پ
تعبیر-دیدن-سگ-شکاری-در-خواب
مجموعه روایاتی منسوب از یوسف پیامبر-امام جعفر صادق-ابن سیرین-دانیال نبی و معبران ایرانی

تعبیر خواب “سگ زرد” ،”سگ دنبالت باشه” ،” سگ قهوه ای روشن” ، “سگ از نظر روانشناسی “

دیدن سگ در خواب تعابیر مختلفی دارد ولی خود سگ نماد وفاداری و دوستی است و به طور کلی معنی خوبی دارد البته بستگی دارد که خواب سگ را در چه حالتی ببینید این در تعبیر خواب شما هم مهم است. تعبیر خواب سگ سیاه بزرگ از دیدگاه ابن سیرینتعبیر خواب گاز گرفتن سگ از دیدگاه ابن […]

دیدن سگ در خواب تعابیر مختلفی دارد ولی خود سگ نماد وفاداری و دوستی است و به طور کلی معنی خوبی دارد البته بستگی دارد که خواب سگ را در چه حالتی ببینید این در تعبیر خواب شما هم مهم است.

تعبیر خواب سگ سیاه بزرگ از دیدگاه ابن سیرین

 •  سگ در خواب دیدن ، دشمن فرومایه است ، سگ ماده در خواب دیدن زن فرومایه بود و سگ سیاه دشمنی بود از عرب ، و سگ سفید ، دشمنی بود از عجم
 • اگر خواب ببینی سگی به تو پارس می‌کند ، تعبیر به این دارد که دشمنت به تو حرف زشتی می‌زند.

تعبیر خواب گاز گرفتن سگ از دیدگاه ابن سیرین

 • اگردر خواب ببینی سگی تو را گاز گرفته و زخمی کرده‌ است ،  تعبیر به این دارد که دشمنت به تو آسیب می‌رساند.
 • اگر ببینی سگی لباس تو را گاز گرفته است ،  تعبیر به این دارد که دچار مسئله ناخوشایندی می‌شوی.
 • اگر ببینی سگی لباس تو را پاره کرده است ، یـعـنـی دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).
 • اگر ببینی سگی از تو فرار می‌کند ، تعبیر به این دارد که دشمن از تو دوری و حذر می‌کند.
 • اگر ببینی لباس تو آلوده به آب دهان سگ شده است ، یـعـنـی از دشمن رنجیده و آزرده می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).
 • اگر ببینی سگ ماده‌ای وارد خانۀ تو شده است ، یـعـنـی با زن پست و فرومایه‌ای ازدواج می‌کنید

 

تعبیر خواب خوردن گوشت سگ از دیدگاه ابن سیرین

 • اگر در خواب ببینی گوشت سگ می‌خوری ، تعبیر این است که دشمن خود را با یکی دیگر از دشمنانت شکست می‌دهید.
 • اگر در خواب ببینی که در حال خوردن شیر سگ هستید ، تعبیر به این دارد که شما دچار ترس و بیم شدیدی می‌شوی و ممکن است با دشمن جنگ و خصومت کنید.
 • اگر ببینی به سگ نان می‌دهید ، تعبیرش یـعـنـی رزق و روزی تو گسترده می‌شود.

 

تعبیر خواب داشتن رفتار و اندام مثل سگ از دیدگاه ابن سیرین

 •  اگر ببینی مثل سگ دم داشته‌ای ، تعبیر این است که یـعـنـی مال و اموال حرام به دست می‌آوری و مردم تو را سرزنش می‌کنند.
 • اگر ببینی سگ با تو آمیزش کرده است ، تعبیر ش این است که یـعـنـی دشمن در تو طمع می‌کند.
 • اگر ببینی سگ به تو تکیه داده است ، یـعـنـی به دشمن پست و فرومایه‌ای اعتماد می‌کنید و تو را کمک می‌کند.

 

 

تعبیر خواب دیدن سگ شکاری از دیدگاه اسماعیل بن اشعث

 • اگر ببینی سگ شکاری را از خودت دور می‌کنید ،تعبیر این است که از دشمن با منفعتی جدا می‌شوید
 • اگر در خواب ببینی چیزی را شکار کرده‌ای و از گوشت آن شکار می خوری ، تعبیر به این دارد که یـعـنـی به تو ارث و میراث می‌رسد.

 

 

تعبیر خواب سگ از دیدگاه امام صادق (ع)

 •  اگر در خواب ببینی توله سگ شکاری (یوزه) روی اسب تو سوار شده است ، یـعـنـی شخصی یهودی با زن تو فساد خواهد کرد.
 • اگر ببینی سگی روی اسب تو سوار شده است ، یـعـنـی شخصی که روحانی زرتشتیان می‌باشد با زن تو فساد خواهد کرد.
 • تعبیرهای سگ از دیدگاه امام صادق (ع) عبارتند از:
 1. دشمن
 2. «پادشاه» طمعکار
 3. دانشمند و خدمتکار بدکردار
 4. انسان‌های سخن‌چین

 

تعبیر خواب خوردن آب مثل سگ از دیدگاه ابراهیم کرمانی

 •  اگر در خواب ببینی که مثل سگ مشغول خوردن آب هستیید ، تعبیر به خوشی و خوشگذرانی دارد. ولی در اثر کارهایی که انجام می‌دهی دچار بلا و فتنه می‌شوی ، به طوریکه مال و اموالی را که جمع نموده‌ای ، اندک اندک بین مردم بذل و بخشش می‌کنید.

 

دیدن-سگ-در-خواب

تعبیر خواب سگ دنبالت باشه از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

 •  سگ در خواب نماد وفاداری و راستی می باشد و دیدن سگ در خواب یعنی شخصی وفادار در زندگی شما پا می گذارد.
 • گاز گزفته شدن توسط سگ یا شگ دنبالت کند دو معنا دارد یکی عدم وفاداری است و دیگری اینکه در زندگی شما تعادل وجود ندارد و نمی توانید در جهت تحقق اهدافتان حرکت کنید.
گوشت پخته در خواب نشانه چیست | خوردن گوشت پخته در خواب
>>>

 

 

 

تعبیر خواب دیدن سگ سیاه ازدیدگاه حضرت یوسف

 • اگر در خواب سگ ببینید ، تعبیر به این دارد که در خانه وی بدی می شود.
 • اگر در خواب ببینید که سگی بر روی شما بانگ زد ، تعبیر به این دارد که به زحمت می افتید.

 

 

 

تعبیر خواب سگ از نظر روانشناسی لوک اویتنهاو

 1. سگ : دوست وفادار
 2. سگ هار : خطریک دوست را تهدید میکند
 3. سگ شکاری : پشتکار بسیار زیاد برایتان سود آور خواهد بود
 4. سگ بسته شده : دشمن
 5. سگ زنجیر شده : مراقب دزدان باشید
 6. سگهایی که همدیگر را گاز میگیرند : دعوا در بطن خانواده
 7. سگی که پارس می کند ، نشانه شادمانی است
 8. مورد حمله سگی واقع شدن : خطر
 9. مورد گاز گرفتگی سگی واقع شدن : دعوا بر سر پول

 

 

تعبیر خواب شنیدن صدای سگ از دیدگاه منوچهر مطیعی

 • سگ اگر آشنا باشد حمایتگر و دوست است و اگر غریبه باشد خطرناک و مزاحم.
 • اگر در خواب سگی ببینید که مطیع و رام است و به دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد ، تعبیرش این است که امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند و اگر دوست نزدیکی دارید می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود.
 • اگر در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده اید و نمی شناسید ، باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نیت ندارند
 • شنیدن صدای سگ در خواب ، تعبیر به بدگوئی و سیاست و فحش و ناسزا است. و اگر در خواب صدای سگی را بشنوید ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می کنند و توطئه ترتیب می دهند.
 • اگر سگ غریبه به شما حمله کرد خواب شما می گوید دشمنی پست  در کمین شما است که لازم است مراقب خود باشید.
 • اگر خواب ببینید که سگی از شما ترسید و فرار کرد تعبیر این است که شما شخصی که دوستش ندارید را فراری می دهید ، ولی آن شخص ممکن است شما را دوست داشته باشد چونکه سگ نشانه وفاداری است.

 

 

 

تعبیر خواب دیدن سگهای کوچک از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر در خواب سگی شرور ببینید ، تعبیر به دشمن و زندگی سخت و غیرقابل تغییر است .
 • دیدن سگهای کوچک در خواب ، تعبیر به آن دارد که اندیشه های شما منشأ بی اهمیتی دارد .
 • دیدن سگ دست آموز در خواب ، تعبیر ابراز عشق با خودخواهی و کوته فکری است.
 • اگر دختری چنین خوابی ببیند ، تعبیرش آن است که نامزدش بیش از اندازه خودخواه است .
 • اگر در خواب صدای پارس سگ بشنوید ، تعبیرش این است که شما اخباری می شنوید که شما را پریشان و مضطرب می سازد.

 

 

تعبیر خواب دادن غذا به سگ از دیدگاه منوچهر مطیعی

 • اگر در خواب ببینید که در حال غذا دادن به سگ هستید ، تعبیر این است که شما به آرامش می رسید و از غم و غصه رها می شوید.
 • اگر در خواب ببینید که سگ طعمه ای را از دست شما قاپید و خورد ، تعبیر به این صورت است که شما زیان مالی خواهید دید و اگر آن سگ ماده باشد زنی شما را گول خواهد زد و پولی را از چنگ تان در می آورد.

 

 

تعبیر خواب سگ زرد

 • دیدن سگ زرد در خواب نشانه این است که یکی از نزدیکان یا دوستان شما دچار بیماری است.

 

تعبیر خواب سگ قهوه ای روشن

 • اگر در خواب ببینید که یک سگ قهوه ای با شما است  ، تعبیر این است که شما یک همراه دارید که نسبت به شما حسودی می کند و برای شما دردسر ساز است.

تعبیر خواب سگی که حرف میزند

 • اگر در خواب ببینید که در حال حرف زدن با سگ هستید یا سگ با شما سخن می گوید ، این است که شما به خواسته خود می رسید.

 

 

منبع
فرهنگ کامل تعبیر خواب
کلیدواژه : تعبیر خواب
معلومات | دنیای اطلاعات عمومی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید