کد خبر:21222
پ

تعبیر خواب خمیر | تعبیر خواب خمیر حضرت یوسف

تعبیر خواب چانه خمیر نان منوچهر مطیعی تهرانی در خواب آرد و خمیر اهمیت فراوان دارد اما کم ارزش است. دیدن خمیر نان در خواب میمون و مبارک است و گویای پول و مالی است که به بیننده خواب می رسد به قدر همان خمیری که در خواب می بیند یا خودش می زند. اگر ببینید خمیر […]

تعبیر خواب چانه خمیر نان

منوچهر مطیعی تهرانی

 • در خواب آرد و خمیر اهمیت فراوان دارد اما کم ارزش است.
 • دیدن خمیر نان در خواب میمون و مبارک است و گویای پول و مالی است که به بیننده خواب می رسد به قدر همان خمیری که در خواب می بیند یا خودش می زند.
 • اگر ببینید خمیر می زنید یا خمیر می زنند و آن خمیر هنوز بر نیامده یعنی هنوز خوب تخمیر و آماده نشده خواب شما می گوید پولی به دستتان می رسد که آلوده است ، آمیخته به گناه است ، همراه فسق و ریا و نیرنگ بوده و مراحلی از این دست را گذرانیده تا به شما رسیده است که البته خوب نیست.

تعبیر خواب خمیر حضرت یوسف

 •  دیدن نان در خواب خوب است و معانی متعددی دارد.
 • این خواب به روزی حلال و فراخ شدن روزی اشاره کند.
 • معنی دیگر این خواب حال خوب در زندگی است.
 • معنی دیگر این خواب به حکومت و فرمانروایی رسیدن است.

تعبیر خواب پختن نان گندم

  ابن سیرین

 •  آمیختن و آغشتن آرد گندم بیانگر مالی با سود بسیار از تجارت است ، به شرط آن که خمیرش برآمده بود.
 • اگر خمیرش برنخاسته بود ، دلیل که زیادی فساد و فسق است . سرشتن آرد کاورس ، دلیل منفعت اندک است.

 


بیشتر بدانید: تعبیر خواب نان – دیدن نان در خواب چه تعبیری دارد؟


تعبیر خواب نان پختن دیگران

ابراهیم کرمانی

 •  اگر بیند خمیر فرا گرفت یا بخرید ، یا کسی به او داد ، اگر جوین باشد ، دلیل کند به قدر آن مالی حلال او را در تجارت حاصل شود. اگر خمیر کاورس بود ، نفعه اندک بود.

تعبیر خواب نان پختن در تنور

امام صادق (ع)

 • دیدن خمیر به خواب بر سه وجه بود
 • زیادتی و افزایش در دین
 • منفعت اندک
 • رزق و روزی حلال
کلیدواژه : تعبیر خواب
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید