کد خبر:18862
پ
مجموعه روایاتی منسوب از یوسف پیامبر-امام جعفر صادق-ابن سیرین-دانیال نبی و معبران ایرانی

تعبیر خواب نماز خواندن| تعبیر خواب نماز عید فطر

 خواب دیدن نماز به تعبیر برکت ، روزی ، رونق ، هدایت و همچنین نماز خواندن در خواب ، دلیلی بر وفا نمودن به عهد و پیمان و رسیدن به مقصود و آرزو است و به طور کلی تعابیر مثبت و خیری دارد.   تعبیر خواب نماز خواندن از دیدگاه امام جعفر صادق (ع) تعبیر خواب […]

 خواب دیدن نماز به تعبیر برکت ، روزی ، رونق ، هدایت و همچنین نماز خواندن در خواب ، دلیلی بر وفا نمودن به عهد و پیمان و رسیدن به مقصود و آرزو است و به طور کلی تعابیر مثبت و خیری دارد.

 تعبیر-خواب-نماز-خواندن

تعبیر خواب نماز خواندن از دیدگاه امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب نماز گذاشتن به خواب بر هفت وجه است.

 1. ایمنی
 2. شادی
 3. عز وجاه
 4. مرتبت
 5. رستگاری
 6. یافتن مراد
 7. نقصان

 دیدن رکوع و سجود در خواب از دیدگاه امام جعفر صادق (ع)

دیدن رکوع و سجود بر پنج وجه است.

 1. مراد یافتن
 2. جمعیت
 3. نصرت
 4. ظفر
 5. امر حق تعالی به جای آوردن است.

 

تعبیر خواب نماز خواندن دیگران پشت به قبله

 • اگر در خواب ببینید که نماز از جانب مشرق میکرد ، دلیل که به حج رود و اگر محل ندارد ، دلیل که میلش به کیش ترسایان باشد.
 • اگر در خواب ببینید که نماز از جانب مغرب کرد ، تعبیر این است که میلش به جهودان بود.

 

تعبیر خواب نماز خواندن با قبله اشتباه

 • اگر در خواب ببینید که نماز از سوی شمال کرد ، چنانه پشتِ او به جانب قبله بود ، تعبیر این است که اسلام را پسِ پُشت اندازد.
 • اگر در خواب ببینید که نماز سوی قبله کرد ،  تعبیر این است که در راه دین مستقیم گردد.

تعبیر خواب صف نماز جماعت از دیدگاه ابراهیم کرمانی

 • اگر در خواب ببیند قومی را امامت کرد ، تعبیر این است که سروری کند.
 • اگر در خواب ببیند که نماز قطع کرد یا نماز نگذارد یا بی وضو نماز کرد ، تعبیر این است که طالب چیزی بود که بدست نمی آورد.

 

تعبیر خواب نماز جماعت در مسجد از دیدگاه ابراهیم کرمانی

 • اگر در خواب ببیند که در مدرسه یا مسجدی به امامت نماز کرد ، تعبیر این است که حاکم آن دیار مطیع او گردد.
 • اگر در خواب ببیند که در نماز رکوع و سجود تمام کرد ، تعبیر این است که کار دنیائی او برآید.

 


بیشتر بدانید: تعبیر خواب قبر | تعبیر خواب قبرستان و فاتحه خواندن


تعبیر خواب حالت های مختلف نماز از دیدگاه جابر مغربی

 •  اگر دید به خواب که نماز فریضه پیشین میگذارد ، تعبیر این است که به حق تعالی نزدیک گردد.
 • اگر بیند نماز پیشین میگذاشت ، تعبیر این است که شادی بود.
 • اگر نماز خفتن بود ، تعبیر این است که حاجتش روا گردد.
 • اگر بیند که نماز صبح میکرد ، تعبیر این است که به سفر رود.
 • اگر بیند که نماز در باغ کرد ، تعبیر این است که توبه کند.
 • اگر بیند که درکعبه نماز گذارد ، تعبیر این است که از خلیفه مرداش حاصل گردد.
 • اگر در خواب بیند که به تشهد نشسته بود ، تعبیر این است که از غم برهد.
 • اگر بیند که سلام اول به دست چپ داد ، دتعبیر این است که کارش شوریده گردد.
 • اگر بیند که نماز نشسته میکرد ، تعبیر این است که دشمن بر وی ظفر یابد و گناه کرده را مدد کند و از وی نپذیرد.
 • اگر بیند که درتاریکی نماز کرد ، تعبیر این است که از غم ها فرج یابد.
 • اگر بیند که به پهلو خفته نماز میکرد ، تعبیر این است که بیمار گردد.
 • اگر بیند که نماز جمعه کرد ، تعبیر این است که به سفر رود و مال حاصل کند.
 • اگر بیند که در بیت المقدس نماز کرد ، تعبیر این است که میراث یابد و روزی بر وی فراخ گردد.

 

 

تعبیر نماز خواندن در خواب از دیدگاه حضرت دانیال

دیدن نماز خواندن در خواب سه نوع است.

 1. فریضه ، اگر در خواب بیند که نماز فریضه میگذارد ، دلیل که حق تعالی وی را حج روزی کند.
 2. سنت ، اگر بیند نماز سنت می کند ، دلیل که بر مردم شفقت کند.
 3. تطوع ، اگر بیند نماز تطوع بگذاشت ، دلیل که راستگو بود.

 

 

تعبیر خواب نماز خواندن با چادر سفید

 •  چادر پنهان ماندن گناه و یا از بین رفتن گناه است وقتی که خود را در حال نماز با چادر نماز می بینید معنی اش این است که شما به واسطه عبادات گناهانتان از بین می رود.

تعبیر نماز خواندن در خواب از دیدگاه حضرت یوسف (ع)

 • نماز خواندن در خواب را نشانه نزدیکی به خداوند تعبیر می کند.

تعبیر خواب نماز خواندن در کربلا و مکان های مختلف

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سر کوهی اذان می‌گویی یا نماز می‌خوانی ، یـعـنـی کار تو رونق می‌گیرد و در آن پیشرفت می‌کنی.

 جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در باغ نماز می‌خوانی ، یـعـنـی توبه می‌کنی.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در محراب نماز می‌خوانی ، یـعـنـی صاحب فرزندی صالح و درستکار می‌شوی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بدون قبله در مسجدی نماز می‌خوانی ، تعبیرش بی‌دینی می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی «بیت‌المعمور» شبیه مسجد می‌باشد و در آن نماز می‌خوانی ، یـعـنـی به تمام خواسته‌هایت می‌رسی.

 ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی وارد کلیسا شده‌ای و به طرف قبلۀ مسلمانان نماز می‌خوانی ، یـعـنـی توبه می‌کنی و دین و ایمان تو قوی می‌شود (زیرا کلیسا محل عبادت می‌باشد).

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در کعبه نماز می‌خوانی ، یـعـنـی بزرگان و روسا باعث می‌شوند که کار تو بهتر شود.

جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی در کعبه نماز می‌خوانی ، تعبیرش این است که از «خلیفه» به خواسته‌ات می‌رسی.

 جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در بیت‌المقدس نماز می‌خوانی ، یـعـنـی ارث و میراث به دست می‌آوری و رزق و روزی تو گسترده می‌شود

 

تعبیر خواب نماز خواندن در قبرستان

اگر در خواب ببینید که در قبرستان در حال نماز حواندن هستید ، تعبیر این خواب این است که بیننده خواب به فکر آخرت است و در جهت آن می کوشد.

 تعبیر خواب نماز عید فطر

 • اگر بیند عید فطر بود ، دلیل که از زاهدی فائده دینی بیابد. اگر در خواب ببینید عید است و شما گریه می کنید از غم و اندوه نجات می یابید و گشایش در زندگیتان پدید می آید.

 

تعبیر خواب پشت به قبله نماز خواندن

 •  اگر ببینی به سمت شمال نماز می‌خوانی ، به طوری که پشت به قبله هستی ، یـعـنـی به اسلام پشت می‌کنی و آن را کنار می‌گذاری.

تعبیر خواب نماز خواندن مرده

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

 • اگر شخص مرده‌ای را در خواب ببینی که نماز می‌خواند ، یـعـنـی آن شخص مرده زمانی که در دنیا بوده خیلی استغفار می‌کرده است.

 

تعبیر خواب دنبال قبله گشتن از دیدگاه ابراهیم کرمانی

 • اگر ببینی بدون قبله در مسجدی نماز می‌خوانی ، تعبیرش بی‌دینی می‌باشد.

منبع
فرهنگ کامل تعبیر خواب
کلیدواژه : تعبیر خواب
دیدگاه کاربران ۴ دیدگاه
 • سر دبیر ۴ مرداد ۱۴۰۰ / ۱۲:۰۸
  0 0

  سلام رحمن عزیز
  از حس مسئولیت شما بسیار سپاسگزارم.نقد شما بررسی و اصلاح خواهد شد

 • رحمن ۲ مرداد ۱۴۰۰ / ۱۳:۱۱
  0 0

  تفاوت فرهنگ ها، تفاوت ارزش ها را در پی دارد و تفاوت ارزش ها در رویا و خواب تعبیری وارونه دارد برای مثال تعبیر کلیسا در خواب برای مسلمان تعبیر گمراهی را در پی دارد و به همین شکل تعبیر نماز برای مسیحیت تعبیر بدبختی را، و چون ما مسلمان هستیم شما در قرار دادن تعبیر اشتباه کرده اید امیدوارم شجاعت اصلاح را داشته باشید

 • رحمن ۲ مرداد ۱۴۰۰ / ۱۳:۰۷
  0 0

  چرا نمی اندیشید، چرا تعبیر یک معبر خارجی رو برای نماز قرار دادین ای کاش اندکی مطالعه می کردین ای کاش

 • رحمن ۲ مرداد ۱۴۰۰ / ۱۳:۰۵
  0 0

  بخدا شرم اور است که تعبیر نماز را از قول انلی بیتون در این سایت قرار داده اید، تفاوت فرهنگ ها و باور ها باعث انکعاس متفاوتی از واقعیت ها در رویا و خواب می شود این حد از جهل را نمی توان قبول کرد. چرا این مطلب را داخل سایت گذاشتید مسیحت اسلام را مایه گمراهی می داند و ما نیز در مورد مسیحیت این نظر را داریم، مثلا به موضوع خواب دیدن کلیسا در خواب مسلمان رجوع کنید خواهید دید که تعبیر ان گمراهی است برای مسلمان پس قاعدتا انها نیز این نظر را دارن، نمی شود که این را معیار تعبیر خواب قرار داد. ایا متوجه نیستید که تفاوت فرهنگ ها تفاوت باور ها و به تبع ان تفاوت ارزش ها را در پی دارد چرا مطالعه نمی کنید چرا؟ چرا؟ از اینکه شما هموطن من هستید شرمسارم

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

اخبار فوری