پ

تعبیر خواب آلو | تعبیر خواب آلو سیاه

تعبیر خواب آلو و دیگر میوه ها نشانه خوشدلی جوانی و شادابی می باشد البته اگر خواب آلو و یا هرمیوه دیگر را در فصل خود ببینید به این تعبیر می باشد. تعبیر خواب آلو طلایی  ابن سیرین: اگر خواب آلو را وقتی ببینی که فصل آلو است ، در این صورت دیدن آلو به […]

تعبیر خواب آلو و دیگر میوه ها نشانه خوشدلی جوانی و شادابی می باشد البته اگر خواب آلو و یا هرمیوه دیگر را در فصل خود ببینید به این تعبیر می باشد.

تعبیر خواب آلو طلایی

 ابن سیرین:

 • اگر خواب آلو را وقتی ببینی که فصل آلو است ، در این صورت دیدن آلو به تعبیر مال و اموال است.
 • اگر وقتی که در بیداری فصل آلوی زرد یا سرخ و یا سیاه باشد در خواب ببینی از آن به دست آورده‌ای ، یا کسی به تو داده و خورده‌ای ،تعبیر این است که به اندازه آن مال و اموال بدست می‌آوری.
 • اگر زمانی که فصل آلوی زرد نیست در خواب ببینی که از آن خورده‌ای ، تعبیر این است که دچار غم و اندوه و مصیبت و دشمنی می‌شوی

 

حضرت دانیال :

 •  تعبیر دیدن درخت آلو زرد ، به تعبیر شخصی بیمار می‌باشد.  و تعبیر درخت آلو ، مرد پزشکی است که فائده او به همه می‌رسد.

تعبیر خواب الو خشک شده

تعبیر خواب آلو قیسی

تعبیر خواب آلو سیاه برای زن باردار

ابن سیرین:

 • تعبیر خواب  آلوی سیاه را نمایانگر مال و ثروت و آلوی زرد را دلیلی بر بیماری می داند.

منوچهر مطیعی تهرانی

 • اگر در خواب آلو ی سرخ و سیاه ببینید ، به تعبیر مال و ثروت و پول است تعداد آن به مقدار پولی که به دست می‌آورید مربوط می‌شود
 • اگر در خواب ببینید که مثلاً یک وانت پر از آلو دارید پولی هنگفتی به دست می‌آورید.

تعبیر خواب آلو و سیب از دیدگاه یونگ

 •  دیدن یا خوردن الو در خواب ، به تعبیر جوانی و زنده دلی است.

 


بیشتر بدانید:  تعبیر خواب میگو | تعبیر خواب میگو برای زن باردار


تعبیر خواب آلو از دیدگاه آنلی بیتون

آنلی بیتون:

 • دیدن آلوهای نارس و کال در خواب ، نشانه عدم آسودگی خود و نزدیکان است. دیدن آلوهای رسیده در خواب، علامت به دست آوردن موقعیت‌هایی شادی بخش است که مدتی کوتاه از آن, بهره خواهید برد.

 

تعبیر خواب آلو خورشتی

یوسف نبی علیه السلام گوید:

 • دیدن آلوخورشتی یا آلو های دیگر ، تعبیر بر خوشدلی بیننده خواب دارد.

 

تعبیر خواب آلو بخارا

اگر خواب ببینید از روی زمین آلو بخارا جمع می کنید ، تعبیر این است که آرزوهایتان برآورده نخواهد شد و زندگی انسان تنها راحتی و آسودگی نیست بلکه سختی و اندوه نیز جایی ویژه در زندگی انسانها دارد

 

تعبیر خواب آلو و سیب

 • اگر در خواب آلو و سیب با هم دیده شوند معنی خواب نعمت و روزی و شادی است.

کلیدواژه : تعبیر خواب
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

اخبار فوری