×

بهترین و حرفه ای ترین دوره آموزش فتوشاپ

مشاهده و خرید
پ

تعبیر خواب چاقو | تعبیر خواب چاقو از نظر یوسف نبی

تعبیر خواب چاقو حضرت یوسف دیدن چاقو در خواب زبانی است که بد گویی می کند و دل می شکن و می آزارد. اگر چاقو خونی بود یعنی با زبانت آشوب ها کرده ای.   تعبیر خواب چاقو از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی چاقو زبان بدگویان است و چنانچه تیز و برنده و براق باشد نشان […]

تعبیر خواب چاقو حضرت یوسف

 • دیدن چاقو در خواب زبانی است که بد گویی می کند و دل می شکن و می آزارد.
 • اگر چاقو خونی بود یعنی با زبانت آشوب ها کرده ای.
 تعبیر-خواب-چاقو

تعبیر خواب چاقو از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

 • چاقو زبان بدگویان است و چنانچه تیز و برنده و براق باشد نشان آنست که زبان بدگویان در مورد شما تیز خواهد بود و چنانچه خودتان داشته باشید احساس عدم امنیت شما را نشان می دهد و می گوید که از آینده و سعایت و بدخواهی کسانی که بیشتر حرف می زنند تا عمل می کنند بیمناک هستید.
 • اگر در خواب ببینید که چاقوئی از دیگری می گیرید یا کسی به شما چاقو هدیه می کند به این  تعبیر است که کسی به شما کمک می کند یا خودتان از دیگری کمک می گیرید.
 • اگر در خواب ببینید که چاقوئی در جیب یا کشوی میز خود داشتید که بوسیله آن خواستید از خود دفاع کنید ، تعبیر این می شود که کسی هست که به شما نزدیک است و از شما بد می گوید و بد شما را می خواهد و اگر دیگری برای شما چاقو کشید امنیت می یابید.
 • اگر در خواب چاقو بسته و بی خطر ببینید ، نشانه نعمت است.
 • اگر در خواب چاقوی کوچک  ببینید ، نشانه نعمت مختصری است که به شما می رسد.
 • اگر در خواب  چاقوی آشپزخانه ببینید ، نشانه خدمتکار و کدبانوی خانه است و چنانچه ببینید چاقوئی نو در آشپزخانه دارید زنی خانه دار نصیب شما می شود.

تعبیر خواب چاقو شکسته از دیدگاه جابر مغربی

 • اگر ببینی چاقو  را از غلاف بیرون کشیده‌ای ، یـعـنـی زن تو فرزندی پسر به دنیا می‌آورد.
 •  اگر ببینی  چاقو در غلاف شکسته است ، یـعـنـی پدر یا یکی از بستگان تو از دنیا می‌رود

تعبیر خواب چاقو امام جعفر صادق (ع)

تعبیر چاقو بر شش وجه است

 1.  محبت
 2. فرزند
 3. پیروزی
 4. پناه
 5. توانائی
 6. حکومت

تعبیر خواب چاقو خوردن از دیدگاه آنلی بیتون

 • دیدن چاقو در خواب ، علامت دعوا و جدایی است و همچنین به زیانهای مالینیز دلالت دارد .
 • دیدن چاقوهای زنگ زده در خواب ، نشانه اختلاف میان اعضای خانواده و جدایی بین افرادی است که همدیگر را دوست می دارند .
 • دیدن چاقوی تیز و براق در خواب ، علامت آن است که دشمنان همواره در اطراف شما خواهند بود .
 • دیدن چاقوی شکسته در خواب ، نشانه آن است که هم در امور عاطفی و هم در شغل خود شکست خواهید خورد .
 • اگر خواب ببینید با چاقویی زخمی شده اید ، نشانه آن است که درگیر مشکلات خانوادگی خواهید شد . مشکلاتی که بیشتر فرزندان به آن دامن می زنند.
 • اگر خواب ببینید کسی را با چاقو زخمی می کنید ، علامت آن است که صاحب شخصیتی ناپسند خواهید شد. باید سعی کنید به سمت راه راست گام بردارید

تعبیر خواب چاقو ابن سیرین

 • اگر کسی در خواب ببیندچاقو در دست داشت و دانست که ملک اوست ، دلیل که او را پسری آید.
 • اگر ببیند با چاقو سلاحی دیگر داشت ، دلیل بزرگی باشد

تعبیر خواب چاقو در دست داشتن

 • اگر در خواب دیدید که چاقو در دست دارید و به یک نفر حمله کرده اید ، تعبیر خواب شما این است نقشه هایی را در که در سر دارید عملی می کنید.
 • اگر کسی در خواب ببیند که چاقویی در دست دارد ، معنای خواب پیروزی است حالا ممکن است ورزشکار باشد و در عرصه ورزش پیروز شود و یا در دادگاه در یک پرونده.
 • اگر در خواب کسی به دست شما چاقو دهد ، تعبیر خواب این است که رزق و روزی به شما داده.


 بیشتر بدانید: تعبیر خواب قیچی | تعبیر خواب قیچی حضرت یوسف


تعبیر خواب چاقو خوردن ابن سیرین

 •  اگر در خواب ببینی که دست خودت را با چاقو بریده ای ، تعبیر این است که عاشق کسی می شوی.

تعبیر خواب به روایت محمد العنبری

 • چاقو در خواب ، بر خدمت رساندن به مردم و درگیر شدن با دیگران، برای سود رساندن به خویشان و دوستان دلالت دارد. تیزی چاقو، دلیل بر نفوذ سخن و اجرای فرمانهای شخص. اگر کسی در خواب، چاقویی را در دست خود ببیند، پیروز خواهد شد و اگر کارش به دادگاه کشیده باشد، دلیل و مدرک او قبول خواهد شد؛ زیرا چاقو سلاحی است که از او در برابر دشمنانش محافظت میکند. اگر کسی ببیند، در حالی که هیچ سلاحی ندارد، چاقویی به دست او دادند، خیر و رزق و روزی به او عطا میشود. اگر کسی ببیند که با چاقو، دستان خود را بریده است، امری شگفتانگیز، خواهد دید.

تعبیر خواب به روایت کارل گوستاو یونگ

 • رویای اینکه شما چاقو حمل می‌کنید بیانگر خشم، تهاجم و یا جدایی است. ممکن است چیزی در زندگی تان باشد که نیاز دارید آن را ببرید و از شرش خلاص شوید. شاید نیاز دارید که روابط دست و پاگیر را که درگیرش هستید قطع کنید. تفرقه بیشتری بیاندازید.
 • اگر چاقو کند است، بیانگر این است که سخت کوشی شما نتیجه کمی خواهد داشت یا اصلا نتیجه ندارد.
 • خواب دیدن اینکه با چاقو زخمی شده اید، نمادی از مردانگی یا وحشی گری حیوانی است
 • دیدن کسی که چاقو در خوابتان در دست دارد بیانگر این است که شما روی یک موقعیت یا رابطه، کنترل یا قدرت ندارید. تعبیر دیگر این است که فردی که در خوابتان چاقو در دست دارد ممکن است نمادی از شکل سلطه گر مردانه در زندگی بیداری تان باشد.

 

تعبیر خواب به روایت لیلا برایت

 • اگر در خواب خود را مشغول تیز کردن چاقو ببینید ، یعنی موضوعی موجب خشم شما می‌گردد.
کلیدواژه : تعبیر خواب
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

اخبار فوری