کد خبر:15570
پ

تعبیر خواب شتر

  تعبیر خواب شتر زنک از دیدگاه امام صادق (ع)  اگر شخصی در خواب ببیند که شتربان است ، تعبیر این است که شخصی دارای حکومت و ریاست و تدبیر می‌باشد و کارها را مدیریت می‌کند. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای شتر عبارتند از:  پادشاه «عجمی» مردی امیر  مرد مؤمن سیل فتنه  آبادانی  زن  حج  نعمت […]

 

تعبیر خواب شتر زنک از دیدگاه امام صادق (ع)

 •  اگر شخصی در خواب ببیند که شتربان است ، تعبیر این است که شخصی دارای حکومت و ریاست و تدبیر می‌باشد و کارها را مدیریت می‌کند.
 • امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای شتر عبارتند از:
 •  پادشاه «عجمی»
 • مردی امیر
 •  مرد مؤمن
 • سیل
 • فتنه
 •  آبادانی
 •  زن
 •  حج
 •  نعمت
 •  مال

 

تعبیر-خواب-شتر

تعبیر خواب شتر در حال فرار از دیدگاه ابن سیرین

 • اگر شخصی در خواب بیند بر شتری نشسته بود و راه گم کرده می راند و ندانست راه راست کجاست ، دلیل است در راه خویش فرومانده و هیچ تدبیر نتوان ساخت.
 • اگر در خواب ببینی شتر را قربانی کرده‌ای ، تعبیر بر این است که اگر بنده و «برده» هستی، آزاد می‌شوی
 •  اگر آزاد هستی، به رهایی و خلاصی دست پیدا می‌کنی و حج را به جا می‌آوری،
 •  اگر بیمار هستی، بهبود پیدا می‌کنی
 • اگر از چیزی ترسیده باشی، ایمنی پیدا می‌کنی
 •  اگر در مضیقه و تنگنا هستی از تنگنا رها می‌شوی به گشایش می‌رسی
 • اگر این خواب را نزدیک عید قربان ببینی تاثیر آن بیشتر است.
 • اگر ببینی روی محملی که بر پشت اسب یا شتر است نشسته‌ای و حرکت می‌کنی ، تعبیر بر این است که بزرگی و سود و منفعت به دست می‌آوری،
 •  اگر ببینی که آن محمل افتاده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.
 • اگر ببینی سوار شتری شده‌ای که تا به حال آن را ندیده‌ای و آن شتر هم با سرعت و شتاب حرکت می‌کند، یـعـنـی به مسافرت می‌روی.
 • اگر ببینی سوار شتری شده‌ای و تاخت و تاز می‌کنی، یـعـنـی غمگین و آشفته می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).
 • اگر ببینی سوار شتر شده‌ای و نمی‌دانی به کجا می‌روی و راه را گم کرده‌ای ، تعبیر بر این است که در کار خودت دچار عجز و ناتوانی می‌شوی و راه حل را پیدا نمی‌کنی.
 • اگر ببینی قلیه‌ای از گوشت شتر می‌خوری ، یـعـنـی از شخصی بزرگ مال و اموال به دست می‌آوری.
 •  اگر ببینی شتری به تو لگد زده است ، تعبیر برا این است که در اثر مسافرت دچار زحمت و مشقت می‌شوی.
 • اگر ببینی مانند شتر می‌روی ، یـعـنـی به سعادت دنیوی می‌رسی
 •  اگر ببینی شتر اطاعت نمی‌کند و رام نیست ، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی
 • اگر ببینی شتر ماده‌ای به دست آورده‌ای ، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی
 •  اگر در خواب شتری که دیده‌ای بچه هم داشته باشد ، یـعـنـی زنی که می‌گیری دارای فرزند نیز می‌باشد.

 

تعبیر خواب سر بریدن شتر از دیدگاه ابراهیم کرمانی

 •  اگر ببینی شیر شتر می‌خوری ، تعبیرش گستردگی و فراخی می‌باشد.
 • اگر بیند که شتر را قربانی می‌کرد و گوشت او را به هر کسی می‌داد ، تعبیر بر این است که مردی بزرگ در آنجا قربانی شود یا بمیرد.
 • اگر در خواب بیند که شتری به دنبال شما می آید ، تعبیر بر این است که سرگشته و متفکر شوید.
 • اگر ببیند که شتری را رام کرد ، تعبیر بر این است دشمن را مقهور خویش کند.
 • اگر ببیند که گله شتران در زمینی یا در دهی جمع می گردید ، تعبیر بر این است که در آنجا دشمن جمع شود ، یا سیل در آنجا خرابی کند یا بیماری در بین مردم آن محل شیوع خواهد یافت.
 • اگر در خواب ببینید که شتران بار گندم و جو دارند ، تعبیر بر خیر و برکت است.
 • تعبیر پوست شتر، ارث و میراث از مردی بزرگ می‌باشد
 •  اگر ببینی کسی به تو مقدار زیادی گوشت شتر داده است ، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری
 • اگر کسی در خواب ببیند گوشت شتر می خورد تعبیر این است که مال یتیمی را با رنج و ناخوشی مصرف خواهی کرد.
 • اگر ببینی بر شتری غلبه نموده‌ای و او را خوار و حقیر کرده‌ای ، تعبیر بر این دارد دشمن را شکست می‌دهی و خوار و حقیر می‌نمائی.
 •  اگر در خواب شتر ماده‌ای ببینی ، یـعـنـی به آرزویت می‌رسی .

