کد خبر:21006
پ

تعبیر خواب زایمان طبیعی | تعبیر خواب زایمان طبیعی از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب زایمان طبیعی از دیدگاه امام صادق اگر کسی در خواب زایمان کند و بچه او پسر باشد و این بچه بلافاصله با مادرش صحبت کند ، تعبیر این است که عمر مادر رو به اتمام است و به زودی زمان مرگ مادر خواهد رسید. اگر کسی در خواب ببیند که زایمان می کند […]

تعبیر خواب زایمان طبیعی از دیدگاه امام صادق

 • اگر کسی در خواب زایمان کند و بچه او پسر باشد و این بچه بلافاصله با مادرش صحبت کند ، تعبیر این است که عمر مادر رو به اتمام است و به زودی زمان مرگ مادر خواهد رسید.
 • اگر کسی در خواب ببیند که زایمان می کند و فرزند دختر به دنیا می آورد ، تعبیر خواب این می شود که فرزندی از او به دنیا می آید که به مقام بالا می رسد و بزرگ خاندان او می شود.

تعبیر خواب زایمان طبیعی دیگران

لوک اویتنهاو

 • دیدن خواب زایمان کردن خود و دیگران نشان دهنده این است که آرزوهای شما برآورده می شود.
 • اگر زنی در خواب دید که زایمان میکنید معنی خواب او عزاداری است و یا از دست دادن چیزهای گرانبها.

تعبیر خواب زایمان طبیعی دختر مجرد

آنلی بیتون

 • اگر در خواب دیدید که زنی زایمان می کند معنی خواب شما عزاداری است و یا از دست دادن چیزهای گران قیمت.
 • اگر دختری در خواب دید که زایمان می کند معنی خواب او این است که از کارهای خوب دست بر می دارد و نا اهل می شود.
 • اگر زن شوهرداری در خواب دید که زایمان می کند معنی خواب او این است که ارث زیادی به او می رسد.

ابراهیم کرمانی

 • اگر دختری «دوشیزه» در خواب ببیند که زاییده است، یـعـنـی کار خوبی انجام می‌دهد که به خاطر آن نامش به خوبی و نیکی در جهان منتشر می‌شود.

تعبیر خواب زایمان طبیعی ابن سیرین

 • اگر در خواب دیدید که زایمان می کنید و فرزند دختر به دنیا می آورید معنی این خواب این است که در زندگی شما سلامتی و شادی خواهد بود.
 • اگر در خواب دیدید که زایمان می کنید و فرزند پسر به دنیا می آورید مفهوم این خواب این است که فرزند دختر به دنیا می آورید.
 • اگر در خواب دیدی که مانند زنان حامله شکمت بزرگ شده است به همان اندازه که بزرگی را می بینی به تو در دنیا خیر و نعمت و مال می رسد.

تعبیر خواب زایمان زن باردار

منوچهر مطیعی

 • اگر مردی در خواب دید که باردار بوده و زایمان می کند معنی این خواب اصلا خوب نیست.
 • اگر مردی ببیند که باردار شده است معنی خوابش این است که بی آبرو بی عزت می شود و دیدن تمام چیزهای که برای زنان است به خصوص بارداری برای مردان عیب و ننگ است در خواب.
 • اگر مرد باردار باشد و بچه به دنیا بیاورد مفهوم خواب بی شرمی است که از حالتی که فقط باردار است بیشتر است.

 

 


بیشتر بدانید: تعبیر خواب النگو طلا | تعبیر خواب النگو طلا برای زن باردار


تعبیر خواب زایمان زن یائسه

 • اگر در خواب ببینیم که زنی که یائسه است زایمان می کند معنی خواب شما این است که زندگی دنیایی شما در مسیر خوشی و شادی خواهد رفت.

تعبیر خواب زایمان طبیعی حضرت یوسف

 • اگر خانم بارداری خواب ببیند که یک دختر به دنیا آورده است ، باید این را بداند که جنین او پسر است و این موضوع باعث خیر و نعمت فراوانی برای و خانواده می‌ شود.
 • اگر در خواب ببیند که یک پسر به دنیا آورده است ، تعبیر آن به این صورت است که یک دختر به دنیا می ‌آورد و شادی به زندگی او سرازیر می شود.

تعبیر خواب زایمان طبیعی از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

 • اگر در خواب دیدید که زایمان می‌کنید یا کس دیگری زایمان می‌کند، بیانگر این است که شما یک ایده یا پروژه‌ی جدید را متولد می‌کنید.
 • بیانگر یک نگرش جدید ، شروعی تازه یا حادثه‌ای بزرگ است.
کلیدواژه : تعبیر خواب
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

اخبار فوری