- معلومات | دنیای اطلاعات عمومی - http://malomat.ir -

تعبیر خواب چاه | تعبیر خواب چاه امام صادق

تعبیر خواب چاه مدفوع

ابن سیرین:

 •  اگر کسی ببیند در چاه توالت خودش افتاده باشد ، و در مدفوع آلوده شده است تعبیرش این است که مال و اموال کسی را با غصب می‌گیرد.
 • اگر کسی ببیند که در توالت یا چاه توالت افتاده است ، و در مدفوع آلوده شده است تعبیرش این است که که غرق در جمع کردن مال و اموال می‌شود.

تعبیر خواب در چاه افتادن

 • در چاه افتادن خوب نیست و نشانه مکر و فریب است و بیرون آمدن از چاه نشانه خوبی است و به معنای شکست دادن مکر است و موفقیت در زندگی.

تعبیر خواب چاه پر از طلا

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن چاه در خواب ، بر شش وجه است.
 1. زن
 2. کنیزک
 3. عالم
 4. توانگری وثروت
 5. مکر
 6. مکر و حیله
 تعبیر خواب چاه

تعبیر خواب چاه از دیدگاه ابن سیرین

 

 

تعبیر خواب چاه توالت

تعبیر خواب خوردن آب چاه

ابراهیم کرمانی:

 

تعبیر خواب چاه از دیدگاه ابراهیم کرمانی

 


بیشتر بدانید: تعبیر خواب ماست| تعبیر خواب ماست خواستن مرده [1]


تعبیر خواب چاه از دیدگاه حضرت دانیال

 

 

تعبیرخواب چاه از دیدگاه جابر مغربی

 • اگر ببینی آب از چاه بیرون می‌کشی، یـعـنـی با مکر و حیله مال و اموال جمع می‌کنی، مخصوصاً اگر چاه را خودت کنده باشی.
 • اگر ببینی با «دلو» آب می‌کشی و در کوزه می‌ریزی ، یـعـنـی از مال خودت به خوبی نگهداری می‌کنی.
 • اگر ببینی آن آب را به روی زمین ریختی ، یـعـنـی اموال خود را در راه خیر خرج می‌کنی.
 • اگر ببینی در چاه افتاده‌ای ، یـعـنـی گرفتار مکر و حیله می‌شوی.
 •  اگر ببینی آب از سر چاه بیرون آمد و روی زمین روان شد ، یـعـنـی با زن ثروتمندی ازدواج می‌کنی و از او مال و نعمت به دست می‌آوری.

تعبیر خواب چاه از دیدگاه لوک اویتنهاو

 • چاه : آینده ای نامشخص
 • آب از چاه کشیدن : انجام کارهای سودآور
 • نوشیدن از چاه : سلامتی و نیرو
 • چاه کندن : کار پر در آمد
 • چاه خشکیده : غم و غص

تعبیر خواب چاه از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر خواب ببینید در چاه نفتی مشغول کار هستید ، علامت آن است که در اثر استفاده نابجاه از انرژی خود تسلیم بدبختی خواهید شد .
 • اگر خواب ببینید در چاهی افتاده اید ، علامت آن است که نومیدی شما را در بر خواهد گرفت .
 •  اگر خواب ببینید دهانه چاهی را مسدود می سازید ، علامت آن است که نقشه های دشمنان ، نقشه های شما را نافرجام می گذارد .
 • دیدن چاهی خشک در خواب ، علامت آن است که بیگانگان با جلب اعتماد شما ثروت و دارایی شما را غارت می کنند .
 • دیدن چاهی که پمپی بر دهانه آن نصب شده است ، علامت آن است که برای رسیدن به خواسته های خود از فرصتهایی مناسب سود خواهید بود .
 • اگر خواب ببینید از چاهی آب بیرون می کشید ، علامت آن است که استعدادهای شما شکوفا خواهد شد .