پ
تعبیر-خواب-خفاش

تعبیر خواب خفاش یونگ

خفاش در خواب نحس و شوم است و جسد و گوشت آن نیز نحس است دیدن خفاش در خواب به نحسی تعبیر می شود و اصلا خواب دیدن خفاش خوب نیست و این خواب بدتر از دیدن موش و جوجه تیغی  است. بهتر است موقع دیدن این خواب ها حتماً صدقه بدهید تا رفع بلا […]

خفاش در خواب نحس و شوم است و جسد و گوشت آن نیز نحس است دیدن خفاش در خواب به نحسی تعبیر می شود و اصلا خواب دیدن خفاش خوب نیست و این خواب بدتر از دیدن موش و جوجه تیغی  است. بهتر است موقع دیدن این خواب ها حتماً صدقه بدهید تا رفع بلا و بدبختی شود.

 

تعبیر خواب خفاش یونگ از دیدگاه ابن سیرین

 • خفاش در خواب چه زنده باشد و چه مرده به بلا و خطر تعبیر شده است.
 • اگر در خواب ببینید که خفاش گرفتید و آن را دور انداختید یا ببینید که خفاش را کشتید تعبیر خوبی ندارد و به طور کلی دیدن خود خفاش در خواب از کشتن آن بهتر است.
 • بهتر است برای دفع بلا و ناراحتی هنگام دیدن خواب خفاش باید صدقه دهید.

آمدن خفاش در خانه نشانه چیست

آمدن خفاش در خانه نشانه چیست

 

تعبیر خواب حمله یا گاز گرفتن خفاش از دیدگاه ابن سیرین

 • اگر در خواب ببینید خفاش به شما حمله کرده ، تعبیرش این است که از جانب دشمن خود به سختی می افتید.
 • اگر خواب ببینید که خفاش شما را گاز گرفت ، به این معنا است که شما از جانب دشمن خود آسیب خواهید دید.
 • اگر در خواب خفاش را کشتید ، تعبیرش به این صورت است که شما بر دشمن خود پیروز می شوید.
 • اگر در خواب ببینید خفاش را کشته اید اما جسد خفاش در خواب باقی مانده  ، تعبیر به این صورت است که شما به زودی دچار سختی و ناراحتی می شوید.
 • اگر درخواب خفاش مرده ببینید خودش به بلا و مشکلات دچار می شوید ولی اگر جسد خفاش را در خواب ببینید تعبیر به مصیبت می باشد.
 • اگر در خواب دیدید که در حال خوردن گوشت خفاش هستید  ، تعبیر بر این است که دشمن خود را از پای در می آورید و هم  به خودتان نیز آسیب می رسانید.

 

 

تعبیر خواب خفاش از دیدگاه امام صادق (ع)

 • دیدن خفاش در خواب نشانه دشمن و یا فرد گمراهی است که می خواهد به شما آسیب برساند.
 • خفاش در خواب نشانه نحسی است و نحسی ان در خواب بیشتر از نحسی موش است.
 • اگر در خواب خفاش به شما حمله کند دچار بلا می شوید ولی اگر خفاش حمله کرد و بعد راهش را برگرداند از بلا در امان خواهید بود.

 

تعبیر خواب خفاش از دیدگاه یوسف پیامبر

 • اگر خفاش در خواب به شما حمله کند معنی این خواب این است که از سمت دشمن به شما اسیبی می رسد و یا بلایی در کمین شماست که باید رفع بلا کنید.
 • اگر خفاش در خواب شما را گاز بگیرد از جانب دشمن اسیبی به شما می رسد و یا در اثر بلایی مشکلی یا بیماری برایتان پیش می آید
تعبیر خواب کاه گل / تعبیر خواب لگد کردن کاه گل
>>>

 

 

 

تعبیر خواب خفاش سفید از دیدگاه آنلی بیتون

 • دیدن خفاش در خواب ، به این معنا است که قرار است خبر مصیبت و بد بختی از طرف افراد شرور به شما برسد.
 • خواب خفاش نشانه مرگ پدر یا مادر شما نیز هست یا از دست دادن یکی از اعضای بدن خود یا کور شدن.
 • دیدن خفاش سفید در خواب ، علامت مرگ کودکی است.

 

 

تعبیر خواب دیدن بچه خفاش از دیدگاه منوچهر مطیعی

 • اگر کسی در خواب خفاش ببینید نه تنها این خواب برای کسی که خواب را دیده است بد است بلکه این خواب برای اطرافیان بیننده خواب هم خوب نیست چرا که ممکن است بلایی همه گیر در راه باشد.
 • اگر در خواب دیدید که خفاش را می کشید بر دشمن خود پیروز می شوید ولی باقی ماندن جسد خفاش نشان دهنده بلا است و دیدن لاشه خفاش خبر از مصیبت می دهد.
 • اگر در خواب خفاش را بچه هایش دیدید معنی خواب این است که دشمن ریشه دوانده و از بین بردن دشمن سخت است.
 • اگر خفاش را در خواب بگیرید و در کیسه ای برزید و به جایی دوری ببرید معنی خواب بهتر است از اینکه جانور را گرفته و  او را بکشید.

 

 

تعبیر خواب خفاش کتاب سرزمین رویاها

 • اگر در خواب یک خفاش خاکستری ببینید ، تعبیرش این است که زندگی شما در آینده راحت خواهد بود و هیچ دردسری نخواهید داشت.
 • اگر در خواب یک خفاش ببینید ،  تعبیرش این است که در آینده مشاجره های زیادی خواهید داشت و در اثر این بحث ها مصیبتی به شما وارد می شود.
 • اگر کسی در خواب خفاش سفید ببیند ، تعبیرش این است که بیماری اش خوب می شود.
 • اگر در خواب تعداد زیادی خفاش دیدید معنی خواب شما این است که یکی از عزیزان خود را به زودی از دست می دهید.

 

 

 

تعبیر خواب خوردن گوشت خفاش

 • اگر در خواب خود خفاش ببینید ، به معنای بدبختی است و اگر بدن و گوشت خفاش را ببینید بسیار بدتر از بدبختی است.
 • اگر خواب ببینید که گوشت خفاش می خورید ، علاوه بر اینکه دشمن خود را می کشد ، به خودتان نیز آسیب خواهید زد این آسیب جسمی ممکن است به دلیل عصبانیت بیش از حد یا ناراحتی نسبت به دشمن شما باشد. بنابراین بهتر است صدقه داده شود تا شرارت را دور نگه دارد
معلومات | دنیای اطلاعات عمومی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید