کد خبر:20344
پ

تعبیر خواب خون دماغ شدن | تعبیر خواب خون دماغ شدن از نظر حضرت یوسف

اگر در خواب خون دماغ شده باشیم معنی خواب این است که گرفتاری اجتماعی برای ما ایجاد می شود و شخصیت و آبرویمان در خطر است. تعبیر خواب خون دماغ شدن از دیدگاه حضرت دانیال اگر ببینی خون بسیاری از بینی تو بیرون آمده است ولی ضعیف نشده‌ای ، یـعـنـی مال حرام به دست می‌آوری (خصوصاً اینکه […]

اگر در خواب خون دماغ شده باشیم معنی خواب این است که گرفتاری اجتماعی برای ما ایجاد می شود و شخصیت و آبرویمان در خطر است.

تعبیر خواب خون دماغ شدن از دیدگاه حضرت دانیال

 • اگر ببینی خون بسیاری از بینی تو بیرون آمده است ولی ضعیف نشده‌ای ، یـعـنـی مال حرام به دست می‌آوری (خصوصاً اینکه لباس تو خون‌آلود شده باشد ‌
 • اگر ببینی خون اندکی بیرون آمده و ضعیف شده‌ای و لباس تو خون‌آلود نشده است ، یـعـنـی فقیر و تنگدست می‌شوی و دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی، و یا اگر ببینی مجدداً قوت و نیروی خود را به دست آورده‌ای ، یـعـنـی مال و اموال حرام به دست می‌آوری.

 

تعبیر خواب خون دماغ شدن

 

تعبیر خواب خون آمدن از بینی  از دیدگاه جابر مغربی

 •  اگر ببینی خون از بینی تو آمده و تمام بدنت را خون‌آلود نموده است ، یـعـنـی مال حرامی به تو می‌رسد ،‌‌‌‌‌ ولی اگر بدنت خون‌آلود نشده است ، یـعـنـی زن یا فرزندت را از خانه بیرون می‌کنی یا اینکه به آن‌ها صدمه و آسیبی می‌رسد.
 • اگر کسی در خواب ببیند که از بینی اش خون می‌آید ، یـعـنـی مال و اموال زیادی بدست می‌آورد ، ولی اگر در خواب ببیند که خون از بینی می‌رود، یـعـنـی مال و اموالش را از دست می‌دهد.
  اگر ببینی از بینی تو مقدار کمی خون لخته [خون بسته و منعقد شده] بیرون می‌آید ، یـعـنـی همسرت سقط جنین می‌شود و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: فقیر می‌شوی

تعبیر خواب خون دماغ شدن حضرت یوسف

 • از نظر حضرت یوسف علیه السلام دیدن خون در خواب به معنای درد و اندوه و غم است،
 • اگر فردی خواب ببیند که در حال خون کم کردن است، تعبیر آن به این صورت است که به سلامتی روز افزون دست پیدا می کند و از غم و ناراحتی راحت می شود.
 • اگر کسی خواب ببیند که از دماغ او خون زیادی بیرون می آید اما ضعیف نمی شود، تعبیر آن بدین صورت است که فرد بیننده خواب مال حرامی را  به دست می آورد.
 • اگر خون کمی را ببیند که می ریزد و ضعیف می‌ شود و لباس‌های او خونی نیست، تعبیر آن به این صورت است که مال او از بین می رود.
 • اگر کسی خواب ببیند که با خون دماغ شدن بدن او نیرو می گیرد،  تعبیر آن به این صورت است که او از مال حرام استفاده می ‌کند.

 


 

تعبیر خواب خون آمدن از بینی و دهان

 • اگر در خواب خون دماغ شده باشیم معنی خواب این است که گرفتاری اجتماعی برای ما ایجاد می شود و شخصیت و آبرویمان در خطر است.
 • اگر در خواب ببینید که از دهان و دندانتان خون  می آید ، تعبیر این است که  ناراحتی از خانواده به ما می رسد.

 

 

تعبیر خواب خون دماغ شدن از نظر امام صادق

دیدن بینی در خواب بر پنج وجه است.

 • اول: عزو سرافرازی،
 • دوم: مال،
 • سوم: بزرگی و عظمت،
 • چهارم: فرزند،
 • پنجم: عیش وزندگی خوش
کلیدواژه : تعبیر خواب
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

اخبار فوری