تعبیر خواب تراشیدن ریش از دیدگاه امام صادق (ع)

×

فصل سرمایه گذاری فرا رسیده…

اقدام کنید

تعبیر خواب تراشیدن ریش

روی هم رفته تعبیر خواب ریش خوب است به شرطی که به اندازه باشد. ریش به طور کلی در خواب حرمت و عزت و آبروی مرد تعبیر می‌شود.اگر ریش را در وضعی غیر طبیعی ببینید خوب نیست. مثلاً یک طرف ریش بلند باشد و یک طرف آن کوتاه یا ریش را به طور دالبر قیچی کرده باشند.

تعبیر خواب ریش زدن

تعبیر خواب زدن ریش از دیدگاه ابن سیرین

 • تعبیر ریش در خواب ، آرایش و زینت مردان و دامادی ایشان است.
 • اگر کسی در خواب دید که ریشش دراز ولی با اندازه و متناسب است ، کار زندگی و دامادی او به زودی درست می شود.

 

نوشته های مشابه

تعبیر بلند شدن ریش از دیدگاه ابن سیرین

 • اگر کسی ریشهای خود را دراز بیند به اندازه، دلیل که کار و کدخدائی او ساخته گردد.
 • اگر ببینید که ریش او بلند شده است طوری که روی زمین کشیده می شود دلیل بر نزدیکی مرگ او است.
 • اگر ببیند که درازی ریش او از ناف گذشته به غم و اندوه مبتلا می گردد.

تعبیر خواب تراشیدن ریش با ماشین

 • اگر در خواب ببینید که تمام ریش خود را با ماشین می تراشید دلیل بر ضرر مالی است و همچنین از احترامش کم می شود.
 • اگر ریش خود را کوسه بیند حرمت و مالش کم گردد.

تعبیر رنگ کردن ریش از دیدگاه ابن سیرین

 • اگر ببیند که ریش خود را رنگ می کرد ولی رنگ نمی گرفت وضع و حال خود را از مردم پوشیده نگه نمی دارد.
 • اگر ببینی پیر شده‌ای و ریش‌های تو سفید شده است، یـعـنـی به عزت و شرافت می‌رسی

تعبیر خواب اصلاح صورت مرد از دیدگاه ابن سیرین

 • اگر دید که ریش خود را با ناخن یا قیچی آرایش می کرد ، دلیل آن است که در وظایف شوهری و امور منزل مواظبت و رسیدگی دارد.

 


بیشتر بدانید: ” تعبیر خواب شانه زدن مو


 

تعبیر خواب ریش از دیدگاه محمد کرمانی

 • اگر در خواب ببینید که ریش را با دندان می برید دلیل به این است که به خانوادۀ او زیان وارد می شود.

 

تعبیر خواب اصلاح صورت از دیدگاه محمد کرمانی

 • اگر ببینید که ریش خود را اصلاح و آراسته می کنید دلیل بر دامادی و وسایل تجمل و زینت خود را فراهم می کنید.
 • اگر در خواب ببینید که ریش خود را با شانه مرتب می کنید و به عطر و گلاب خوشبو می کنید دلیل بر واگذاری شغل یا کار به شخصی می باشد و مردم از او خشنود و متشکر هستند.

 

تعبیر ریختن ریش در خواب از دیدگاه محمد کرمانی

 • اگر ببینید که در خواب به جهت بیماری ریش شما ریخته است دلیل بر مرگ ناگهانی و سکته است و همچنین مال و آبرویش هم می رود.

 

تعبیر رنگ ریش در خواب از دیدگاه محمد کرمانی

 • اگر بیند ریش او سیاه و سرخ بود، دلیل است در امور دامادی و شوهری و ادارۀ منزل شکایت و مرافعه می کند.
 • اگر ببیند ریش او سفید گشته است، دلیل که صبر و بردباری او زیاده گردد، ولی دچار غم و اندوه می شود.

 

 

تعبیر خواب ریش و تراشیدن ریش از دیدگاه جابر مغربی

 • اگر در خواب ببینید که ریش خود را می تراشید و بعد از تراشیدن ریش خود را دور می ریزید دلیل دور انداختن مال است و از دست دادن دارای می باشد.
 • اگر ببینید که ریش خود را می تراشید ولی ریش را نگه می دارید و در جای پنهان می کنید دلیل بر نگه داشتن مال خود است.

 

تعبیر بلند شدن ریش از دیدگاه جابر مغربی

 • اگر بیند ریش او دراز شد، چنانکه در زیر ناف او بود، دلیل است درویش و فقیر گردد یا به غم و اندوه  دچار می شود.
 • بعضی از معبران گویند: اگر کسی ریش خود را دراز بیند ، ولی بلندی آن به ناف نرسد دلیل بر بدست آوردن مال می باشد.
 • اگر ببینی ریش‌های تو مثل ریش‌های پدرت متناسب می‌باشد، یـعـنـی از پدرت به تو ارث و میراث می‌رسد.

