کد خبر:21206
پ

تعبیر خواب رقص کردن | تعبیر خواب رقصیدن از دیدگاه حضرت یوسف

تعبیر خواب رقصیدن از دیدگاه حضرت یوسف دیدن رقص کردن وشنیدن آواز چنک و طبور و مانند آن‌ها تندرستی و ایمنی باشد. تعبیر خواب لباس نو پوشیدن و رقصیدن  آنلی بیتون اگر فردی متأهل خواب ببیند کودکان در حال رقص و پایکوبی اند ، علامت آن است که صاحب خانه ای پر نشاط و فرزندانی مطیع می‌شوید. […]

تعبیر خواب رقصیدن از دیدگاه حضرت یوسف

 • دیدن رقص کردن وشنیدن آواز چنک و طبور و مانند آن‌ها تندرستی و ایمنی باشد.

تعبیر خواب لباس نو پوشیدن و رقصیدن

 آنلی بیتون

 • اگر فردی متأهل خواب ببیند کودکان در حال رقص و پایکوبی اند ، علامت آن است که صاحب خانه ای پر نشاط و فرزندانی مطیع می‌شوید.
 • اگر جوان‌ترها چنین خوابی ببیند ، علامت وظایفی اندک و لذت بسیار است.
 • اگر خواب ببینید سالمندان در حال رقص‌اند ، نشانه چشم اندازی بهتر در آینده است.
 • اگر خواب ببینید خودتان در حال رقص و پایکوبی هستید ، علامت خوشبختی غیره منتظره است.
 •  اگر خواب ببینید به همراه گروهی می‌رقصید ، علامت آن است که سرگرم تفریحات سالم و دلپذیر خواهید شد.
 • اگر خواب ببینید به آهستگی مشغول رقصیدن هستید ، نشانه آن است که به همراه دوستانی صمیمی از زندگی خود لذت خواهی برد.
 • اگر خواب ببینید دیگران به آهستگی درحال رقصیدن هستند ، نشانه آن است که سعادت و تفاهم همواره در محیط خانوادگی پا بر جاست.

تعبیر خواب رقصیدن مرده ابن سیرین

 • تعبیر رقصیدن غم و اندوه می‌باشد، بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر رقصیدن برای مرد خلاصی از زندان می‌باشد، مخصوصاً اگر در حین رقص پایش در بند باشد.

 

تعبیر خواب رقصیدن با آهنگ

ابراهیم کرمانی

 • تعبیر رقاص ، مردی است که مرتباً گرفتار مصیبت خودش یا دیگران است.
 • اگر ببینی مهمانی همراه موسیقی و چنگ و چغانه و نی و رقص می‌باشد، تعبیرش مصیبت است.
 • رقصیدن ، تعبیرش برای مردها خصومت و دشمنی، ولی برای زن‌ها رسوائی خواهد بود.

بیشتر بدانید: تعبیر خواب عطر | تعبیر خواب عطر برای دختر مجرد


 

تعبیر خواب رقص و پایکوبی

منوچهر مطیعی

 • رقص در خواب اگر به معنای پای کوفتن باشد خوب نیست و اگر فقط حرکت دست باشد طلب کردن و خواستن است و احساس نیاز است به دیگران اما نه چندان شدید.
 • اگر کسی می‌رقصد و دیگران دست می‌زنند او گرفتار مصیبت و بلا می‌شود و آن‌ها که دست می‌زنند در غم او اندوهگین می‌شوند.
 • اگر کسی ایستاده یا نشسته در خواب با حرکت دست برقصد نشان آن است که به دیگران نیازمند می‌شود و اگر بیننده خواب ببیند که می‌رقصد و جست و خیز می‌کند گرفتار غم و مصیبت و بلا می‌شود. و اگر ببیند نشسته یا ایستاده دست‌ها را به عنوان رقص می‌جنباند نیازمند و وامدار می‌گردد.
 •  چنانچه در خواب ببینید مردمی دسته جمعی می‌رقصند غم و رنجی عمومی پدید می‌آید که شامل حال همه آن‌ها که می‌رقصند می‌شود.
 • رقصیدن برای زنان بد نامی و رسوایی و بی آبرویی است و چنانچه زنی در خواب ببیند که می‌رقصد بد نام و انگشت نما می‌شود. سر زبان‌ها می‌افتد و مردم پشت سر او بد خواهند گفت.

تعبیر خواب رقص کردن از دیدگاه امام صادق

 • رقاص و رقص در خواب ، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت می‌باشد.

تعبیر خواب رقصیدن با لباس عروس

 •  اگر کسی با لباس عروس و به آرامی می رقصید و خیلی آرایش تندی نداشت و صورت او زیبا بود، در زندگی سفید بخت و خوش اقبال خواهد شد و اگر رقص آرامی می کرد ، بخت به او روی خواهد آورد.
 • اگر کسی با لباس عروس و آرایش تند و تیز به رقص و پایکوبی مشغول بود، باید حتما با صدقه دفع بلا کند چون ناراحتی و خدای ناکرده مصیبتی برای وی در راه است.
کلیدواژه : تعبیر خواب
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید