار غم و ناراحتی و ملامت و سرزنش می‌شود.
 • اگر زنی در خواب ببیند یکی از پستان‌هایش سوخته است ، به این تعبیر است که دخترش با «پادشاه» سر و کار پیدا می‌کند.
 • اگر زنی در خواب ببیند پستانش بریده شده است ، به این تعبیر است که دخترش از دنیا می‌رود.
 • اگر مردی در خواب ببیند که پستانش بریده شده است ، به این تعبیر است که زنش از دنیا می‌رود.
 • اگر زنی در خواب ببیند او را از پستان‌هایش آویزان کرده‌اند ، به این تعبیر است که از طریق حرام دارای فرزندی پسر می‌شود.

 

 

 

منبع
فرهنگ کامل تعبیر خواب
کلیدواژه : تعبیر خواب
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید