کد خبر:19155
پ

تعبیر خواب قلم |تعبیر خواب خودکار

دیدن قلم در خواب نیکو است به خصوص آن که در قرآن از آن به تجلیل نام برده شده و خداوند به آن سوگند یاد کرده است. ـ ن و القلم و ما یسطرون ـ و ـ علم بالقلم و علم الانسان مالم یعلم.   تعبیر خواب قلم از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی اگر در […]

دیدن قلم در خواب نیکو است به خصوص آن که در قرآن از آن به تجلیل نام برده شده و خداوند به آن سوگند یاد کرده است. ـ ن و القلم و ما یسطرون ـ و ـ علم بالقلم و علم الانسان مالم یعلم.

 

تعبیر خواب قلم از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

 • اگر در خواب ببینید که قلم خوبی در دست دارید که به راحتی می نویسد ، تعبیر این است که شما با تدبیر و عقل کارهای بزرگ انجام می دهید و پیشرفت های معنوی حاصل می کنید.
 • اگر قلم خوبی در دست داشته باشید که بر خلاف ظاهرش خوب ننویسد ، به این تعبیر است که در کاری بزرگ در می مانید و احساس ضعف می کنید.
 • اگر در خواب ببینید که از دیگران قلم گرفتید ، به این تعبیر است که آن شخص به شما بشارت می دهد و دادن قلم نیز کمک معنوی است که از جانب دهنده به گیرنده قلم داده می شود.
 • اگر در خواب ببینید که قلمی داشته اید و آن را گم کرده اید ، به این تعبیر است که توانایی کاری را از دست می دهید و چنانچه ببینید قلم های زیادی دارید آن چنان قدرت می یابید که می توانید به دیگران کمک کنید.

 

تعبیر خواب خودکار از دیدگاه یونگ

 • دیدن خودکار در خواب بیانگر ابراز خود و ارتباط برقرار کردن است.

 

 

تعبیر خواب خودکار رنگی از دیدگاه جابر مغربی

 • اگر در خواب دیدی کسی به تو خودکار قرمز هدیه می دهد ، به این تعبیر است که شما کاری در آینده شروع خواهید کرد که بواسطه آن میتوانید به ثروت دست پیدا کنید و احتمالاً به شهرت هم می رسید.
 • اگر در خو اب دیدی که خودکار آبی رنگ  هدیه گرفتی به این تعبیر است که شما علمی بواسطه رفتن به کلاس های مختلف مانند کنکور ،کلاس های تاتر یا نقاشی،کلاس های یادگیری رشته های مختلف ورزشی و …فرا میگیری.

 

 

تعبیر خواب قلم از دیدگاه جابر مغربی

 • دیدن قلم به خواب تاویل فرشته است که به فرمان حق تعالی کار کند.
 • اگر در خواب قلم را بدان صورت که هست بیند ، دلیل است او را به پادشاهی عاقل کار افتد و مراد خود بیابد.
 • اگر در خواب بیند که قلم به دست گرفت ، دلیل است او را فرزندی آید عالم و عاقل.
 • اگر بیند که به قلم چیزی نوشت ، دلیل است که علم آموزد و مال حاصل کند.


 بیشتر بدانید:  تعبیر خواب قبر | تعبیر خواب قبرستان و فاتحه خواندن


تعبیر خواب جوهر خودکار

 • اگر در خواب ببینید که جوهر خودکار تمام شده یا خراب شدن جوهر خودکار در خواب به تعبیر  رفقای نااهل و بد صفت است که با حرف های پوچ و بی راهه شبانه روز ذهن و فکر شما را درگیر می کنند و قصد دارند تا تو را از راه راست و صحیح خارج نمایند.

 

 

تعبیر خواب گرفتن خودکار از مرده از دیدگاه خالد صفهانی

 • خودکار گرفتن از مرده در خواب به نشانه ی مکر و حیله ای است که نزدیک ترین کسان اطراف ما نسبت به صاحب رویا دارند.

 

 

تعبیر خواب مداد از دیدگاه ابن سیرین

 • گم شدن خودکار ، مداد و یا قلم های مختلف را به نشانه ی افراد و شخصیت های بد ذات و کینه توز می داند که ممکن است در فرصتی مناسب قصد داشته باشند به شما ضربه ای وارد نمایند.
 • اگر بیند قلمی فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل است که علم حاصل کند و کارش راست شود و مرادش برآید.
 • اگر بیند به قلم چیزی می نوشت، دلیل سخن خیر و صلاح بود.
 • اگر بیند بدو قلم چیزی می نوشت، اگر وی را غائبی به سفر بود، دلیل که به زودی از سفز بازآید

 

 

تعبیر خواب با قلم نوشتن از دیدگاه  ابراهیم کرمانی

 • اگر به خواب در دست خود قلم دید اگر از اهل علم بود، دلیل که خدای تعالی، او را علم ارزانی کند. اگر از اهل علم نبود، دلیل که با علما و صلحا صحبت دارد.
 • اگر بیند با قلم چیزی می نوشت و نوشته را می خواند، دلیل مرگ او است. اگر آن چه می نوشت موافق کتابه و سنت بود، دلیل که جاه یابد.
 • اگر بیند قلم در دست او بشکست، اگر عالم بود حرمتش بکاهد و کارش بی رونق شود. اگر بیند به قلم شکسته می نوشت، تاویل آن به گوهر و صورت و طبع و قوت او است.

 

 

تعبیر خواب قلم از دیدگاه حضرت امام جعفر صادق (ع)

تاویل قلم بر هفت وجه است.

 1. اول: حکمت.
 2. دوم: فرمان.
 3. سوم: علم.
 4. چهارم: فرهنگ.
 5. پنجم: درست شدن امور.
 6. ششم: به مراد و کام خود رسیدن.
 7. هفتم: ادب.

 

 

تعبیر خواب قلم از دیدگاه آنلی بیتون

 • دیدن قلم در خواب ، علامت آن است که با ماجراجویی کردن به سمت گرفتاریهای شدید کشانده می شوید .
 • اگر خواب ببینید هر چه می کنید نمی توانید با قلم چیزی بنویسید ، نشانه آن است که متهم به زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی خواهید شد
کلیدواژه : تعبیر خواب
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

اخبار فوری