کد خبر:20961
پ

تعبیر خواب زالو | تعبیر خواب زالو از دیدگاه امام صادق (ع)

 تعبیر خواب زالو قهوه ای منوچهر مطیعی تهرانی اگر به دستتان چسبیده بود برادر یا فرزندتان به شما آسیب می‌رساند. چنان چه به پلک چشمتان چسبیده بود دخترتان به شما بد می‌کند. اگر به پشتتان چسبیده بود از جانب دوستانتان زیان می‌بینید. اگر ببینید که زالو در دهان شما است خودتان با خود دشمنی می‌کنید. زالو […]

 تعبیر خواب زالو قهوه ای

منوچهر مطیعی تهرانی

 • اگر به دستتان چسبیده بود برادر یا فرزندتان به شما آسیب می‌رساند.
 • چنان چه به پلک چشمتان چسبیده بود دخترتان به شما بد می‌کند.
 • اگر به پشتتان چسبیده بود از جانب دوستانتان زیان می‌بینید.
 • اگر ببینید که زالو در دهان شما است خودتان با خود دشمنی می‌کنید.
 • زالو در خواب‌های ما دشمن است و آن چنان دشمنی است که بدجوری پیله می‌کند و دست بردار نیست.
 • دیدن زالو در خواب خوش نیست بخصوص اگر سیاه باشد و در عالم خواب ببینید که به گلویتان چسبیده است.
 • چنان چه در خواب ببینید زالو به شکمتان چسبیده همسرتان با شما دشمنی می‌کند.

 تعبیر-خواب-زالو

 

تعبیر خواب زالو در آب

 • اگر در خواب زالو دیدید معنی خواب این سات که دمشنی در کمین است تا به شما آیب وارد کند.

 

تعبیر خواب زالو از دیدگاه امام صادق (ع)

 • تعبیر خواب زالو به دشمنی اشاره می کند که کم کم به شما آسیب می رساند تا شما را از پا در بیاورد.

 

تعبیر خواب زالو حضرت یوسف

 • زالو در خواب یا دشمن است یا دوستی است که مزاحمت ایجاد می کند.

 

 


بیشتر بدانید: تعبیر خواب هدیه گرفتن روسری | تعبیر خواب چارقد ابن سیرین


کشتن زالو در خواب از دیدگاه ابن سیرین

 • دیدن زالو در خواب دشمن طماع  و حریص است.
 • اگر در خواب بیند که زالو خون از اندام او می‌مکید ، دلیل که دشمن بر او خیره گردد و بر قدر آن خون که خورده بود از مال او نقصان گردد.
 • اگر زالو را از اندام خود جدا ساخت و بکشت ، دلیل است بر دشمن ظفر یابد.

 

 

تعبیر خواب زالو روی دیوار

 • دیدن زالو در خواب، بیانگر آن است که سلامتى شما در خطر است.

 

تعبیر خواب زالو از دیدگاه جابر مغربی

اگر بیند که زالو بر اندام وی بود، لیکن اندامش را نمی مکید و گزندی نمی کرد، دلیل است که ازدشمن هیچ گزندی به وی نرسد.

 

تعبیر خواب زالو از دیدگاه ابراهیم کرمانی

 • زالو در خواب کسی است که مال دیگران خورد نه مال خود.
 • اگر بیند که زالوی بسیار بر وی جمع شدند و خون او می‌مکیدند ، دلیل است که به قدر آن خون از مال او نقصان شود و غمگین گردد.

 

تعبیر خواب زالو سفید

آنلی بیتون:

 • دیدن زالو در خواب ، علامت آن است که دشمنان منافع شما را تصاحب می‌کنند.
 • دیدن چند زالو در خواب ، علامت شادمانی و موفقیت در زندگی است. و همچنین رفتن به سفرهایی لذتبخش.
 • اگر خواب ببینید برای درمان بر تنتان زالو می‌اندازید ، علامت آن است که یکی از اعضای خانواده شما دچار بیماری دردناکی خواهد شد.
 • اگر خواب ببینید بر تن دیگران زالو می‌اندازید ، علامت آن است که دوستان برایتان دردسری فراهم خواهند ساخت.
 • اگر خواب ببینید زالو شما را گاز می‌گیرد ، نشانه آن است که در مکانهای غیرمنتظره خطری تهدیدتان می‌کند. به این خطا توجه کافی داشته باشید.
کلیدواژه : تعبیر خواب
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

اخبار فوری