تعبیر-خواب-ناخن

تعبیر خواب ناخن | تعبیر خواب ناخن حضرت یوسف

 ناخن در خواب به طور همزمان نماد خوبی و بدی و به معنای کوشش ، شرافت ، بدنامی ، ترس و حتی بیماری است. تعبیر خواب ناخن ابن سیرین تعبیر ...
تعبیر-خواب-برف

تعبیر خواب برف | تعبیر خواب برف به روایت امام صادق (ع)

تعبیر خواب برف یوسف پیامبر دیدن برف در خواب اشاره به عذاب و فتنه دارد البته احتمالا منظور از برف دیدن خواب بارش سنگین برف است. تعبیر خواب برف و باران ...
تعبیر-خواب-شورت-زنانه

تعبیر خواب شورت زنانه

 تعبیر خواب شورت از دیدگاه ابراهیم کرمانی اگر مردی در خواب ببیند که لباس زنانه پوشیده است ، تعبیر این است که از بزرگ‌تر خودش دور می‌شود. تعبیر خواب شورت از ...
تعبیر-خواب-کیف

تعبیر خواب کیف کولی

تعبیر خواب کیف از دیدگاه ابن سیرین اگر در خواب ببیینید کیف یا ساک در دست شمااست ، تعبیر این است که شما مقداری مال انباشته کرده اید.. اگر این ...
تعبیر-خواب-قیچی

تعبیر خواب قیچی | تعبیر خواب قیچی حضرت یوسف

تعبیر دیدن اصلاح ریش با قیچی از دیدگاه ابن سیرین اگر ببینی ریش خود را با قیچی اصلاح می‌کنی ، یعنی به کار سرپرستی و ریاست خودت بر خانه رسیدگی ...
تعبیر-خواب-گربه

تعبیر خواب گربه | تعبیر خواب گربه از حضرت یوسف

تعبیر خواب گربه از دیدگاه ابن سیرین تعبیراگر در خواب گربه ببینید ، به تعبیرمردی مفسد و دزد است. تعبیر خواب گربه از حضرت یوسف اگر در خواب ببینید که یک ...
تعبیر-خواب-مارمولک

تعبیر خواب مارمولک | تعبیر خواب مارمولک سیاه ابن سیرین

به طور کلی دیدن خزندگان در خواب به دشمن تفسیر می شود ، دعوا کردن با هر خزنده ای به این معنی است که با دشمنی وارد جنگ و دعوا ...
تعبیر-خواب-جاده

تعبیر خواب جاده | تعبیر خواب پیاده روی در جاده از دیدگاه امام صادق (ع)

تعبیر خو اب جاده به (زندگی و سرنوشت) ما آدم ها اشاره دارد. و به راه های خوب و بدی که ما می پیمائیم و در این راه ها به ...
تعبیر-خواب-کتاب

تعبیر خواب کتاب | خواب کتاب ابن سیرین

  تعبیر خواب کتاب از دیدگاه امام صادق (ص) دیدن کتاب در خواب به پنج چیز است که در زیر به آنها اشاره می کنیم. دیدن کتاب در خواب علم ...
اخبار فوری