پ
مجموعه روایاتی منسوب از یوسف پیامبر-امام جعفر صادق-ابن سیرین-دانیال نبی و معبران ایرانی

تعبیر خواب کاشت ابرو / تعبیر خواب ابروی پر شده

دیدن ابرو در خواب به تعبیر بیشتر معبران نشانۀ اعتماد به نفس ، عزت و احترام می باشد ولی باز هم بستگی دارد که شما در چه حالت های ابرو را در خواب ببینید در این صورت تعبیر متفاوت می باشد.   تعبیر خواب کاشت ابرو از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی ابرودر خواب دیدن از دیدگاه […]

دیدن ابرو در خواب به تعبیر بیشتر معبران نشانۀ اعتماد به نفس ، عزت و احترام می باشد ولی باز هم بستگی دارد که شما در چه حالت های ابرو را در خواب ببینید در این صورت تعبیر متفاوت می باشد.

 تعبیر-خواب-ابرو

تعبیر خواب کاشت ابرو از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

 • ابرودر خواب دیدن از دیدگاه منوچهر مطیعی یعنی حسن و جمال داشتن است و در زنان نوعی زینت و وسیله ای برای افزودن زیبایی.
 • اگر در خواب ببینید که ابروهای سالم و طبیعی و خوبی دارید که هیچ نقصی در آن نیست ، به این تعبیر است که نزد مردم محترم هستید و یا محترم می شوید.

 

 

تعبیر خواب ابرو نداشتن از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

 • اگر درخواب ببینید که ابرو ندارید ، تعبیر این است که احساسات ندارید ، شما به اندازه کافی خود را ابراز نمی‌کنید.

 

تعبیر خواب ابروی پر شده از دیدگاه یونگ

 • اگر در خواب ببینید که شما ابرو پیوسته دارید ، تعبیر این است که شما در مورد ظاهر فیزیکی تان حس نا امنی می‌کنید.
 • تعبیر دیگر این است که شما به اندازه کافی احساسات خود را ابراز نمی‌کنید و چیزی است که تلاش می‌کنید آن را مخفی کنید.

 

تعبیر خواب ابرو از دیدگاه آنلی بیتون

 • از نظر آنلی دیدن ابرو در خواب ، نشانه آن است که در آینده ای نزدیک با مسائل گمراه کننده ای روبرو خواهید شد.

 

تعبیر خواب تاتو ابرو

 • اگر در خواب ببینید که در حال اصلاح ابرو توسط خود هستید ، به این تعبیر است که اعتماد به نفس بالای دارید ، و شما در زندگی بیداری تحت تاثیر دیگران قرار نمی‌گیرید و اینکه شما بخ حرف ها و نظرات دیگران در مورد خود بی تفاوت هستید.

 

 


بیشتر بدانید: تعبیر خواب پرواز کردن | تعبیر خواب به هوا رفتن


تعبیر خواب ابرو از امام صادق (ع)

 •  اگرشخصی در خواب ببینید که ابروهای خود را بریده است و اگر این شخص دختری باشد که شوهر نکرده و مجرد است ، تعبیر این است که کسی یا کسانی دین ایمان و وژدانش را نشانه رفته اند همچنین توصیه شده که سه روز به وقت صبح آیه الکرسی خوانده شود تا رفع بلا گردد.

 

تعبیر خواب مداد کشیدن ابرو

 • اگر در خواب ببینید که در حال مداد کشیدن و تمیز کردن ابروهای خود هستید ، تعبیر این است که شما می خواهید کاری را انجام دهید که مورد احترام دیگران قرار می گیرید.

 

تعبیر خواب حضرت یوسف ابرو

 • اگر یک زن در خواب ببیند که در حال آرایش و زینت دادن به ابروها ی خود است ، تعبیر به این دارد این شخص به دردسر می افتد و دچار گمراهی می شود.
 • اگر خواب آرایش ابرو را یک دختر مجرد ببیند ، به این تعبیر اسد که مال و جاه او کم شود و بعضی ها نیز گفته اند در دینش نقصان حاصل شود.

 

تعبیر خواب اصلاح ابرو و صورتاز دیدگاه مطیعی تهرانی

 • اگر یک خانم در خواب ببیند که در حال آرایش چهره، زیر ابرو برداشتن و ماتیک مالیدن به لب‌ها است ، تعبیر این است که این خانم دارای اعتماد به نفس و احترام می باشد و یک امر عادی و در واقع این خواب تعبیر خوبی دارد ولی اگر این خواب را یک مرد ببیند ، تعبیر این است که آن مرد بدنام و رسوا می شود.

تعبیر خواب ابرو برداشتن ابن سیرین

 • اگر در خواب ببینید که ابروهای کامل و بدون عیب و نقصی دارید ، تعبیر این است که زینت و آراستگی دین شما به کمال باشد.
 • اگر ببیند ابروهایش ریخت ، تعبیر چنان باشد که در دینش خلی وارد آمده است و اعتقاداتش نقصان پذیرفته است.

 

 

تعبیر خواب ریزش ابرو

ابن سیرین

 • اگر در خواب ببینید که ابرونتان ریخته ، تعبیر این است که شما در دین و ایمان دچار تزلزل شدید.

ابراهیم کرمانی

 • اگر در خواب ببینی ابرو نداری و یا ابروی تو ریخته است به این تعبیر است که می خواهید کاری انجام دهید که باعث بدنامی تو می‌شود.

جابر مغربی

 •  اگر در خواب ببینید که یکی از ابروهایت ریخته و دیگری کنده شده است به این تعبیر است که مال و اموال تو کم خواهد شد.

 

منوچهر مطیعی تهرانی

 • اگر بیننده خواب ببیند که ابروانش ریخته و بالای چشمان خویش ابرو ندارد ، تعبیر این است که بیننده خواب بی حرمت و کم آبرو می‌شود و دیگران درباره‌اش بد می گویند و به بدی عمل می‌کنند.

 

تعبیر دیدن ابروهای سفید

 • اگر در خواب ببینید که ابروهای شما سفید شده است ، تعبیر این است که مردم به خاطر اعلم و دانش و یا پول شما به شما احترام می گذارند.

 

 

تعبیر خواب ابرو برداشتن دیگران

 • اگر در خواب ببینید که یک نفر و یا فردی دیگری در حال برداشتن و تمیز کردن ابرو خود است ، تعبیر این است که آن شخص در حال انجام کاری است که باعث می شود شما به او و کار او اجترام بگذارید و او را تحسین کنید.
منبع
فرهنگ کامل تعبیر خواب
کلیدواژه : تعبیر حواب
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

اخبار فوری