کد خبر:20871
پ

تعبیر خواب دوختن با نخ و سوزن

تعبیر خواب دوختن از دیدگاه امام صادق (ع) دوزنده به خواب ، کسی است که کارهای دنیا بر دست وی به صلاح آید، خاصه آن کس را که جامه از بهر او بدوزد. تعبیر خواب دوختن فرش دوختن در خواب ، دشمنی است که معایب انسان را در ظاهر می پوشاند ولی در باطن و اصل […]

تعبیر خواب دوختن از دیدگاه امام صادق (ع)

 • دوزنده به خواب ، کسی است که کارهای دنیا بر دست وی به صلاح آید، خاصه آن کس را که جامه از بهر او بدوزد.

تعبیر خواب دوختن فرش

 • دوختن در خواب ، دشمنی است که معایب انسان را در ظاهر می پوشاند ولی در باطن و اصل ، آن معایب را جلوه گر می سازد و می خواهد ایراد های شما را به دیگران بنمایاند.
 • اگر در خواب ببینید لباسی را می دوزید یعنی با کسی دشمنی دارید و اگر دیگری در حال دوختن است و شما تماشاگر باشید ، او دشمنی می کند.

تعبیر خواب دوختن ملحفه

 • اگر ببینید که پارگی یا شکافتگی را می دوزید وام خود را می پردازید یا با کسی که قهر هستید آشتی می کنید.

 تعبیر-خواب-دوختن

تعبیر خواب دوختن از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

 • دوختن در خواب رتق و فتق امور است و سامان دادن به کارها و بالجمله دیدن آن در خواب بد نیست مخصوصا اگر چیزی را در خواب می دوزید تمام کنید و نادوخته و ناتمام باقی نگذارید.
 • اگر در خواب ببینید که دکمه می دوزید با فرزندان یا با برادران خود کاری را به اتفاق انجام می دهید و یکی از آن ها در استحکام مبانی کار شما موثر و مفید واقع می شود.
 • اگر در خواب ببینید که پیراهن می دوزید کاری می کنید که با شان و شخصیت اجتماعی شما ارتباط دارد. چنانچه ببینید لباسی شیک و برازنده دوخته اید کاری در جهت تامین آبروی خویش انجام می دهید.
 • اگر ببینید که پارگی یا شکافتگی را می دوزید وام خود را می پردازید یا با کسی که قهر هستید آشتی می کنید.
 • اگر ببینید که لباس زنانه می دوزید از جانب همسر خود سود می برید یا زنی دیگر به شما سود می رساند.
 • اگر ببینید شلوار می دوزید صاحب فرزند می شوید. دوختن پرده در خواب خوب نیست چون کاری است که غم و اندوه می آورد و در عوض دوختن لباس بچه خوب است.
 • اگر جوانی در خواب ببیند که چیزی می دوزد شغلی مناسب پیدا می کند و اگر دختری ببیند چیزی می دوزد شوهر می کند.
 • اگر زن جوانی در خواب ببیند که لباس بچه می دوزد صاحب فرزند می شود. روی هم رفته دوختن در خواب بد نیست به شرطی که شکافتن و پاره کردن با دنبال نداشته باشد.

تعبیر خواب دوختن مقنعه

جابر مغربی:

 • دیدن مقنعه زن را ، دلیل شوی بود و مرد را ، دلیل زن است.
 • اگر زنی بیندکه مقنعه از سر او درافتاد، دلیل ک از شوهر جدا شود. اگر دید از مقنعه او پاره ای بسوخت، دلیل که شوهرش رااز حاکم ترسی بود

تعبیر خواب دوختن از دیدگاه محمد ابن سیرین

 • اگر بیند جامه خویش را می دوخت کارش نیکو شود و حالش به صلاح آید ، اگر بیند جامه به مال خویش می دوخت ، تاویلش همین است.
 • اگر بیند جامه زنی می دوخت ، غم و زیان به او رسد.
 • اگر بیند جامه مردی می دوخت تاویلش نیکو باشد.
 • اگر بیند سوزن به دست داشت و جامه تمام ندوخت ، دلیل است که آن کس هر شغل که پیش گیرد تمام نکند.
 • اگر بیند جامه دوخته به خانه بسیار داشت عیش بر او فراخ شود و مال از میراث بیابد.

تعبیر خواب شلوار دوختن

جابر مغربی:

 • اگر بیند از بهر خویشتن پیراهنی بدوخت و گریبان تمام کرد با عیال خویش سازگار باشد.
 • اگر بیند شلوار بدوخت و لیفه آن را ندوخت ، دلیل است که زنی خواهد و سرانجام رهائی یابد.
 • اگر بیند که قبا بدوخت ، دلیل که زنی به خدمت مشغول گرداند.
 • اگر بیند پیراهن زیر پاره می کرد به کدخدائی مشغول شود.
 • اگر بیند جامه عیال می دوخت ، دلیل که به خدمت عیالش بماند.
 • اگر بیند از بهر جامه دوختن رشته می بافت ، دلیل که از جائی به جائی تحویل کند.
 • اگر بیند از برای عیال جامه ابریشمین می دوخت ، دلیل که غمگین شود ، به تهمت گناهی که از او بوجود آید.

 


 بیشتر بدانید: تعبیر خواب پای برهنه از دیدگاه امام صادق


تعبیر خواب دوختن لباس برای مرده

 • اگر دختر جوانی خواب ببیند که برای مرده ای در حال اماده کردن و یا دوختن لباس ( پیراهن ، شلوار ، کت و …) است به این نشانه است که تمامی امور او بدرستی پیش خواهد رفت و در این راه افراد زیادی حامی او خواهند شد و انگار که همه ی وسایل و امکانات برای پیشرفت کردن این فرد به یکباره اماده خواهد شد

تعبیر خواب دوختن لباس عروس

 •  اگر در خواب ببینی برای یکی از خویشان نزدیک خود مانند خواهر مادر عمه خاله و یا دختران ایشان لباس عروس می دوزید و یا خیاطی انجام میدهید به این تعبیر است که یک جدایی غم انگیز و یا یک بی وفایی و خیانت بزرگ از طرف مردان را در بین خانواده ی خویش تجربه خواهید کرد.

تعبیر خواب دوختن کفش

 • دوختن در خواب رتق و فتق امور است و سامان دادن به کارها و بالجمله دیدن آن در خواب بد نیست مخصوصا اگر چیزی را در خواب می دوزید.
 • کفش در خواب ما زن است و همسر. برای زنان دیدن کفش در خواب زندگی زناشوئی است که شوهر اصل کلی آن است.

تعبیر خواب دوختن با نخ و سوزن

کرمانی:

 • اگر ببینی با سوزن لباس میدوزی ، یـعـنـی حال و روز تو خوب و نیک شده و به خواستۀ خودت می‌رسی.
کلیدواژه : تعبیر خواب
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید