کد خبر:20935
پ

تعبیر خواب فانوس | تعبیر خواب گرفتن فانوس از مرده

خواب فانوس از دیدگاه آنلی بیتون دیدن فانوسهایی که مخزنشان پر از نفت است در خواب ، علامت آن است که با فعالیت در حرفه خود به نتایج رضایت آمیزی دست خواهید یافت دیدن فانوسهای تهی از نفت ، نشانه دلسردی و پریشانی در زندگی است.  دیدن فانوسهای روشن در خواب ، علامت شادمانی در […]

خواب فانوس از دیدگاه آنلی بیتون

 • دیدن فانوسهایی که مخزنشان پر از نفت است در خواب ، علامت آن است که با فعالیت در حرفه خود به نتایج رضایت آمیزی دست خواهید یافت
 • دیدن فانوسهای تهی از نفت ، نشانه دلسردی و پریشانی در زندگی است.
 •  دیدن فانوسهای روشن در خواب ، علامت شادمانی در محیط خانوادگی و پیشرفت در امور مالی است .
 •  اگر خواب ببینید فانوس روشنی را بر زمین می اندازید ، علامت آن است که نقشه ها و آرزوهای شما ناگهان به شکست می انجامد .
 •  اگر خواب ببینید فانوسی ناگهان می ترکد ، نشانه آن است که دوستان سابق با دشمنان شما همدست می شوند تا منافع شما را پامال کنند .
 • دیدن فانوس شکسته در خواب ، علامت آگاه شدن از خبر مرگ یکی از دوستان یا اقوام است .
 •  روشن کردن فانوس در خواب ، نشانه آن است که در زندگی تغییری می دهید که برایتان سود آور خواهد بود .
 •  حمل فانوس در خواب ، نشانه آن است که به استقلال فکری و روحی دست می یابید و از عقاید خود پیروی می کنید تا از عقاید دیگران .
 •  اگر خواب ببینید در حین حمل فانوس ناگهان لباس شما آتش می گیرد ، نشانه آن است که از کسی انتظار تشویق و همدردی دارید ، اما او به شما تحقیر واهانت خواهد کرد .

 تعبیر-خواب-فانوس

 

تعبیر خواب فانوس روشن

 •   اگر در خواب ببینید که یک شعله بلند و روشن در فانوس می سوزد ، تعبیرش به خوشبختی است.

 

 


بیشتر بدانید: تعبیر خواب آلت مرد | تعبیر خواب آلت بزرگ مرد از دیدگاه ابن سیرین


 

تعبیر خواب فانوس از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

 • اگر در خواب ببینید مکانی تاریک است و شما فانوسی در دست دارید ، تعبیر خواب شما می گوید امیدی در شما به وجود می آید که اهمیت آن و تاثیرش در آینده شما به اندازه نوری است که از فانوس به اطراف پراکنده می گردد.
 • اگر در آن جا یا مکان که بودید جز شما که بیننده خواب هستید کسان دیگری هم حضور داشتند این روشنائی امید و خوشبینی برای ایشان هم کار ساز است.
 • اگر در خواب ببینید جائی تاریک هستید و فانوس خاموش در دست دارید مشکلی برای شما پدید می آید که اهمیت آن به اندازه عظمت تاریکی است. حال اگر در همان حال فانوس را روشن کنید با مشکل به مبارزه خواهید پرداخت و پیروز خواهید شد و پیروزی شما به اندازه نوری است که از فانوس بر می خیزد و اطراف را روشن می کند. چنان چه فانوس را درون تاریکی افروختید و همه جا روشن شد پیروزی شما عظیم است ولی اگر تنها اطراف فانوس مختصر نوری به وجود آمد پیروزی شما محدود و مختصر خواهد بود.
 • اگر در خواب ببینید که هنگام روز و در روشنائی فانوس می خرید یا کسی به شما می دهد امید بیهوده و کاری عبث است. امیدی است بیهوده که در دل شما پدید می آید و خدمتی بی ثمر که دیگری برای شما انجام می دهد.
 • اگر در ظلمت و تاریکی کسی فانوس به شما بدهد خدمتی شایسته و در خور انجام می دهد که موجب رفع نگرانی های شما می شود. حتی اگر فانوسی که او می دهد خاموش باشد خوب است.
 • فانوس روشن در تاریکی بهتر است و نیکو نیست اگر ببینید فانوس از دستتان بیفتد و بشکند یا آن را گم کنید یا کسی از شما بدزدد.
 • فانوس شکسته و ناهنجار و غیر قابل استفاده هم خوب نیست و اگر در خواب کسی به شما بدهد نشانه آن است که نسبت به شما خیانت می ورزد.
 • اگر در خواب ببینید باد تندی می وزد و شما فانوسی در دست دارید خوب است چون خواب شما می گوید حادثه ای به سرعت و عظمت آن باد اتفاق می افتد و شما در جریان حوادث قرار می گیرید اما به هدایت کسی از مهلکه نجات می یابید به شرطی که باد فانوس شما را خاموش نکند ولی اگر در همان حال دیدید که باد فانوس را خاموش کرد خوب نیست.
کلیدواژه : تعبیر خواب
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

اخبار فوری