 

 

تعبیر خواب شتر برای زن باردار از دیدگاه حضرت دانیال (ع)

 •  اگر ببینی گوشت شتر می‌خوری ، تعبیر این است که بیمار می‌شوی
 • اگر ببینی سوار شتر خشمگین و عصبانی شده‌ای ، تعبیر این است که بر مرد بزرگی غلبه و تسلط پیدا می‌کنی.
 •  اگر ببینی با شتری جنگ و نبرد می‌کنی ، تعبیر براین است که با مرد «عجمی» که دشمن تو می‌باشد دعوا و درگیری پیدا می‌کنی.
 • اگر در خواب ببینی شتری را می‌دوشید ، یـعـنـی به اندازه شیری که دوشیده‌ای «پادشاه» به تو مال و اموال می‌دهد
 •  اگر در خواب ببینی از پستان شتر به جای شیر ، خون بیرون می‌آید، یـعـنـی آن مال و اموالی که به تو می‌رسد حرام است.
 • اگر ببینی کسی به تو شتر ماده‌ای بخشیده است ، یا از کسی خریده‌ای ، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری.
 •  اگر ببینی گلۀ شتری که می‌دانی برای خودت می‌باشد را می‌چرانی، یـعـنـی فرمانروای یک سرزمین و ولایت می‌شوی .
 •  اگر ببینی شتر ماده‌ تو فرار کرده یا دزدیده شده است ، یـعـنـی از زن خودت جدا می‌شوی ، یا میان شما دعوا و دشمنی بوجود آید.
 • اگر ببینی شتر مادۀ تو مُرده است ، یـعـنـی زن تو از دنیا می‌رود
 • اگر ببینی شتر ، بچه‌ای به دنیا آورده است ، یـعـنـی زن تو فرزندی به دنیا می‌آورد و مال و اموالت زیاد می‌شود.

 

 

تعبیر خواب شتر سیاه رنگ از دیدگاه جابر مغربی

 •  اگر ببینی با شتر آمیزش کرده‌ای ، یـعـنـی از سختی و مشقت رها می‌شوی و بر دشمن پیروز خواهی شد و مال و اموال تو افزایش می‌یابد و به شهرت می‌رسی .
 •  اگر ببینی کسی به تو شتر داده است ، یـعـنـی به اندازه ارزش آن شتر از کسی به تو سود و منفعت می‌رسد.
 • اگر ببینی دو عدد شتر به دست آورده‌ای ، یـعـنـی مال و اموال به دست می‌آوری
 •  اگر ببینی در بیابان شترهای زیادی به دست آورده‌ای ، یـعـنـی بر مردم بیابانگرد، بزرگی و ریاست می‌کنی
 • تعبیر پشم شتر ، مال و اموال از طرف پادشاه می‌باشد ،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش ارث و میراث است .
 • اگر ببینی گروهی از افراد ، شتری را کشته و گوشت آن را قسمت کردند ، یـعـنـی در آنجا مرد ثروتمندی از دنیا می‌رود و اموالش را به صورت ارث و میراث تقسیم می‌کنند.
 • اگر ببینی سوار شتر یک ساله شده‌ای ، یـعـنـی غمگین می‌شوی.
 • اگر ببینی سر تو مثل سر شتر شده است ، یـعـنـی به فرمانروائی و حکومت می‌رسی و دشمن را شکست می‌دهی .
 • اگر ببینی پای تو مثل پای شتر یا گاو می‌باشد ، یـعـنـی مال و اموال و قوت تو بیشتر می‌شود

 

 

تعبیر خواب ادرار شتر از دیدگاه  اسماعیل بن اشعث

 • اگر در خواب شترهای عربی بسیار زیادی ببینی داری ، یـعـنـی در سرزمین عرب «پادشاه» می‌شوی،
 •  اگر در خواب شترهای عجمی بودند ، یـعـنـی در سرزمین عجمی پادشاه خواهی شد.
 • اگر در خواب زنی را ببینید که پوست شتری را می‌خورد ، تعبیرش دریافت مال و اموال از «پادشاه» می‌باشد.
 • اگر در خواب زنی را ببینید شتری را خورده است ، یـعـنـی «پادشاه» به او مال و اموال می‌دهد.
 •  اگر در خواب ببینی شتر با تو حرف می‌زند ، یـعـنـی خیر و نیکی به تو می‌رسد.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

اخبار فوری