پ

تعبیر خواب هدیه گرفتن روسری | تعبیر خواب چارقد ابن سیرین

تعبیر خواب روسری به طور کلی خوب است و معمولا توسط معبران به کنیز و خادم تعبیر شده است که برای مرد کنیز زن تعبیر می شود و برای زن کنیز مرد . تعبیر خواب روسری از دیدگاه امام صادق (ع) دیدن روسری در خواب از نظر امام بر چهار وجهه است که عبارتند از : […]

تعبیر خواب روسری به طور کلی خوب است و معمولا توسط معبران به کنیز و خادم تعبیر شده است که برای مرد کنیز زن تعبیر می شود و برای زن کنیز مرد .

تعبیر خواب روسری از دیدگاه امام صادق (ع)

دیدن روسری در خواب از نظر امام بر چهار وجهه است که عبارتند از :

 1. زن و کنیز برای آقایان و خادم و سود بردن برای آقایان.یعنی معنی دیدن خواب برای خانم ها و اقایان استفاده از جنس مخالف است.
 2. کنیزک
 3. خادم
 4. سود بردن از زنان

 

تعبیر خواب هدیه روسری از دیدگاه آنلی بیتون

 • روسری گرانبها شهرت و موفقیتی در آینده است که نصیب بیننده خواب خواهد شد و این آینده زیاد هم دور نیست
 • دیدن روسری کهنه از دست دادن ثروت است که این ثروت می تواند یکدفعه از دست برود و یا کم کم از دست شما برود.

 

تعبیر خواب دیدن روسری گلدار از دیدگاه ابراهیم کرمانی

 • روسری برای زن شوهر است و اگر مجرد است شوهرش دهند
 • روسری سبز بر سر داشتن مرد دین دار است
 • روسری سفید بر سر داشتن مرد مومن است
 • روسری قرمز بر سر داشتن شوهر شاد داشتن است
 • روسری سیاه در سر داشتن مرد اندوهگین است
 • روسری کبود رنگ بر سر داشتن مصیبت است
 • روسری زرد بر سر داشتن بیماری شوهر است
 • روسری آبی در سر داشتن در خواب نشانه رسیدن به آرامش است

 


بیشتر بدانید:  تعبیر خواب چای امام صادق (ع)


 

 

تعبیر خواب افتادن روسری

خالد بن علی بن محد العنبری :

 • دیدن روسری در خواب برای زن ، بر پوشش و زینت دلالت دارد و اگر در خواب ببینید که روسری از سر شما افتاد تعبیر به از دست دادن آن زینت است.

تعبیر خواب گرفتن روسری از مرده

جابر مغربی :

 • اگر در خواب ببینید که از شخص فوت شده ای سوغات بسته و یا کادویی روسری دریافت میکنی ، تعبیر این است که یک حرکت و یا فعالیت جدید برای شماست که توام با شادی سلامت موفقیت است پیش می آید.

 

 

تعبیر خواب گم شدن روسری

 • روسری در خواب به خیر و خوبی و زینت زن اشاره می کند.
 • اگر در خواب دیدید که روسری خود را گم کرده اید معنی خواب شما این است که بسیاری از صفات خوب خود را از دست می دهید.
کلیدواژه : تعبیر خواب
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

اخبار فوری