کد خبر:17717
پ
مجموعه روایاتی منسوب از یوسف پیامبر-امام جعفر صادق-ابن سیرین-دانیال نبی و معبران ایرانی

تعبیر خواب پرواز کردن | تعبیر خواب به هوا رفتن

 پرواز در خواب به طور کلی تعبیر نیکویی دارد مگر این که مستقیم تا اعماق آسمان بالا بروید که دیگر زیر پای خود را نبینید و در آسمان ناپدید شوید در این صورت مرگ فرد فرا رسیده. تعبیر خواب پرواز حضرت یوسف تعبیر خواب پرواز کردن از دیدگاه ابن سیرین اگر کسی در خواب ببیند که […]

 پرواز در خواب به طور کلی تعبیر نیکویی دارد مگر این که مستقیم تا اعماق آسمان بالا بروید که دیگر زیر پای خود را نبینید و در آسمان ناپدید شوید در این صورت مرگ فرد فرا رسیده.

تعبیر-خواب-پرواز-کردن

تعبیر خواب پرواز حضرت یوسف

تعبیر خواب پرواز کردن از دیدگاه ابن سیرین

 • اگر کسی در خواب ببیند که به طرف قبله پرواز می کند و دوباره به جای خود باز می گردد ، تعبیر به این دارد که این شخص به زودی از سفر با منفعت بسیار باز خواهد گشت به خصوص اگر با بال و پر باشد منفعتش زیادتر است.
 • اگر یک مرد خواب ببیند که از یک بام خانه خود به بام دیگری پرواز می کند ، تعبیر به این دارد که این مرد زن خود را طلاق می دهد و زن دیگری را به همسری خود در می آورد.

 

تعبیر خواب پرواز حیوانات از دیدگاه دانیال

 • اگر در خواب ببینید که مثل پرنده از جایی به جایی  می پرید ، تعبیر این است که به سفر می روید و به میزان ارتفاع پروازش والایی و شرف پیدا می کنید.

 

تعبیر خواب رفتن به آسمان و برگشتن از دیدگاه دانیال

 • اگر در خواب ببینید که مستقیم به سوی آسمان می روید ، تعبیر این است که زیان و ضرر به شما می رسد.
 • اگر در خواب ببینید که پرواز کردین و آنقدر اوج گرفتید که به آسمان رسید و در آسمان ناپدید شدید و به زمین برنگشتید ، تعبیر این است که که عمر شما سر آمده و زود از دنیا می روید.

 

 

 

تعبیر خواب پرواز کردن از دیدگاه امام صادق (ع)

 1. مسافرت
 2. حج
 3. عظمت
 4. تغییر حال
 5. بیماری و مرگ

 

 

 

تعبیر خواب به هوا رفتن یا پرواز از دیدگاه کرمانی

 • اگر در خواب ببینید که به کهکشان پر کشید  ، تعبیر به این دارد که به حج می روید.
 • اگر در خواب ببینید که از خانۀ خود به خانه ناشناس پریدید ، تعبیر به این صورت است که اجل آن فرد فرا رسیده است و باید از گناهان توبه کنید.
 • اگر در خواب ببینید که پرهایی متفاوت با پرهایی پرندگان دارید و با آنها پرواز می کنید ، تعبیر به این صورت است که شما به شدت بیمار می شوید ولی عاقبت شفا پیدا می کنید.
 • اگر در خواب ببینید که از جایی به جای دیگر پرواز می کنید ، تعبیر به این دارد که شما به یک سفر نزدیک می روید.

 


 

بیشتر بدانید: تعبیر خواب جغد در حال پرواز | دیدن جغد در خانه نشانه چیست؟


تعبیر خواب پرواز یونگ

 • اگر در خواب ببینید که در حال پرواز هستید ، تعبیر به این دارد که تغییر و تحولاتی در زندگی بیننده خواب رخ خواهد داد که این تغییر برای هر فردی نسبت به فرد دیگر متفاوت است.

 

تعبیر خواب پرواز بر فراز دریا از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر خواب ببینید بر فراز آبی گل آلود پرواز می‌کنید ، علامت آن است که دشمنان به دنبال فرصتی مناسب‌اند تا شما را بدام بیندازند ، باید مراقب اطراف خود باشید.

 

تعبیر خواب سبک شدن و بالا رفتن امام صادق(ع)

تعبیرهای مربوط به بالا رفتن عبارتند از:

 1.  برآورده شدن حاجت و خواسته
 2. ازدواج با زن
 3. مرتبه و منزلت و بزرگی
 4. رسیدن به خواسته
 5. پیشرفت و بالا گرفتن کار.

تعبیر خواب پرواز کردن با هواپیما

 • اگر در خواب ببینید که در حال پرواز با هواپیما هستید ، تعبیر این است که شما گام های اول را برای موفقیت برداشته اید و به سرعت پیش می روید.
منبع
فرهنگ کامل تعبیر خواب
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید