- معلومات | دنیای اطلاعات عمومی - http://malomat.ir -

تعبیر خواب فانوس | تعبیر خواب گرفتن فانوس از مرده

خواب فانوس از دیدگاه آنلی بیتون

  • دیدن فانوسهایی که مخزنشان پر از نفت است در خواب ، علامت آن است که با فعالیت در حرفه خود به نتایج رضایت آمیزی دست خواهید یافت
  • دیدن فانوسهای تهی از نفت ، نشانه دلسردی و پریشانی در زندگی است.
  •  دیدن فانوسهای روشن در خواب ، علامت شادمانی در محیط خانوادگی و پیشرفت در امور مالی است .
  •  اگر خواب ببینید فانوس روشنی را بر زمین می اندازید ، علامت آن است که نقشه ها و آرزوهای شما ناگهان به شکست می انجامد .
  •  اگر خواب ببینید فانوسی ناگهان می ترکد ، نشانه آن است که دوستان سابق با دشمنان شما همدست می شوند تا منافع شما را پامال کنند .
  • دیدن فانوس شکسته در خواب ، علامت آگاه شدن از خبر مرگ یکی از دوستان یا اقوام است .
  •  روشن کردن فانوس در خواب ، نشانه آن است که در زندگی تغییری می دهید که برایتان سود آور خواهد بود .
  •  حمل فانوس در خواب ، نشانه آن است که به استقلال فکری و روحی دست می یابید و از عقاید خود پیروی می کنید تا از عقاید دیگران .
  •  اگر خواب ببینید در حین حمل فانوس ناگهان لباس شما آتش می گیرد ، نشانه آن است که از کسی انتظار تشویق و همدردی دارید ، اما او به شما تحقیر واهانت خواهد کرد .

 تعبیر-خواب-فانوس

 

تعبیر خواب فانوس روشن

  •   اگر در خواب ببینید که یک شعله بلند و روشن در فانوس می سوزد ، تعبیرش به خوشبختی است.

 

 


بیشتر بدانید: تعبیر خواب آلت مرد | تعبیر خواب آلت بزرگ مرد از دیدگاه ابن سیرین [1]


 

تعبیر خواب فانوس از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی