کد خبر:21170
پ

تعبیر خواب عطر | تعبیر خواب عطر برای دختر مجرد

تعبیر خواب بوی خوش از دیدگاه ابن سیرین اگر خواب ببیند که با خود بوی خوش داشت و بیننده خواب اهل علم بود تعبیرش است که مردم از علم او فایده میبرند اگر این خواب را توانگر بیند تعبیرش این است که مردم از مال او بهره مند می شوند.     تعبیر خواب عطر […]

تعبیر خواب بوی خوش از دیدگاه ابن سیرین

 • اگر خواب ببیند که با خود بوی خوش داشت و بیننده خواب اهل علم بود تعبیرش است که مردم از علم او فایده میبرند اگر این خواب را توانگر بیند تعبیرش این است که مردم از مال او بهره مند می شوند.

 

 

تعبیر خواب عطر خریدن

 • اگر در خواب دیدید که عطر می خرید ، تعبیرخواب این است که نباید دل به خوشی های زودگذر زندگی ببندید.

تعبیر خواب عطر برای دختر مجرد

امام صادق (ع)

دیدن عطر به خواب بر نه و جه است.

 1. ثنای نیکو (مدح وثنا)
 2. سخن خوش شنیدن
 3. علم سود بخش و نافع
 4. طبع نیکو (طبع وقریحه خوب)
 5. مجلس علم
 6. مردی کریم وبزرگوار
 7. سخنی با فرهنگ (گفتاری ادیبانه وبا فرهنگ)
 8. دین پاک
 9. خبری خوش از دوستی شنیدن.

تعبیر خواب عطر بد بو

آنلی بیتون

 • اگر در خواب نفس بد بوى شخصى را حس کنید ، بیانگر آن است که خطرى شما را تهدید مى‏ کند.

تعبیر خواب عطر هدیه گرفتن از مرده

جابر مغربی

 •  رایحه ای خوشبو و یا عطری که از مرده ها در خواب هدیه میگیریم و یا می دهیم به نشانه ی خبرهای خوش خیر و خوب است که قرار است از دیگران به ما برسد که با دریافت چنین اخباری روند فعلی زندگی بهبود و تغییر خواهد کرد .

تعبیر خواب عطر فروشی

 • خواب مغازه عطر فروشی نشان دهنده‌ی آن است که شما در رابطه‌تان با شریک عشقی خود احساست نارضایتی و ناخشنودی دارید. شما به دنبال رنگ و بوی عاشقانه‌ی دیگری هستید که رابطه‌ی فعلی آن را برآورده نمی‌کند.

 

تعبیر خواب عطر از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

 • اگر بویی خوش باشد ولی شما در خوابتان آن را نپسندید و احساس کنید دوست ندارید تعبیر بوی نا خوش را دارد. عطر از جمله بوهای خوش است و هر چه بیشتر در خواب از عطری خوشتان بیاید و لذت ببرید بهتر است و تعبیر خوب تری دارد.
 • حال اگر در خواب دیدید که کسی عطر مصرف کرده و بوی خوش می‌دهد برای بیننده خواب خوب است نه مصرف کننده عطر. این خواب می‌گوید بیننده خواب با انسانی خوش نام و بلند آوازه آشنا می‌شود.
 • اگر کسی که عطر را مصرف کرده بود آشنا بود و شما او را به نام می‌شناختید آشنایی به شما خدمتی انجام می‌دهد.
 • اگر در خواب دیدید خودتان عطری خوش بو مصرف کرده‌اید خوابتان می‌گوید کاری می‌کنید که مردم از شما خوب می گویند و شما را می‌ستایند.
 • روی هم رفته عطر و بوهای خوش در خواب ما تعابیر خوب دارند و غالباً به حسن شهرت و نام آوری و مدح و ستایش تعبیر می‌شوند.
 • اگردر خواب ببینید شیشه ای عطر دارید که بوی خوش می‌دهد اما هنوز در آن را نگشوده و مصرف نکرده‌اید خواب شما می‌گوید فرصتی نیک و بزرگ برای شما به وجود می‌آید که می‌توانید هم خودتان بهره ببرید و هم دیگران را بهره مند کنید.
 • اگر کسی شیشه ای عطر به شما داد نشان آن است که فرصتی در اختیار شما قرار می‌دهد و شانسی به شما می‌بخشد و اگر شما به کسی شیشه ای عطر دادید به او فرصت و امکان می‌دهید.


