کد خبر:21143
پ

تعبیر خواب خرما | تعبیر خواب خرما از دیدگاه امام صادق (ع)

تعبیر خواب خرمای نذری منوچهر مطیعی تهرانی اگر دیدید خرما به کسی می دهید به او سود می رسانید. چنان چه در خواب ببینید که خرما خیرات می کنید بهره ای نصیب شما می شود که هم وسیع است و هم زیاد. اگر در خواب ببینید که به شما خرما هدیه می کنند تعبیر به این […]

تعبیر خواب خرمای نذری

منوچهر مطیعی تهرانی

 • اگر دیدید خرما به کسی می دهید به او سود می رسانید.
 • چنان چه در خواب ببینید که خرما خیرات می کنید بهره ای نصیب شما می شود که هم وسیع است و هم زیاد.
 • اگر در خواب ببینید که به شما خرما هدیه می کنند تعبیر به این دارد که مجبور خواهید شد که به یک سفر ناخوشایند بروید.

 

تعبیر خواب خریدن خرما

 منوچهر مطیعی تهرانی

 • اگر در خواب ببینید خرما خریده اید و به خانه می برید معاش شما گسترش می یابد
 

تعبیر خواب درخت خرما

حضرت دانیال

 • تعبیر درخت خرما مردی شریف و عالم می باشد.
 • اگر ببینی در خانه ات درخت خرما داری ، یـعـنـی با مرد بزرگی دوست و آشنا می شوی.

 لیلا برایت

 • اگر خواب ببینید که از درخت خرما، خرما مى چینید ، بیانگر موفقیت در امور عاشقانه است.
 • اگر خواب ببینید که به کسى خرما مى دهید ، نشانه ى آن است که به شخصى به خصوص ابراز علاقه مى کنید.
 محمد ابن سیرین
 • به خواب دیدن درخت خرما ، دلیل و راهنماست بر مردی شریف و عالم بزرگ.
 • اگر خواب بیند درخت خرمائی در خانه داشت دلیل که بامردی شریف وبزرگ دوست و آشنا شود.

 منوچهر مطیعی تهرانی

 • اگر ببینید که درخت نخل در خانه دارید زنی خواهید داشت که فرزندان صالح می آورد.
 • اگر ببینید نخل می کارید زنی خوش نیت و خوش طبع خواهید خواست. این خواب برای دختران و پسران جوان نیز خوب است و آینده ای روشن را نوید می دهد.

تعبیر خواب خرما زن حامله

 • دیدن خرما در بارداری خیلی خوب است و تعابیر عالی دارد.
 • یکی از معانی دیدن خرما در دوران بارداری رسیدن به خواسته و حاجت خود است.

 

تعبیر خواب خرما از دیدگاه امام صادق (ع)

 • دیدن خرما ، مال حلال بود.
 • دیدن پسر در خواب ، (یعنی غوره خرما) ، دلیل دین پاک و مال حلال است.
 • دیدن خرمای تازه ، دلیل روشنائی چشم و فرزند نیکو بود.

 

تعبیر خواب خرما فروش

خالد بن علی بن محد العنبری

 • دیدن خرمافروش در خواب ، بر به دست آوردن پول از راه کسب حلال یا بر آگاهی یافتن از سنت پیامبرص دلالت دارد.

تعبیر خواب خرمای کرم زد

 محمد ابن سیرین

 • اگر بیند در سرای او خرمای خشک بود ، چنانکه بار بسیار داشت ، دلیل که با شخص اصیلی پیوسته کند به نکاح و از وی منفعت یابد.
 • اگر بیند آن خرما بن خشک بود، دلیل که میان ایشان جدایی افتد.
 • اگر دید در سرای او خرما خشک شد و باز سبز گردید، دلیل که اگر بیمار است شفا یابد.

تعبیر خواب خرما و شیره خرما

 محمد ابن سیرین

 • خرما درخواب ، مال و خواسته است.
 • اگر بیند خرما همی خورد ، دلیل که اگر از اهل علم است علمش زیاده شود، اگر بازرگان است، مالش زیاد گردد.
 • اگر بیند خرما بخورد و دانه اش بینداخت ، اگر از اهل علم بود، دلیل که احکام شریعت را به جای آورد، اگر بازرگان بود از خیانت دور بود
 • اگر بیند خرما خورد ، دلیل که میراث یابد.
 • اگر بیند خرمای نارسیده بخورد ، دلیل که میراث فرزندان یابد. .

تعبیر خواب خرما و حلوا

جابر مغربی

 • تعبیر خواب خوردن حلوا به همان اندازه مال و ثروت است.

 

منوچهر مطیعی تهرانی

 • دیدن خرما در خواب بسیار نیکو است.
 • اگر در خواب دیدید که خرما می خورید شادی به شما می رسد. بهره ای می برید. توفیقی حاصل می کنید.

تعبیر خواب هسته خرما

 محمد ابن سیرین

 •  اگر بیند خرما بخورد و دانه اش بینداخت ، اگر از اهل علم بود ، دلیل که احکام شریعت را به جای آورد، اگر بازرگان بود از خیانت دور بود

 منوچهر مطیعی تهرانی

 • اگر در خواب دیدید که خرما می خورید و هسته اش را به زمین می افکنید سود بی دغدغه می برید.
کلیدواژه : تعبیر خواب
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

اخبار فوری