پ

تعبیر خواب منی | تعبیر خواب خارج شدن آب از بدن مرد

تعبیر خواب منی بد نیست بلکه بیشتر اوقات به تعبیر مال و ثروت و یا موفقیت می باشد البته اگر خواب از روی هوس  و شیطانی باشد تعبیری ندارد زیرا هرگونه خواب شیطانی و نفسانی تعبیری را به همراه نخواهد داشت     تعبیر خواب خارج شدن مایع از بدن از دیدگاه ابن سیرین تعبیر دیدن منی […]

تعبیر خواب منی بد نیست بلکه بیشتر اوقات به تعبیر مال و ثروت و یا موفقیت می باشد البته اگر خواب از روی هوس  و شیطانی باشد تعبیری ندارد زیرا هرگونه خواب شیطانی و نفسانی تعبیری را به همراه نخواهد داشت

 

 

تعبیر خواب خارج شدن مایع از بدن از دیدگاه ابن سیرین

 • تعبیر دیدن منی درخواب مالی باداوم است.
 • اگر در خواب ببینید که از مجرای آلت او منی بیرون آمد ، به این تعبیر است که مال غربیه ای بدست او خواهد افتاد.

 

 

تعبیر خواب جنب شدن مرد 

ابن سیرین

 • اگر در خواب ببیند که جنب شده ای ، تعبیرش آن است که در کارهای حرام سرگردان هستید.

 

ابراهیم کرمانی

 •  اگر کسی در خواب خود را جنب بیند ، به این تعبیر است که  درکار خود متحیر و عاجز شود.

تعبیر خواب خارج شدن آب از بدن زن

جابر مغربی

 •  اگر زنی ببیند از فرج او آب صافی بیرون آمده است ، تعبیر ش این است که صاحب فرزند درستکار و پرهیزکار می‌شود.
 • اگر زنی ببیند از فرج او آب تیره‌ای بیرون آمده است ، تعبیر ش این است که صاحب فرزندی بدکردار می‌شود.


بیشتر بدانید: تعبیر خواب حامله بودن | بارداری در خواب چه تعبیری دارد؟


تعبیر خواب خارج شدن آب از بدن مرد

امام صادق (ع) می‌فرمایند

تعبیر خواب منی بر چهار وجه است:

 1. پادشاه،
 2. افزایش مال و اموال،
 3. کاهش مال و اموال،
 4. بزرگی (تعبیرهای مختلف).

تعبیر خواب نزدیکی با شوهر خود

مطیعی تهراینی

 •  اگر زنی در خواب نزدیکی با شوهر خود را ببیند اگر او قرض دار باشد تعبیر این است که ادای دین خواهد نمود.

تعبیر خواب مجامعت از دیدگاه دانیال نبی 

 • تعبیر مجامعت و نزدیکی در خواب مخصوصا اگر فرد ببیند که منی از وی خارج می­ شود ، حاجت روایی است.
کلیدواژه : تعبیر خواب
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

اخبار فوری