پ
خواص-انگور-قرمز
مجموعه روایاتی منسوب از یوسف پیامبر-امام جعفر صادق-ابن سیرین-دانیال نبی و معبران ایرانی

تعبیر خواب انگور برای زن باردار

تعبیر خواب انگور به طور کلی خوب و خیر است ، و همچنین نشانه امید است ولی دیدن چه نوع انگوری و در چه حالتی بر تعبیر خواب نأثیر می گذارد. تعبیر خواب انگور برای زن باردارتعبیر خواب انگور برای زن باردارتعبیر خواب انگور به رنگ سرخ از دیدگاه ابن سیرینتعبیر خواب انگور از دیدگاه […]

تعبیر خواب انگور به طور کلی خوب و خیر است ، و همچنین نشانه امید است ولی دیدن چه نوع انگوری و در چه حالتی بر تعبیر خواب نأثیر می گذارد.

تعبیر خواب انگور برای زن باردار

اگر یک زن باردار خواب انگور ببیند، این خواب نشان از خوش شانسی فرد دارد، و از آنجایی که میوه انگور هسته دار است، این خواب میتواند نشانه باروری باشد.

اگر یک زن باردار در خواب ببیند که از شاخه‌ای انگور می‌چیند، تعبیر این است که فرزند او پسر است.

 

تعبیر-خواب-انگور-قرمز

تعبیر خواب انگور برای زن باردار

تعبیر خواب انگور به رنگ سرخ از دیدگاه ابن سیرین

 • اگر در خواب انگور سفید ببینید و فصل انگور سفید باشد ، تعبیر بر مالی است که به دشواری به دست آید.
 • اگر درخواب انگور سرخ  ببینید و فصل انگور سرخ باشد ،  تعبیر بر منفعت اندک بوده و هر انگوری که پوست او سخت بود ، دلیل که مالی به دشواری بدست آید و هر انگوری که پوست او روشن بود، دلیل بر مال حلال کند.
 • اگر در خواب ببینید که انگوری تیره است ، تعبیر بر مال حرام بوده و اگر انگوری به رنگ سرخ ببینید ، تعبیر بر عز و جاه دارد.اگر در خواب انگورشیرین و تازه ببینید ، تعبیر بر مال و جاه نماید و عزت وی بیشتر گردد.

 

 

تعبیر خواب انگور از دیدگاه امام جعفر صادق(ع)

 • امام صادق درباره انگور سیاه و سفید به وقت خود و بی وقت ، می فرماید که دیدن آن بر سه وجه بود.
 • اول: فرزند نیک
 • دوم: علم فرائض
 • سوم: مال حلال.
 • و در مورد فشردن انگور در خواب هم آن حضرت فرماید: بر سه وجه بود
 • اول: مال باخیر وبرکت
 • دوم: فراخی نعمت
 • سوم: از قحط و بلاامان یافتن.

 

 

تعبیر خواب شاخه انگور از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

 • منوچهر مطیعی تهرانی درباره انگور می گوید:در خواب های ما تاک خوب است و به امید تعبیر شده است. ریشه امیدی است که در زمین می نشانیم و از بر و میوه آن سالیان دراز استفاده می کنیم.

 

 

تعبیر خواب انگورر نرسیده از دیدگاه حضرت دانیال

 • اگر در خواب ببینید در حال خوردن انگور سیاه به وقت خود هستید ، تعبیر غم و اندوه بود و اگر  بی وقت باشد ، تعبیر بر ترس و بیم بود.
 •  اگر در خواب ببینید در حال خوردن انگور سفید به وقت خود هستید ، تعبیر بر نعمت و خیر دنیا بود.
 • اگر در خواب ببینید در حال خوردن انگور سفید بی وقت هستید ، تعبیر بر آن کند که از دهان خداوند خوب سخن خیری بیرون آید و دلیلش بر حرف و مال بود.اگر انگور سرخ بیند همین دلیل کند
تعبیر خواب لاک پشت | دیدن لاک پشت در خواب چه تعبیری دارد؟
>>>

 

تعبیر خواب انگور نارس از دیدگاه آنلی بیتون

 •  آنلی بیتون درمورد تعبیر خواب انگور می گوید:
 • اگر خواب ببینید انگور می چینید ، تعبیر به آن دارد که بعد از دردسر به شادی دست می یابید . و در آینده به کارهایی دست خواهید زد.
 • خوردن انگور سبز در خواب ، تعبیر بر آن دارد که برای کسب لذت مرتکب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد.
 •  دیدن انگور در خواب ، علامت آن است که از کار سختی فرار می کنید.
 • اگر دختری در خواب ببیند انگور می خورد ، تعبیر این است که نسبت به آرزوهای خود اندکی دلسرد خواهد شد.

 

 

تعبیر خواب انگور از حضرت یوسف

 • دیدن انگور سفید در خواب ، تعبیر بر روزی حلال بود.
 • زمانی که دو جوان با او به زندان درآمدند [روزی] یکی از آن دو گفت من خویشتن را [به خواب ] دیدم که [انگور برای] شراب می فشارم و دیگری گفت من خود را [به خواب ] دیدم که بر روی سرم نان می برم و پرندگان از آن می خورند به ما از تعبیر ش خبر ده که ما تو را از نیکوکاران می بینیم. سوره یوسف آیه «۳۶»ای دو رفیق زندانیم اما یکی از شما به آقای خود باده می نوشاند و اما دیگری به دار آویخته می شود و پرندگان از [مغز] سرش می خورند امری که شما دو تن از من جویا شدید تحقق یافت. سوره یوسف آیه «۴۱»

 

انگور-قرمز

 تعبیر خواب انگور کشمشی از دیدگاه  لوک اویتنهاو

 • لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب انگور می گوید:
 • خوردن: تب مختصر
 • چیدن آن: جدایی غیر منتظره
 • انگور سفید: شادمانی
 • انگور سیاه: غصه
 • دیدن انگور : شما به هدفتان خواهید رسید
 • کسی انگور به شما بدهد : آشناییهای تازه
 • کشمش انگور : دعوا در همسایگی

 

تعبیر خواب  گرفتن انگور از دیگران از دیدگاه جابر مغربی

 • اگر کسی بیند که انگور بر معصر چوبین همی فشرد ، دلیل که خدمت پادشاه ستمگر کند.
 • اگر بیند که آن معصر ، از خشت و گل بود ،تعبیر بر خدمت پادشاه بادیانت کند.
 • اگر معصر از خشت پخته یا از گچ و سنگ و آهک بود ، تعبیر بر که خدمت پادشاه با سیاست و با هیبت کند.
 • اگر بیند که انگور در طشت همی فشرد ، تعبیر بر خدمت زنی بزرگ کند.
 • اگر بیند که انگور در کاسه همی فشرد ، تعبیر بر خدمت شخصی خسیس کند.
 • اگر بیند که انگور همی فشرد و شیره های آن در خم ها همی جمع کرد ، تعبیر بر از جهت خود ، مال بسیار به سبب پادشاه حاصل کند.
 • اگر بیند که انگور در معصر با اهل و عیال می فشرد ، تعبیراین است که او و عیال او را در خدمت پادشاه منفعت رسد.

 

 

 

تعبیر انگور قرمز از دیدگاه ابن سیرین

 • تعبیر انگوری که ظاهرش قرمز است، عزت و مقام می‌باشد.
 • اگر در بیداری فصل انگور قرمز باشد ، چنانچه در خواب ببینی انگور قرمز می‌خوری ، تعبیرش مقداری سود و منفعت اندک می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

.

منبع
فرهنگ کامل تعبیر خواب
معلومات | دنیای اطلاعات عمومی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید