تعبیر-خواب-نیمرو
مجموعه روایاتی منسوب از یوسف پیامبر-امام جعفر صادق-ابن سیرین-دانیال نبی و معبران ایرانی

تعبیر خواب نیمرو | دیدن نیمرو در خواب

 دیدن نیمرو و تخم مرغ در خواب به طور کلی تعبیر مثبتی دارد و نشانه مال و ثروت است اگر ...
تعبیر-خواب-ذرت
مجموعه روایاتی منسوب از یوسف پیامبر-امام جعفر صادق-ابن سیرین-دانیال نبی و معبران ایرانی

تعبیر خواب ذرت امام صادق | تعبیر خواب ذرت پخته

تعبیر کلی ذرت مثبت است و دانه های ذرت به این تعبیر است که شما دارای ثروت و یا موفقیت ...
تعبیر-خواب-پستان
مجموعه روایاتی منسوب از یوسف پیامبر-امام جعفر صادق-ابن سیرین-دانیال نبی و معبران ایرانی

تعبیر خواب پستان | تعبیر خواب سینه

معنای کلی پستان در خواب به دختر تعبیر شده است و هر کمی و زیادی یا بدی و خوبی پستان ...
تعبیر-خواب-پرواز-کردن
مجموعه روایاتی منسوب از یوسف پیامبر-امام جعفر صادق-ابن سیرین-دانیال نبی و معبران ایرانی

تعبیر خواب پرواز کردن | تعبیر خواب به هوا رفتن

 پرواز در خواب به طور کلی تعبیر نیکویی دارد مگر این که مستقیم تا اعماق آسمان بالا بروید که دیگر ...
تعبیر-خواب-گوشی-شکسته
مجموعه روایاتی منسوب از یوسف پیامبر-امام جعفر صادق-ابن سیرین-دانیال نبی و معبران ایرانی

تعبیر خواب گوشی شکسته/ تعبیر خواب دیدن تلفن

 تعبیر خواب گوشی نشانه ارتباط با دوستان و آشنایان می باشد اگر در خواب ببینید که گوشی شما شکسته است ...
آبسه-مقعدی
مجموعه روایاتی منسوب از یوسف پیامبر-امام جعفر صادق-ابن سیرین-دانیال نبی و معبران ایرانی

تعبیر خواب باسن/ تعبیر خواب کفل

 تعبیر خواب کفل از دیدگاه ابن سیرین تعبیر باسن سمت راست ، پسر و باسن سمت چپ ، دختر می‌باشد. ...
تعبیر-خواب-کاه-گل

تعبیر خواب کاه گل / تعبیر خواب لگد کردن کاه گل

اگر در خواب کاه ببینید ، به این تعبیر است که شما در زندگی کارهای بیهوده انجام داده اید و ...
تعبیر-خواب-لاک-پشت
جدیدترین فرهنگ دارویی ژنریک ایران

تعبیر خواب لاک پشت | دیدن لاک پشت در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن لاک پشت در خواب تعابیرمختلفی دارد ، لاک پشت در خواب می تواند نمادی از صبر، پلیدی یا تعبیر ...
تعبیر-خواب-قورباغه
مجموعه روایاتی منسوب از یوسف پیامبر-امام جعفر صادق-ابن سیرین-دانیال نبی و معبران ایرانی

تعبیر خواب قورباغه | دیدن قورباغه در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر کلی قورباغه . قورباغه در خواب دلالت بر آدمی است که سخن چین ، بدگو و غیبت کننده و یا  ...
1 2 3 7