 بیشتر بدانید: تعبیر خواب شامپو | هدیه گرفتن شامپو در خواب


تعبیر خواب عطر مشهد

 • اگردر خواب ببینید شیشه ای عطر دارید که بوی خوش می دهد و ممکن است عطر گلاب باشد و یا مشهد و یا عطر مشک اما هنوز در آن را نگشوده و مصرف نکرده اید خواب شما می گوید فرصتی نیک و بزرگ برای شما به وجود می آید که می توانید هم خودتان بهره ببرید و هم دیگران را بهره مند کنید.

 

 

تعبیر خواب عطر پاشیدن از دیدگاه کارل یونگ

 • خواب دیدن اینکه شما عطر یا اسپری می زنید بیانگر این است که شما به دنبال خوشی بیشتر در زندگی تان هستید.
 • تعبیر خواب بوییدن عطر ، خاطرات و نوستالژی است. شما گذشته تان را به خاطر میآورید
 • عبیر عطر تند و گرم در خواب نشان از ماجراهای استرس آور یا سرگرمی های لوکس و هیجان انگیز است.
 •  تعبیر خواب عطر و بوی دیگران ، احساسات و عقاید و ویژگی های آنان را نشان می دهد. ملایم بودن یا آزار دهندگی عطر ارتباط مستقیم با شخصیت و طرز فکر آن فرد در عالم بیداری است.
 • خریدن عطر در خواب به این معنی است که باید از فرصت های کاری که جلوی پایتان قرار گرفته است به بهترین نحو استفاده کنید.
 •  تعبیر خواب اسپری کردن عطر روی خود و یا روی دیگران این است که شما از دیگران کمک می گیرید تا برای مشکلات خود راه حل های خوبی انتخاب کنید.
 •  تعبیر خواب دزدیدن شیشه عطر این است که خواسته های شما برآورده نمی شود و برای این خواسته ها هر کاری که از دستتان بر می آید را انجام می دهید.
 •  عطر هدیه دادن در خواب به این معنی است که هدیه غیر منتظره ای از دوست خود خواهید گرفت. این هدیه از کسی است که مدت زمان طولانی با او صحبت نکرده اید و با او قهر بوده اید.

 

 

تعبیر خواب عطر گل محمدی

آنلی بیتون

 • بوییدن رایحه ای خوش بو در خواب ،به تعبیر روبرو شدن با وقایع نشاط آور است.
 • اگر خواب ببینید بدن یا لباس خود را معطر می‌کنید ، نشانه آن است که می‌کوشید مورد ستایش قرار بگیرید و در این امر اقبال می‌یابید.
 • اگر خواب ببینید از بوییدن عطری سرمست می‌شوید ، علامت آن است که در لذت جویی افراط خواهید کرد.
 • اگر خواب ببینید در شیشه عطر را می‌بندید ، نشانه آن است که چیز باارزشی را از دست خواهید داد.
 • شکستن شیشه عطر در خواب ، نشانه آن است که عزیزترین آرزوها و خواسته‌های شما به شکل مصیبت باری پایان می‌یابد.
 • اما اگر خواب ببیند مردی به او عطر هدیه می‌دهد ، علامت آن است که تفریحاتی لذتبخش ولی خطرناک را تجربه خواهد کرد.
کلیدواژه : تعبیر خواب
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

اخبار فوری