 

تعبیر خوابت ریش و تراشیدن ریش از دیدگاه حضرت دانیال

 • اگر در خواب ببیند که ریشش را تراشیده است دلیل بر تنگ دستی و ذلت و خواری او می باشد.
 • اگر بیند که ریش او کوتاه و کوچک بود ، دلیل است که بدهی او پرداخت شده است و اگر غمگین بود بی غم گردد.
 • اگر بیند ریش او تراشیده است، دلیل که از بهر معیشت ذلیل گردد.
 • اگر بیند که ریش او بر زمین افتاده بود ، دلیل که زود هلاک گردد.
 • اگر بیند ریش او کنده شده است ، دلیل که حرمت او برود و حقیر و خوار گردد.
 • اگر بنید که کسی سر و ریش او را بتراشید ، دلیل که حرمت و آبروی او را ببرد.
 • اگر بیند که موی سفید از ریش خود برکند، دلیل است مخالفت سنت پیغمبر کند.

بیشتر بدانید: ” تعبیر خواب برف یوسف پیامبر


تعبیر خواب ریش و تراشیدن ریش از دیدگاه اسماعیل بن اشعث

 • اگر در خواب ببیند که در موسم حج در حرم مکه کسی سر او را تراشید دلیل آن است که اگر بدهکاری دارد بدهیش پرداخته می شود و اگر غمگین است غم خوشحال و شادمان می گردد.
 • اگر بیند ریش او تمام بتراشیدند و جای روی و ریش او زخم بود، دلیل است حرمت و جاه او کم گردد.

 

تعبیر خواب تراشیدن نصف ریش از دیدگاه اسماعیل بن اشعث

 • اگر ببیند بدون دلیل مقداری از ریش او ریخت به طوری که جای ریش ریخته در صورت او مشخص باشد دلیل براین است که از رنج و سختی نجات پیدا کند.

 

تعبیر رنگ ریش از دیدگاه اسماعیل بن اشعث

 • اگر ببیند که تمام ریش او سفید شده و هیچ موی سفیدی در آن باقی نمانده دلیل بر این است که از عزت و مقامش کاسته می شود.

 

تعبیر خواب ریش و سبیل درآوردن زن از دیدگاه اسماعیل بن اشعث

 • اگر زنی بیند که او را ریش بود دلیل که غمگین و مستمند شود و باشد که کاری کند که از آن رسوا شود.
 • اگر مردی بیند زن او را ریش است، دلیل که آن زن هرگز فرزند نیاورد. اگر او را فرزند بود، دلیل است که محتشم قوم خویش گردد.
 • اگر کودکی نابالغ خود را به ریش بیند، دلیل بر غم و اندوه وی کند. اگر بیند که کسی ریش او را بگرفت و می‌کشید، دلیل است که کسی مال او را به میراث ستاند و بخورد.

 

تعبیر خواب ریش و تراشیدن ریش از دیدگاه امام صادق (ع)

دیدن ریش در خواب بر ده وجه است.

 1. پیروی و تابع شدن
 2. عز و جاه ومقام
 3. مرتبه
 4. هیبت
 5. قدر و منزلت و مرمت
 6. نیکویی
 7. ازدواج
 8. مال
 9. فرزند
 10. گرامی شدن،

انتشار یافته: 6
 1. امید
   
   
  2022/05/30 - 8:05

  سلام من دیشب خواب دیدم یک طرف ریشم را زدم و یک طرف نگهداشتم آیا چه تعبیری خواهید داشت

 2. مهرداد
   
   
  2022/04/24 - 4:28

  خواب دیدم در آرایشگاه مردانه روی صندلی نشسته لم وشخصی که از دوستان قدیم است ومدتهاس ندیدمش با ماشین دستی ریشم را اصلاح میکری،ریشم زیادبلند نبود اوهم ازته ته نمیزد،طوری که بخودم گفتم بعدا خودم می تراشمش،بعدبیدارشدم

 3. مهرداد
   
   
  2022/04/24 - 4:26

  دوست قدیمی که سالهاس ندیدمش وازدیدنش خوشحال شدم روصندلی سلمونی نشسته بودم برام پیش بند انداخته بود وبا ماشین دستی ریش وسبیلم را که زیاد بلند نبود اصلاح وآنکارد میکرد ولی نه از ته،طوری که راضی نبودم،بخودم گفتم بعداخودم میزنمش،بعدبیدارشدم

 4. پارسا یارعزیزحالا اخر اون قسمت ریشتو زدی یانه

 5. سالار
   
   
  2021/05/09 - 8:07

  در خواب دیدم ریش دارم یکم از سبیل هامو با تیغ زدن چه تعبیری دارد

 6. پارسایاری
   
   
  2020/11/23 - 2:05

  باسلام
  من خواب دیدم که خط ریش زده بودم ولی دست کشیدم روصورتم دیدم رو گونه ام نزدم رفتم اوناروهم بزنم که بیدارشدم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفاً پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:
 • فارسی بنویسید، از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
 • از ارسال لینک‌ و اطلاعات شخصی از قبیل تلفن، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی خودداری کنید.
 • از بکار بردن کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز و قومیتی دارند خودداری کنید.
 • اين سايت تابع قوانين و مقرراتجمهوري اسلامي ايران است
دکمه بازگشت به بالا