پ

تعبیر دیدن بینی در خواب

تعبیر دیدن بینی در خواب:   از دیدگاه ابن سیرین : اگر شخصی در خواب ببیند که مغزش از بینی اش بیرون آمده است، تعبیر این است که از شخص بزرگ و سرشناسی به او منفعت می رسد. اگر در خواب ببینید که از بینی شما جانوری مثل کرم یا مگس بیرون آمد، تعبیر این […]

تعبیر دیدن بینی در خواب:

 

از دیدگاه ابن سیرین :

 • اگر شخصی در خواب ببیند که مغزش از بینی اش بیرون آمده است، تعبیر این است که از شخص بزرگ و سرشناسی به او منفعت می رسد.
 • اگر در خواب ببینید که از بینی شما جانوری مثل کرم یا مگس بیرون آمد، تعبیر این است که آن شخص صاحب فرزندی می شود.
 • اگر شخصی در خواب ببیند که بینی او سوارخ است و مهار و افسار به بینی او بسته اند، تعبیر به این گونه است که آن شخص با مردم با تواضع و فروتنی رفتار می کند و یا با یک زن سرشناس و معروفهمنشین می شود واز او مال و نعمت بدست می آورد.
 • اگر در خواب ببینید که سر بینی شما مسدود شده به طوری که نمی توانید نفس بکشید ، تعبیر به این صورت است که شما به بن بست می رسید و وامانده می شوید.
 • ااگر در خواب ببینید که در خواب تو دماغی و با بینی حرف می زنید، تعبیر به گونه است که شما ثروت و کامرانی خود را از دست می دهید.
 • اگر در خواب ببینید که سر بینی شما خراشیده شده ،تعبیر آن این است که به شما ضرر و زیانی می رسد.

 

از دیدگاه دانیال(ع):

 • از دیدگاه دانیال بزرگ بینی در خواب نشانه مقام و منزلت است و هر نقص وعیبی در آن ببیند به قدر و منزلت بینندۀ خواب مربوط می شود.
 • اگر شخصی در خواب ببیند که بینی او کوتاه شده است ،تعبیر آن به این گونه است که قدر و منزلت آن شخص کاهش پیدا می کند.
 • اگر در خواب ببینید که بینی شما افتاده است، تعبیر این است که از مقام و منزلت می افتید.
 • اگر در خواب ببینید که سوراخ بینی شما گشاد شده ،تعبیر به این گونه است که در معیشت شما گشایش حاصل می شود.
 • اگر در خواب ببینید که سوراخ بینی شما تنگ شده ،تعبیر به این گونه است که در معیشت شما  تنگ می شود.

 

از دیدگاه جابر مغربی:

 • اگر کسی در خواب ببیند که از بینی او خون می آید تعبیر به این گونه است که آن شخص مال فراوانی را بدست می آورد.
 • اگر کسی در خواب ببیند که از بینی او خون می رفت ، تعبیر این است که مال آن شخص از دستش برود.
 • اگر کسی ببیند در خواب که از هر دو سوراخ بینی او یکی شده ، تعبیر این است که آن شخص با زنی فهمیده و خردمند همنشین می شود.
 • اگر شخصی در خواب ببیند که سر بینی خود را بریده است ، تعبیر این است که آن شخص فرزند خود را ختنه می کند.بعضی معبران هم در این باره گفته اند که مقام و منزلت آن شخص کاهش می یابد.
 • اگر در خواب ببینید که چیز ناراحت کننده ای داخل بینی شما رفته ، تعبیر به این صورت است که شما خشمگین هستید.
 • اگر در خواب ببینید که از بینی شما خون می آید بخ طوری که خون تمام بدن شما را آلوده می کند ، تعبیر بر این است که مال حرامی به شما می رسد.
 • اگر در خواب ببینید که خون لخته از بینی شما بیرون می آید، تعبیر بر این است که اگر شما حامله هستید فرزند شما سقط می شود.بعضی معبران هم در این باره گفته اند که آن شخص فقیر می شود.
 • اگر شخصی در خواب ببیند که از بینی او خون آمد ولی خون بدن او به خون آلوده نشد ، تعبیر به این صورت است که زن یا فرزند آن شخص خانه را ترک می کنند، یا به آنها گزند یا آسیب می رسد.
 • اگر در خواب ببینید که بینی شما بر زمین افتاد ، تعبیر بر این است که شما صاحب فرزند دختری می شوید.
 • اگر شخصی در خواب ببیند که در حال شستشوی بینی خود است ، تعبیر بر این است که مردی زن او را فریب می دهد.
 • اگر شخصی در خواب ببیند که پرنده ای از بینی او بیرون آمد ، تعبیر بر این است که اگر چهار پایی دارد آن چهارپا بچه ای می زاید.
 • اگر پادشاهی در خواب ببیند که از بینی او خون می آید ، تعبیر بر این است که مالی به آن پادشاه می رسد.

 

از دیدگاه اسماعیل اشعث:

 • اگر در خواب ببینید که بینی شما مثل خرطوم،یا کوچگتر از آن شده است، تعبیر بر این است که شما به اندازۀ آن بینی عزت و مقامتان افزایش می یابد و خویشاوند و بستگانش زیاد می شود.
 • اگر در خواب ببینید که بوی خوشی به بینی شما می رسد ، تعبیر بر آن است که شما صاحب فرزندی صالح و پرهیزگار می شوید.
 • اگر در خواب ببینید که بوی ناخوش وبدی به بینی شما می رسد ، تعبیر بر آن است که شما صاحب فرزندی ناخلف و بدکاری می شوید.

 

از دیدگاه جاحظ:

 • اگر در خواب ببینید که شما بینی نداری ، تعبیر بر آن است که فردی از بستگان شما می میرد.
 • اگر در خواب ببینید که شما دو تا بینی داری ، تعبیر بر آن است که بین شما و همسرتان اختلاف می افتد.
 • اگر شخصی در خواب ببیند که یک نفر یک بوی خوش جلوی بینی او گرفته ، تعبیر بر این است که از آن شخص به او منفعتی می رسد. اگر این خواب را یک زن ببیند آن زن صاحب فرزندی پسری صالح و درستکار می شود.
 • اگر در خواب ببینید که شخصی بوی نا خوشی را جلوی بینی شما گرفته ، تعبیر بر این است که از آن شخص خشمگین می شوید و خشم خود را فرو می دهید.

 

از دیدگاه امام صادق (ع) :

 • تعبیر دیدن بینی در خواب از نظر امام صادق (ع) بر پنج وجه است.
 1. عزت و سرافرازی
 2. مال
 3. بزرگی و عظمت
 4. فرزند
 5. عیش و زندگی خویش

 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

اخبار فوری